Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2013 » OM:n ehdotus valtion talousarvioon 2014: Oikeuslaitoksen rakenteiden ja tietojärjestelmien uudistamista jatketaan

OM:n ehdotus valtion talousarvioon 2014: Oikeuslaitoksen rakenteiden ja tietojärjestelmien uudistamista jatketaan

Julkaistu 8.8.2013

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 898 miljoonaa euroa vuodelle 2014. Lisäystä on 12 miljoonaa euroa verrattuna kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon, kun jätetään huomiotta vuosittain vaihtelevat vaalimenot. Määrärahalisäys koostuu mm. arvonlisäveromenoista, tuottavuutta lisäävistä tietojärjestelmähankkeista, toimitilamenoista ja palkkausten tarkistuksista.


Hallinnonalalle kohdistuu hallitusohjelmasta johtuvia säästöjä 18 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä kuluvaan vuoteen verrattuna 4 miljoonaa euroa.

Oikeusturvaa sopeutetaan kiristyvään talouteen

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään talouteen Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella tehtävien linjausten pohjalta. Keväällä 2013 laaditun uudistamisohjelman tavoitteena on tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määrän vähentäminen, käsittelyketjujen lyhentäminen ja työtapojen tehostaminen koko oikeuslaitoksessa oikeusturvaa kuitenkaan vaarantamatta.

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten laajan tietojärjestelmähankkeen kehittämistä jatketaan. Asioiden käsittely nopeutuu, kun sähköiseen aineistopankkiin kerätään syyttäjien, käräjäoikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden lainkäyttöön liittyvät asiakirjat, joita voivat hyödyntää kaikki järjestelmässä mukana olevat. Hankkeeseen ehdotetaan 8,5 miljoonaa euroa vuodelle 2014.

Hovi- ja hallinto-oikeuksien tuomiopiirirakennetta koskeva uudistus tulee voimaan huhtikuussa 2014. Hovioikeuksien määrä vähenee yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella. Kouvolan hovioikeus ja Itä-Suomen hovioikeus yhdistetään Itä-Suomen hovioikeudeksi. Myös Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistetään Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus muodostetaan yhdistämällä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet. Rakenneuudistus luo osaltaan paremmat mahdollisuudet tuomioistuinten osaamisen kehittämiseen.

Jatkokäsittelyluvan laajentamista hovioikeuksissa valmistellaan. Tarkoituksena on, että entistä useammassa jutussa vaadittaisiin lupa ennen kuin hovioikeus ryhtyy perusteellisemmin käsittelemään asiaa. Kaikista käräjäoikeuden päätöksistä saisi kuitenkin edelleen valittaa hovioikeuteen.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävät siirretään hallinto-oikeuksiin syyskuusta 2014 alkaen. Tämä yhtenäistää ja selkiyttää hallintolainkäyttöasioiden muutoksenhakua.

Käräjäoikeuksissa on tarkoitus keventää lautamieskokoonpanoa vähentämällä yksi lautamies eri kokoonpanovaihtoehdoista. Jatkossa kokoonpano rikosasioissa olisi joko tuomari ja kaksi lautamiestä tai vakavammissa rikoksissa kaksi tuomaria ja kolme lautamiestä.

Koko maassa otetaan käyttöön lasten huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu. Menettely on ollut kokeilukäytössä 11 käräjäoikeudessa.

Kaikkein ruuhkautuneimpien tuomioistuinten toimintaan oikeusministeriö on ehdottanut 1 miljoonan euron lisämäärärahaa, kuten kuluvan vuoden talousarviossakin. Tuomioistuinharjoittelupaikkoja lisätään henkilöstön rekrytointipohjan laajentamiseksi, sillä tuomarikunnasta noin puolet siirtyy eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä.

Oikeusavun vähimmäispalkkioiden korottamiseen ministeriö on ehdottanut 0,9 miljoonaa euroa. Korotuksilla pyritään varmistamaan kokeneiden avustajien halukkuus hoitaa oikeusaputoimeksiantoja. Tämä osaltaan turvaisi vähävaraisten henkilöiden mahdollisuudet saada korkealaatuista oikeusapua.

Rikosseuraamuslaitos supistaa henkilöstömäärää

Myös Rikosseuraamuslaitos mukauttaa toimintaansa kiristyvään määrärahatilanteeseen mm. supistamalla henkilöstömäärää ja tehostamalla toimitilojen käyttöä.

Työ- ja asiakasprosesseja tehostavaan tietojärjestelmähankkeeseen ministeriö on ehdottanut 1,7 miljoonaa euroa vuodelle 2014. Vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtoa sosiaali- ja terveysministeriölle valmistellaan.

Mikkelin, Hämeenlinnan ja Helsingin vankiloiden hankkeita paljusellien poistamiseksi jatketaan. Tämän vuoksi Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenoihin ehdotetaan 1,6 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Valvotun koevapauden valvontaa tehostetaan. Vuoden 2014 alusta voimaan tuleva uudistus mahdollistaa valvottuun koevapauteen sijoitetun valvonnan esimerkiksi nilkkaan tai ranteeseen kiinnitetyn laitteen avulla. Nykyisin valvonta hoidetaan matkapuhelimen avulla. Vanki voidaan päästää valvottuun koevapauteen aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista. Valvotussa koevapaudessa olevien henkilöiden määrää aiotaan lähivuosina lisätä.

Rikosuhripäivystyksen toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Oikeusministeriö osallistuu poikkihallinnollisen Lastenasiaintalo-hankkeen toiminnan kehittämiseen. Kyseessä on erityispalvelu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden epäillään joutuneen fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Harmaan talouden torjuntaan ehdotetaan syyttäjälaitokselle, tuomioistuimille ja ulosottolaitokselle yhteensä 5,2 miljoonan euron lisämäärärahaa, kuten vuoden 2013 talousarviossakin.

Osallistumisympäristö kokonaisuudessaan käyttöön

Kansalaisen sähköisen osallistumisympäristön Otakantaa.fi:n loput palvelut otetaan käyttöön. Erityisesti sähköisen lausuntopalvelun odotetaan tehostavan hallinnon prosesseja ja tuottavan säästöjä sekä valtion että kunnan viranomaisille.

Vuonna 2014 toimitetaan Euroopan Parlamentin vaalit ja valmistellaan seuraavan vuoden huhtikuussa toimitettavia eduskuntavaaleja.

Valtioneuvoston hyväksymän Kansalliskielistrategian toimenpiteitä toteutetaan kahden elinvoimaisen kansalliskielen ylläpitämiseksi.

Lisätietoja:
suunnittelupäällikkö Miika Snellman, puh. 02951 50126,
ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138 (tuomioistuimet),
ylijohtaja Arto Kujala, puh. 02951 50408 (rangaistusten täytäntöönpano ja syyttäjät),
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

talous, oikeusturva, tuomioistuimet, kriminaalipolitiikka
Sivun alkuun |