Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi

Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti

Tutkimus

Suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä mm. vaaleissa sekä puolue- ja järjestötoimintaan osallistumisessa seurataan niin sanottujen demokratiaindikaattorien avulla. Oikeusministeriö rahoittaa aineistojen keruuta eduskuntavaaleissa sekä indikaattoreiden raportointia. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto julkaisee indikaattorit osana Suomen vaalitutkimusportaalia.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI kuuluu maailmanlaajuiseen verkostoon, jonka tehtävänä on auttaa YK:n kriminaalipoliittisten päätösten ja suositusten toteuttamisessa. Heunissa tehdään myös kriminaalipoliittista tutkimusta.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa tehdään riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta. Krimo seuraa oikeusoloja ja rikollisuutta, analysoi niitä ja raportoi niiden kehityspiirteistä.

Oikeustilastoja tuomioistuinten ratkaisuista, rikollisuudesta ja rangaistuksista sekä muun muassa velka-asioista kokoaa Tilastokeskus.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2013 » Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta ehdotus

Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta ehdotus

Julkaistu 26.9.2013

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevaksi asetukseksi. Siinä ehdotetaan perustettavaksi Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO), jonka tarkoituksena on tehostaa rikosoikeudellisia toimenpiteitä EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi.

Komission mukaan nykyiset keinot EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten torjumiseksi eivät ole riittävän tehokkaita. Jäsenvaltioissa ei tutkita näitä rikoksia riittävästi, mistä aiheutuu huomattavia taloudellisia tappioita koko EU:lle.

Euroopan syyttäjänvirasto vastaisi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten tutkinnasta sekä syytteen nostamisesta ja sen ajamisesta tuomioistuimessa. Virasto koostuisi Euroopan syyttäjästä ja neljästä varasyyttäjästä sekä jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista syyttäjistä. Viraston toimivaltaan kuuluisivat niin sanotussa unionipetosdirektiivissä tarkoitetut rikokset. Direktiiviä valmistellaan parhaillaan EU:ssa.

Syyttäjänvirasto perustettaisiin nykyisen EU-maiden syyttäjien yhteistyöelimen Eurojustin pohjalta ja se hyödyntäisi Eurojustin tukipalveluja. Perustettavalle syyttäjänvirastolle siirtyisi osa EU:n petostentorjuntaviraston OLAF:in resursseista. Virasto toimisi muutoin hajautetusti. Lähtökohtana olisi, että rikokset käsitellään jäsenvaltioissa niiden lainsäädännön mukaisesti.

Kaikki jäsenvaltiot eivät todenäköisesti osallistu Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen. Syyttäjänvirasto on mahdollista perustaa myös ns. tiiviimmän yhteistyön puitteissa, jos yhteistyössä on mukana vähintään 9 jäsenvaltiota.

Jos Suomi osallistuu Euroopan syyttäjänvirastoon, merkittävin muutos nykytilanteeseen verrattuna olisi se, että toimivalta päättää EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien rikosten tutkinnasta ja syytetoimista siirtyisi kansallisilta esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisilta Euroopan syyttäjänvirastolle.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen tehostaa EU:n taloudellisten etujen suojaa. Ensisijaisesti siinä tulisi hyödyntää täysimääräisesti nykyisiä keinoja, kuten Eurojustia ja EU:n rikosoikeudellista yhteistyötä.

Valtioneuvostolla ei ole vielä lopullista kantaa siihen, tulisiko Suomen osallistua Euroopan syyttäjänviraston perustamiseen. Jos uusi virasto perustetaan, siitä tulisi saada lisäarvoa nykytilanteeseen verrattuna ja siksi mahdollisimman monen jäsenvaltion mukanaolo olisi tärkeää.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, puh. 02951 50246
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

syyttäjät, EU
Sivun alkuun |