Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Oikeusministeriön Suomi100-juhlavuosi

Oikeusministeriön Suomi100-juhlavuosi

Oikeusministeriön teemoina Suomi100-juhlavuonna ovat

1) perusoikeudet ja yhdenvertaisuus

2) demokratia, kansalaisvaikuttaminen ja vapaaehtoistoiminta

3) oikeusvaltioperiaate ja oikeuslaitos

Juhlavuoden hankkeet

Tammi-toukokuu

Lukiolaisten blogikirjoitussarja perustuslaista oikeusministerio.fi -sivuilla

Oikeusministeriö järjestää viiden lukion kanssa yhteistyön, jossa lukiolaiset kirjoittavat blogikirjoitussarjan perustuslaista. Kirjoitussarjassa lukiolaiset pohtivat perustuslakia omalta kannaltaan. Mukana ovat Lahden yhteiskoulu, Kimpisen lukio (Lappeenranta), Mikkelin lukio, Kaustisen musiikkilukio ja Etelä-Tapiolan lukio (Espoo).

Kirjoitussarjan tavoitteena on tuoda esille nuorten näkemys perustuslaista ja korostaa sitä, että perustuslaki on demokratian kulmakivi.

Tästä blogiin

Helmikuu

Perustuslakiesite viittomakielellä

Oikeusministeriö, eduskunta ja Kuurojen liitto julkaisevat esitteen perustuslaista viittomakielellä.

Suomenkielinen perustuslakiesite viittomakielellä YouTubessa

Perustuslakiesite, suomenruotsalainen viittomakieli, YouTubessa


Maalis-huhtikuu


Demokratiaviikot 20.3.-31.3.2017

Demokratiaviikojen tavoitteena on nostaa esille keskustelua suomalaisen demokratian historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Demokratiaviikko toimii samalla johdatuksena oikeusministeriön kuntavaalitiedotuskampanjalle.

Oikeusministeriön demokratiapalkinto 30.3.2017

Demokratiaviikolla jaetaan oikeusministeriön demokratiapalkinto, joka myönnetään nyt neljättä kertaa kertaa demokratiaa edistäneille, kansalaisyhteiskuntaa edustaville tahoille tai toimijoille. Vuoden 2017 Demokratiapalkinnon teemana on kumppanuus, ja oikeusministeriön yhteistyökumppaneita ovat valtiovarainministeriö, Yle, Maaseutupolitiikan neuvosto, Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Yrittäjät. Kaksi palkittavista on raatilaisten valitsemia ja yksi valitaan yleisöäänestyksen perusteella. Vuonna 2017 raadissa toimivat jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen sekä näyttelijä ja professori Elina Knihtilä.

Palkinto jaetaan demokratiajuhlaseminaarissa 30.3.2017. Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa.

Demokratiaseminaari 30.3.2017

Oikeusministeriö järjestää demokratian tulevaisuuteen ja kehittämiseen liittyvän seminaarin, jossa nostetaan esille demokratiapoliittiseen toimintaohjelmaan liittyvät kehittämishankkeet. Seminaarissa käsitellään suomalaisen demokratian historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta.

Oikeusministeriön ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan järjestämä juhlaseminaari on avoin kaikille ja sinne pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 21.3.2017.

Demokratiaseminaarin ohjelma (pdf, 0.05 Mt)

Kaikkien vaalit - yhdenvertaista osallistumista edistävä vaalitiedotuskampanja

Oikeusministeriö toteuttaa monikulttuurisuusjärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:n kanssa Kaikkien vaalit -kampanjan tulevien kuntavaalien yhteydessä. Kampanja on suunnattu maahanmuuttaneille ja uusille äänioikeutetuille. Kampanjan tavoitteena on viestiä suomalaisesta demokratiasta, vaaleista ja äänestämisestä. Kampanja linkitetään oikeusministeriön vaaliviestintätoimenpiteisiin.


Syksy

Monimuotoistuva suomalaisuus -seminaari

Järjestetään Suomi 100-vuotisjuhlaseminaari, jonka aiheena on monimuotoistuva suomalaisuus. Erityisesti tarkoitus on tarkastella suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta, ja tuoda esiin niin oikeudellista kuin asenteellistakin muutosta Suomen itsenäisyyden aikana.

Juhlaseminaari kielellistä oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta

Valtioneuvoston kielikertomuksen julkistamisen yhteydessä järjestetään juhlaseminaari, jonka aiheena on kielelliset oikeudet ja yhdenvertaisuus sekä niiden kehitys viimeisen 100 vuoden aikana. Seminaari järjestetään 17.11.2017 Säätytalossa.

Valtiopäiväasiakirjat 1917-1919 avoimena datana

Oikeusministeriö julkistaa avoimena datana 1917-1919 valtiopäiväasiakirjat Finlex -palvelussa.


Oikeusministeriö juhlaohjelma tarkentuu ja täydentyy vuoden aikana.

 
Julkaistu 3.3.2017
Sivun alkuun |