Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä mm. vaaleissa sekä puolue- ja järjestötoimintaan osallistumisessa seurataan niin sanottujen demokratiaindikaattorien avulla. Oikeusministeriö rahoittaa aineistojen keruuta eduskuntavaaleissa sekä indikaattoreiden raportointia. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto julkaisee indikaattorit osana Suomen vaalitutkimusportaalia.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI kuuluu maailmanlaajuiseen verkostoon, jonka tehtävänä on auttaa YK:n kriminaalipoliittisten päätösten ja suositusten toteuttamisessa. Heunissa tehdään myös kriminaalipoliittista tutkimusta.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa tehdään riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta. Krimo seuraa oikeusoloja ja rikollisuutta, analysoi niitä ja raportoi niiden kehityspiirteistä.

Oikeustilastoja tuomioistuinten ratkaisuista, rikollisuudesta ja rangaistuksista sekä muun muassa velka-asioista kokoaa Tilastokeskus.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2013 » Kuluttajansuojaan koti- ja etämyynnissä tulossa uudistuksia

Kuluttajansuojaan koti- ja etämyynnissä tulossa uudistuksia

Julkaistu 31.5.2013

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uudistuksia erityisesti koti- ja etämyyntiä koskeviin kuluttajansuojasäännöksiin. Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa.

Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenisi nykyisestä. Uutta olisi mm. se, että kuluttajalla olisi peruuttamisoikeus silloinkin, kun palvelusuoritus on aloitettu hänen suostumuksellaan, mutta palvelua ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulisi kuitenkin korvata jo saatu suoritus. Kuluttajan olisi aina erikseen ilmoitettava peruuttamisesta, kun nykyisin jo pelkkä tavaran palauttaminen katsotaan peruuttamisilmoitukseksi.

Peruuttamistapauksessa kuluttajan olisi jatkossa vastattava tavaroiden palauttamiskuluista, paitsi jos myyjä on sitoutunut vastaamaan niistä tai jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä. Työryhmä arvioi, että ehdotettu muutos saattaa nostaa kynnystä tehdä ostoksia verkkokaupassa, ja oletettavaa työryhmän mukaan onkin, että osa elinkeinonharjoittajista sitoutuu jatkossakin vastaamaan palautuskuluista, jos kauppa peruuntuu.

Kotimyynnin määritelmä laajenisi nykyisestä. Kotimyynniksi katsottaisiin esimerkiksi palvelun tarjoaminen kuluttajan kotona silloinkin, kun elinkeinonharjoittaja menee sinne tarjotakseen kuluttajalle hänen pyytämäänsä palvelua. Kotimyyntiä olisi siis esimerkiksi remonttia koskevan sopimuksen tekeminen kuluttajan kotona.

Ehdotuksen mukaan elinkeinonharjoittaja ei saisi käyttää aiemmin tehtyä sopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä peritään kuluttajalta hänen liittymäsopimuksensa mukaista hintaa suurempia kuluja. Säännöstä sovellettaisiin kaikkiin tavaroita ja palveluja koskeviin sopimuksiin, lukuun ottamatta rahoituspalveluja eli esimerkiksi luotto- ja vakuutussopimuksia.

Verkko-ostamiseen liittyvien kulujen läpinäkyvyyttä parannetaan muun muassa edellyttämällä, että maksuvelvollisuudesta mainitaan nimenomaisesti tilauspainikkeessa.

Eriävät mielipiteensä työryhmän mietintöön jättivät Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n, Kuluttajaliiton, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Suomen Kaupan Liiton edustajat eräiden ehdotusten osalta.

Työryhmän mietintö lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 16.8.2013. Ehdotettujen uudistusten on määrä tulla voimaan EU:n alueella kesäkuussa 2014.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Sofia Rajamäki, puh. 02951 50554,
etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

kuluttajansuoja
Sivun alkuun |