Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä mm. vaaleissa sekä puolue- ja järjestötoimintaan osallistumisessa seurataan niin sanottujen demokratiaindikaattorien avulla. Oikeusministeriö rahoittaa aineistojen keruuta eduskuntavaaleissa sekä indikaattoreiden raportointia. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto julkaisee indikaattorit osana Suomen vaalitutkimusportaalia.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI kuuluu maailmanlaajuiseen verkostoon, jonka tehtävänä on auttaa YK:n kriminaalipoliittisten päätösten ja suositusten toteuttamisessa. Heunissa tehdään myös kriminaalipoliittista tutkimusta.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa tehdään riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta. Krimo seuraa oikeusoloja ja rikollisuutta, analysoi niitä ja raportoi niiden kehityspiirteistä.

Oikeustilastoja tuomioistuinten ratkaisuista, rikollisuudesta ja rangaistuksista sekä muun muassa velka-asioista kokoaa Tilastokeskus.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2013 » Matkapakettien kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia

Matkapakettien kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia

Julkaistu 3.10.2013

Kuluttajan valintojen mukaan räätälöityjen matkapalvelujen kuluttajansuojaan ehdotetaan parannuksia EU:n jäsenmaissa. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen matkapakettidirektiivin uudistamisesta.

Nykyisin on ollut käytännössä epäselvää, sisältyvätkö verkkokaupan kehittymisen myötä syntyneet erilaiset matkapalvelujen varausmenettelyt EU:n valmismatkadirektiivin soveltamisalaan. Ehdotuksen mukaan direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin räätälöityihin matkapaketteihin ja eräiltä osin myös niin sanottuihin avustettuihin matkajärjestelyihin.

Avustetussa matkajärjestelyssä kuluttaja varaa yhtä matkaa varten vähintään kaksi erityyppistä palvelua, kuten lennot ja majoituksen, ja matkanvälittäjät helpottavat yhdistelmän kokoamista esimerkiksi toisiinsa kytkettyjen sähköisten varauspalvelujen avulla.

Sellaiset matkapalvelut, jotka kuluttaja itse varaa erikseen toimivilta palveluntarjoajilta, eivät kuuluisi direktiivin soveltamisalaan.

Matkapaketteja tarjoavan matkanjärjestäjän ja avustettuja matkajärjestelyjä tarjoavan matkanvälittäjän olisi asetettava vakuus maksukyvyttömyyden varalle ja vakuus olisi tunnustettava muissa jäsenvaltioissa. Aikaisempaa useammalla matkustajalla olisi tämän vuoksi mahdollisuus palveluntarjoajan konkurssitilanteessa saada takaisin ennakolta suorittamansa maksut ja tarvittaessa kuljetus takaisin kotimaahan.

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen lisäisi Suomessa merkittävästi niiden toimijoiden määrää, joilla on velvollisuus järjestää maksukyvyttömyyssuoja. Joidenkin matkapalvelujen hinnat todennäköisesti nousisivat. Kuluttajat saattaisivat sen vuoksi yhä useammin ostaa matkapalvelut suoraan yksittäisiltä palveluntarjoajilta, joita direktiivi ei koske.

Valtioneuvoston kanta direktiiviehdotukseen on myönteinen. Ehdotetut muutokset parantavat matkustajien asemaa, takaavat elinkeinonharjoittajille yhtäläiset toimintaedellytykset ja edistävät rajat ylittävää matkojen tarjontaa. Monet ehdotetuista tarkennuksista voivat lisäksi vähentää tulkintaepäselvyyksiä, joita käytännössä on ilmennyt. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin myös avoimia kysymyksiä, joita on selvitettävä asian jatkovalmistelun yhteydessä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

kuluttajansuoja, EU
Sivun alkuun |