Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2013 » Vuoden 2014 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Vuoden 2014 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Julkaistu 20.12.2013  Päivitetty 30.12.2013

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2014.

Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat
Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, puh. 02951 50492
Tiedote 13.12.2013
Tiedote 30.12.2013 (Esitutkinta- ja pakkokeinolakien täydennykset voimaan)

Laki valvotusta koevapaudesta voimaan, seksuaalirikoksesta tuomituille mahdollisuus lääkehoitoon
Valvotun koevapauden edellytyksiä, sisältöä ja valvontatapoja koskevat uudet säännökset tulevat voimaan. Samalla seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi tarkoitettu lääkehoito ja siihen liitettävä psykososiaalinen hoito tehdään mahdolliseksi seksuaalirikoksesta tuomitulle vangille. Hoito voidaan asettaa valvotun koevapauden ehdoksi.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, puh. 02951 50576
Tiedote 19.12.2013

Vainoamisesta tulee rangaistavaa - lisäksi viestintärauhan rikkomisesta tulee rangaistava teko
Uuden säännöksen mukaan vainoamiseen syyllistyy henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Viestintärauhan rikkomisesta tulee rangaistava teko. Sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä täsmennetään.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 02951 50486
Tiedote 12.12.2013

Uusi osuuskuntalaki voimaan
Uusi laki helpottaa muun muassa osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistää jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220
Tiedote 13.6.2013

Osakeyhtiölain lunastusriitoja koskevat säännökset muuttuvat
Osakeyhtiölain säännöksiä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusmenettelystä täsmennetään. Tavoitteena on tehostaa ja selventää lunastusmenettelyä sekä parantaa vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220
Tiedote 24.10.2013

Tuomioistuinten käsittelymaksuihin korotuksia
Hakemusmaksut nousevat 23–33 prosenttia ja varsinaiset oikeudenkäyntimaksut rahan arvon muutosta vastaavasti noin 8 prosenttia.
Lisätietoja: hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen, puh. 02951 50456
Tiedote 19.12.2013

Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan
Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee 1,3 prosentin korotus.
Tiedote 22.11.2013

Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan
Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee 1,3 prosentin korotus.
Tiedote 22.11.2013

Syyttäjänvirastoja yhdistetään
Pirkanmaan ja Keski-Suomen syyttäjänvirastojen toimialueista muodostetaan uusi Sisä-Suomen syyttäjänvirasto. Lisäksi Kanta-Hämeen syyttäjänvirasto lakkautetaan.
Lisätiedot: hallitussihteeri Juho Martikainen, puh. 02951 50520
Tiedote 18.12.2013 (Valtakunnansyyttäjänvirasto)

Muutoksia käräjäoikeuksissa
Siikalatvan istuntopaikka Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta lakkaa.

Oikeusaputoimistojen hallintoa keskitetään – toimipaikat säilyvät ennallaan
Uudistus koskee kymmentä oikeusaputoimistoa (Mikkeli, Savonlinna, Iisalmi, Kuopio, Hyvinkää, Järvenpää, Kotka, Kouvola, Oulu ja Oulunseutu), joista muodostetaan viisi uutta toimistoa: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Oulun oikeusaputoimistot. Lisäksi Lahden oikeusaputoimiston nimi muutetaan Päijät-Hämeen oikeusaputoimistoksi.
Lisätiedot: hallitussihteeri Kirta Heine, puh. 02951 50214
Tiedote 20.8.2013

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautetaan
Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautetaan. Valituslautakunnassa vireillä olevat asiat siirretään markkinaoikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuteen.
Tiedote 29.10.2013 (Patentti- ja rekisterihallitus)

EU:n palveluksessa oleville äänioikeus Suomen europarlamenttivaaleissa
Uudistuksen myötä esimerkiksi Euroopan kemikaaliviraston Suomessa olevat työntekijät ja näiden perheenjäsenet voivat valita, äänestävätkö Suomen vai kotivaltionsa europarlamenttivaaleissa.
Tiedote 30.12.2013

Sivun alkuun |