Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä mm. vaaleissa sekä puolue- ja järjestötoimintaan osallistumisessa seurataan niin sanottujen demokratiaindikaattorien avulla. Oikeusministeriö rahoittaa aineistojen keruuta eduskuntavaaleissa sekä indikaattoreiden raportointia. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto julkaisee indikaattorit osana Suomen vaalitutkimusportaalia.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI kuuluu maailmanlaajuiseen verkostoon, jonka tehtävänä on auttaa YK:n kriminaalipoliittisten päätösten ja suositusten toteuttamisessa. Heunissa tehdään myös kriminaalipoliittista tutkimusta.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa tehdään riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta. Krimo seuraa oikeusoloja ja rikollisuutta, analysoi niitä ja raportoi niiden kehityspiirteistä.

Oikeustilastoja tuomioistuinten ratkaisuista, rikollisuudesta ja rangaistuksista sekä muun muassa velka-asioista kokoaa Tilastokeskus.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2013 » Erillinen viittomakielilaki sai kannatusta lausuntokierroksella

Erillinen viittomakielilaki sai kannatusta lausuntokierroksella

Julkaistu 10.7.2013

Oikeusministeriö on selvittänyt eri tahojen näkemyksiä siitä, onko viittomakielisten oikeuksien turvaamiseksi tarvetta säätää erillinen viittomakielilaki. Nyt viittomakielisten oikeuksista säädetään eri hallinnonalojen erityislainsäädännössä.

Lausuntopyynnön pohjana oli oikeusministeriössä laadittu arviomuistio, jossa tarkasteltiin eri vaihtoehtoja viittomakielisten kielellisten oikeuksien edistämiseksi.

Vaihtoehtoina olisi parantaa nykyisen lainsäädännön toimivuutta ja soveltamista, kehittää olemassa olevaa lainsäädäntöä tai säätää erillinen viittomakielilaki. Lausuntopyyntöön vastasi yhteensä 18 tahoa, ja palaute on nyt koottu julkaisuksi.

Monet lausunnonantajat puoltavat viittomakieliä koskevan lyhyen erillislain säätämistä sen lisäksi, että voimassaolevaa erillislainsäädäntöä muutetaan tarvittavilta osin. Ongelmalliseksi koetaan muun muassa se, ettei viittomakielisten palveluiden kehittäminen ole selkeästi minkään hallinnonalan päävastuulla.

Varhaiskasvatukseen suunnatut toimenpiteet nähdään erityisen tärkeinä kielitaidon kehittymisen kannalta. Lausunnoissa kiinnitetään myös huomiota YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen merkitykseen. Erityistä huomiota kiinnitetään suomenruotsalaisen viittomakielen asemaan.

Olemassa olevan lainsäädännön kehittämistä puoltavissa lausunnoissa todetaan muun muassa, ettei kunnille pitäisi antaa sellaista uutta velvoitetta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon viittomakielisiä palveluja, josta ne eivät voi suoriutua. Ongelmana on jo nyt se, ettei esimerkiksi viittomakielentaitoista henkilökuntaa ole tarpeeksi.

Oikeusministeriö ei ole ottanut kantaa siihen, onko vallitsevaa oikeustilaa tarpeen muuttaa. Tätä asiaa ja mahdollisia jatkotoimia harkitaan ministeriössä nyt saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Maria Ranta-Muotio, puh. 02951 50202
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Liitetiedostot

Avainsanat

perusoikeudet, viittomakieli
Sivun alkuun |