Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2017
Uutiset 2017
huhtikuu
25.4.2017
»

Lahden yhteiskoulun lukion opiskelija Josefina Nogina käsittelee Suomen kansalaisuutta blogikirjoituksessaan. - Se, miten kukin kansalaisuuteensa suhtautuu, on jokaisen oma valinta. Suomen kansalaisuuteen liittyy niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin, joten se voi tarkoittaa jokaiselle jotain omaa, hän pohtii, ja jatkaa: - Pidetään maamme kansalaisten tulevaisuus sellaisena, että myös tulevaisuudessa ihmiset voivat ajatella kansalaisuudestaan samalla tavalla kuin minä ajattelen omastani ja olla ylpeitä siitä.

24.4.2017
»

Oikeusministeriössä valmisteilla oleva hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on parhaillaan lausunnolla. Uusi laki korvaisi nykyisin voimassa olevan hallintolainkäyttölain.

21.4.2017
»

Oikeusministeriön asettama toimikunta ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin tuomioistuinvirasto. Tuomioistuinvirasto huolehtisi tuomioistuinlaitoksen keskushallintoviranomaisen tehtävistä. Virasto vastaisi tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta. Ehdotus tarkoittaa, että nykyisin oikeusministeriölle kuuluvat tuomioistuinten keskushallintotehtävät siirtyisivät tuomioistuinvirastolle.

21.4.2017
»

Oikeusministeriö on käynnistänyt Rainbow Rights -hankkeen, jonka tavoitteena on tukea yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa. Hankkeessa pyritään edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta niin paikallistasolla Suomessa kuin myös Baltian maissa.

19.4.2017
»

Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijat Kaisa Hämäläinen, Sannamari Knuutila, Santeri Nousjoki, Aaro Vasama ja Heli Virtanen toteavat oikeusministeriön perustuslakiblogissa, että kritiikin esittäminen on taitolaji.

19.4.2017
»

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvontaa varten perustettaisiin uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Valvontajärjestelmän uudistamista tarvitaan, sillä sisäministeriön ja puolustusministeriön työryhmissä valmistellussa uudessa tiedustelulainsäädännössä ehdotetaan siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisille uusia merkittäviä tiedustelutehtäviä ja -toimivaltuuksia.

13.4.2017
»

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että nykyisen valmismatkalain tilalle säädettäisiin uusi laki matkapalveluyhdistelmistä. Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n matkapakettidirektiivi. Tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa ja helpottaa matkapalvelujen tarjontaa rajojen yli.

7.4.2017
»

Sunnuntaina 9. huhtikuuta toimitettavien kuntavaalien alustavia tulostietoja julkaistaan vaalit.fi -sivuston tulospalvelussa vaali-iltana alkaen kello 20. Tulostietoja päivitetään laskennan edetessä viiden minuutin välein aina äänten laskennan loppuun asti.

7.4.2017
»

Lahden yhteiskoulun lukion opiskelijat Jenni Tervo ja Salla Räntilä tarttuvat videoblogissaan perustuslain kuudenteen artiklaan, joka keskittyy yhdenvertaisuuteen. - Vaikka Suomi onkin monella mittarilla yhdenvertaisuuden mallimaa, koemme että meilläkin on vielä kehitettävää, toteavat opiskelijat. Nuoret pohtivat suomalaista koulutusta, terveydenhoitojärjestelmää ja työelämää yhdenvertaisuuden kannalta ja erityisesti nuorten näkökulmasta.

6.4.2017
»

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on päättänyt käynnistää selvityksen lahjontarikosten rikosprosessien toimivuudesta. - Tarkoituksena on selvittää mahdolliset ongelmat tapausten tunnistamisessa ja rikosprosessissa. OECD kiinnitti maaliskuussa julkaistussa raportissaan huomiota siihen, että ulkomaisten virkamiesten lahjontaan liittyvissä tapauksissa hylättyjen syytteiden suhteellinen määrä on ollut suuri, ministeri Lindström toteaa.

5.4.2017
»

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström ja Kiinan ulkoministeri Wang Yi ovat allekirjoittaneet Suomen ja Kiinan välisen oikeusalan yhteistyöohjelman vuosille 2017-2020. Allekirjoitustilaisuus oli osa Kiinan presidentin Xi Jinpingin Suomen-vierailun ohjelmaa.

5.4.2017
»

Kuntavaalien ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan yli 1 157 000 ääntä, joten ennakkoon äänesti noin 26,3 prosenttia äänioikeutetuista. Luvut tarkentuvat, kun rekisteriin lisätään mm. ulkomailla annetut ennakkoäänet.

maaliskuu
31.3.2017
»

Oikeusministeriön asettama työryhmä ryhtyy valmistelemaan rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä. Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia ovat esimerkiksi erilaiset rikkomus- ja seuraamusmaksut, kuten kilpailunrikkomusmaksu ja joukkoliikenteen tarkastusmaksu.

31.3.2017
»

Kunnilla on tärkeä rooli rikosten ehkäisyssä paikallistasolla. Tämä tehtävä säilyy kunnilla, vaikka maakuntauudistus tuo muutoksia niiden tehtäviin, kirjoittaa Minna Piispa oikeusministeriön blogissa.

30.3.2017
»

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto sekä Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelman Demokratiatunnustus jaettiin tänään 30. maaliskuuta Suomi 100 -demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa Helsingissä. Palkinto annetaan kansalaisyhteiskuntaa edustaville toimijoille ja tunnustus viranomaistahoille. Teemana on tänä vuonna kumppanuus.

29.3.2017
»

Suomi 100 -juhlavuoden demokratiaviikoilla voimme juhlia Suomen vahvuuksia demokratian mallimaana. Tarpeellista on myös yhdessä pohtia, miltä demokratian tulevaisuus näyttää ja mitä siltä toivotaan, kirjoittavat erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen ja korkeakouluharjoittelija Pauliina Meskus oikeusministeriön blogissa.

28.3.2017
»

Kimpisen lukion opiskelijoiden blogissa abiturientit Hanna-Maija Huhtanen, Kati Makkonen, Ville Ryösö ja Joel Ojasalo tarkastelevat sananvapautta. –Tiemme tähän päivään on raivattu niin sisulla, kovalla työllä kuin kansainvälisten toimijoidenkin tuella, toteavat opiskelijat. Pohdiskelun päätteeksi sananvapautta tarkastellaan räppäämällä.

28.3.2017
»

- Satavuotiaan Suomen kunniaksi olisi hienoa nähdä sadan vuoden korkein kuntavaalien äänestysprosentti, toteaa kansliapäällikkö Asko Välimaa oikeusministeriön blogissa.

27.3.2017
»

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29. maaliskuuta. Ennakkoäänestys kestää kotimaassa viikon, joten viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 4. huhtikuuta.

24.3.2017
»

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 27.-28. maaliskuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve. Oikeusministeriöstä kokoukseen osallistuu kansliapäällikkö Asko Välimaa.

23.3.2017
»

Hallitus esitti tänään, että Satakunnan käräjäoikeuden laamanniksi nimitetään käräjäoikeuden laamanni Jorma Väyrynen 1.6.2017 2017 lukien. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä huomenna perjantaina 24.3.2017.

23.3.2017
»

OECD:n lahjonnan vastainen työryhmä on arvioinut ulkomaisten virkamiesten lahjontaan kansainvälisissä liikesuhteissa liittyvän yleissopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Tänään julkaistussa arviointiraportissa kiinnitetään huomiota erityisesti tuomioistuinten ratkaisuihin Suomessa. Työryhmä pitää hylättyjen syytteiden suhteellista määrää korkeana ja katsoo sen vaarantavan Suomen yrityksiä tehostaa lahjonnan vastaisia toimia.

22.3.2017
»

Suomi 100 -juhlavuoden valtakunnalliset Demokratiaviikot ovat 20.-31. maaliskuuta. Samaan aikaan lukuisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea alle 18-vuotiaat nuoret äänestävät kuntavaalien alla toteutettavissa Nuorisovaaleissa. Nuorisovaalit mahdollistavat kokemuksen äänestämisestä tänä keväänä noin 116 500 nuorelle. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi järjestää vaalit yhdessä perus- ja toisen asteen oppilaitosten kanssa noin 400 oppilaitoksessa.

22.3.2017
»

Lappeenrantalaisen Kimpisen lukion abiturientti Joonas Ruuth raportoi Suomi100-blogissa perustuslakia koskevan kyselynsä tuloksista. Kimpisen yläkoulun 7.-9.-luokkalaiset vastasivat perustuslain muuttamista ja valtiovallan keskittymistä koskeneisiin kysymyksiin, ja pärjäsivät blogistin mukaan yllättävänkin hyvin.

16.3.2017
»

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan Etnon vuoden teemana on hyvien väestösuhteiden tekeminen tunnetuksi. Etno tuo teemaa esille muun muassa valtakunnallisella rasisminvastaisella viikolla 20.-26.3. Suomen Punaisen Ristin koordinoiman viikon tarkoituksena edistää syrjimättömän yhteiskunnan rakentamista käytännön tekojen ja päätösten kautta.

15.3.2017
»

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän edistämään rikoksen uhrin tarpeet huomioon ottavia hyviä käytäntöjä rikosprosessissa eli rikoksen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

14.3.2017
»

Kiinnostaako kaupunkiaktivismi tai kansalaisaloitemenettelyn kehittäminen? Haluatko kysyä ja keskustella kunnallisvaaleista tai demokratian tulevaisuudesta? Suomi 100 -juhlavuoden valtakunnallisia Demokratiaviikkoja vietetään 20.–31. maaliskuuta. Ohjelmassa on muun muassa kansalaisraateja, kunnallisvaalipaneeleita, asukasiltoja, työpajoja ja seminaareja eri puolilla Suomea. Lisäksi julkaistaan tuoreita tutkimustuloksia suomalaisten näkemyksistä demokratian tilasta.

10.3.2017
»

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on sairauslomalla 19. maaliskuuta saakka.

10.3.2017
»

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa maksupalvelulain uudistamiseksi. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön EU:n uuden maksupalveludirektiivin edellyttämät muutokset.

10.3.2017
»

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset, joita varten tänä vuonna on käytettävissä yhteensä 120 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi.

10.3.2017
»

Tiedot kaikista kuntavaalien ehdokkaista ovat oikeusministeriön vaalisivuilla vaalit.fi. Sivuilta löytyvät koko maan ehdokkaiden lukumäärä yhteensä sekä kuntakohtaiset ehdokkaiden lukumäärät.

8.3.2017
»

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä.

7.3.2017
»

- Jo lapsina alamme huomata vanhempien varallisuuden vaikutukset, kirjoittavat Lappeenrantalaisen Kimpisen lukion abiturientit Roosa Hakkarainen ja Max Sallasvaara oikeusministeriön perustuslakiblogissa. Opiskelijat kokevat koulutusleikkausten lisänneen nuorten välistä epätasa-arvoisuutta.

6.3.2017
»

Oikeuskanslerin viran hakuaika päättyi tänään 6. maaliskuuta. Virkaa haki yhdeksän henkilöä. Virka täytetään 1.5. alkaen.

6.3.2017
»

- Kunnallisvaalien kynnyksellä on mielestäni tärkeä nostaa esille, miten keskeistä rikosten ehkäisy on kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Se on myös taloudellisesti kannattavaa, sanoi oikeus- ja työministeri Jari Lindström avatessaan paikallisen rikoksentorjuntatyön seminaarin Lappeenrannassa tänään 6.3.

3.3.2017
»

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. huhtikuuta. Vaaleissa valitaan kuntiin neljäksi vuodeksi valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Koko maassa valtuutettuja valitaan yhteensä 8 999. Valtuustojen toimikausi alkaa 1. kesäkuuta 2017.

2.3.2017
»

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot esitetään siirrettäväksi saataville internetissä maksutta. Tarkoituksena on helpottaa velkojien tiedonsaantia sekä saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

2.3.2017
»

Äänestys vuoden 2017 Demokratiapalkinnon saajasta on avattu otakantaa.fi -palvelussa. Yleisöäänestyksessä on mukana kuusi ehdokasta, jotka valittiin kaikkien palkinnonsaajaksi ehdotettujen joukosta. Äänestys on avoinna 15. maaliskuuta saakka.

1.3.2017
»

Oikeusministeriö laatii kevään aikana virkamiestyönä arviointiselvityksen kansalaisaloitemenettelystä ja kansalaisaloitelain mahdollisista muutostarpeista.

helmikuu
28.2.2017
»

Vuonna 2012 hyväksytylle valtioneuvoston kansalliskielistrategialle on laadittu toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitellään ja konkretisoidaan toimet, joilla toteutetaan kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteet.

27.2.2017
»

Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta lähiviikkoina postissa ilmoituksen äänioikeudesta kuntavaaleissa. Aiemmasta poiketen ilmoituskortti lähetetään kirjekuoressa, jonka ikkunasta näkyy sekä lähettäjän (maistraatti) että äänioikeutetun nimi ja osoite. Kuoren päällä lukee: Ilmoitus äänioikeudesta vuoden 2017 kuntavaaleissa.

24.2.2017
»

Etelä-Tapiolan lukion opiskelijoiden blogissa abiturientit Eerika Mäkipää ja Elina Suhonen keskittyvät yhdenvertaisuuteen. Lukiolaiset puntaroivat videoviestinnän keinoin, kuinka yhdenvertaisuus toteutuu eri elämänalueilla. Å-studion perustuslakiperjantaissa mietitään yhdenvertaisuutta esimerkiksi armeijan käymisessä, työelämässä tai terveydenhuollossa.

21.2.2017
»

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan esiselvityksen nettiäänestyksen toteuttamisesta. Työryhmälle on asetettu myös parlamentaarinen seurantaryhmä.

21.2.2017
»

Oikeusministeriö on asettanut kaksi selvitysmiestä selvittämään valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen tekevät oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen ja varatuomari Christer Lundström. Selvitys tehdään tämän vuoden loppuun mennessä.

21.2.2017
»

Etelä-Tapiolan lukion opiskelijoiden blogissa abiturientit Annika Lindholm ja Lotta Siitonen pohtivat, toteutuuko tasa-arvo koulumaailmassa. - Yhteiskunta edistää entisestään jo nuorella iällä alkavaa epätasa-arvoa luomalla erilaisia roolimalleja tytöille ja pojille, sekä asettamalla samaa sukupuolta olevat eri asemaan, opiskelijat kirjoittavat.

20.2.2017
»

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa pohditaan keinoja puuttua pikaluottoihin liittyviin ongelmiin lainsäädännön keinoin. Harkittavaksi esitetään mm. korkokattosääntelyn ulottamista myös 2 000 euron suuruisiin ja sitä suurempiin luottoihin.

20.2.2017
»

Oikeusministeriö on asettanut uuden viittomakielen yhteistyöryhmän. Sen tehtävänä on käsitellä valtioneuvoston piirissä ajankohtaisia viittomakieleen liittyviä asioita ja näin varmistaa hyvää tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä.

20.2.2017
»

Vuoropuhelu lainvalmistelijoiden ja kuulemisen asiantuntijaryhmän välillä koetaan tarpeelliseksi, kirjoittaa oikeusministeriön blogissa demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksiköstä Sami Demirbas.

16.2.2017
»

Hallitus hyväksyi tänään periaatepäätöksenä demokratiapoliittisen toimintaohjelman vuosiksi 2017-2019. Toimintaohjelman tavoitteena on edistää ja konkretisoida kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. Ohjelma pohjautuu vuoden 2014 demokratiapoliittisen selonteon linjauksiin.

16.2.2017
»

Hallitus on tänään 16. helmikuuta hyväksynyt kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017-2019. Ohjelma on järjestyksessään toinen, ja sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

14.2.2017
»

- Vankilan on tarjottava vangeille keinoja rikoskierteestä vapautumiseen muun muassa koulutuksella sekä elämäntaitojen ja toimintakyvyn kehittämisellä, sanoi oikeus- ja työministeri Jari Lindström puhuessaan Nelson Mandela -säännöiksi nimettyjen YK:n vankeinhoidon vähimmäissääntöjen julkistamisseminaarissa Helsingissä tänään 14.2.

14.2.2017
»

Etelä-Tapiolan lukion opiskelijoiden blogissa abiturientit Sofia Tyykiluoto ja Helmi Nurkkala puntaroivat yhdenvertaisuutta ja sen merkitystä koulutukselle ja kouluttautumiselle. Opiskelijat tarttuivat perustuslain kuudenteen pykälään raikkaalla otteella: runomitassa!

13.2.2017
»

Oikeusministeriö myöntää vuonna 2017 valtionavustuksia 70 000 euroa rikoksentorjuntatyöhön ja sen arviointiin.

10.2.2017
»

Suomi100-juhlavuoden kunniaksi oikeusministeriö, eduskunta ja Kuurojen Liitto julkaisevat yhteistyössä päivitetyn perustuslaista kertovan esitteen viittomakielellä. Esite ovat saatavilla oikeusministeriön YouTube-kanavalta sekä viittomakielellä että suomenruotsalaisella viittomakielellä. Esite julkaistiin tänään Viittomakielen päivän seminaarissa.

10.2.2017
»

Avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton, tulee voimaan maaliskuun alusta. Se tuo muutoksia myös eräisiin muihin säännöksiin, jotta ne soveltuvat samaa sukupuolta oleviin pareihin.

9.2.2017
»

Valtioneuvosto on asettanut uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANEn toimikaudeksi 2017-2021. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Neuvottelukunta asetettiin nyt kolmatta kertaa.

8.2.2017
»

Etelä-Tapiolan lukion opiskelijoiden Suomi100-blogissa Ida Liukko ja Katariina Kuusisto ovat huolestuneita viestintä- ja kuvapalveluiden sisällön joutumisesta vääriin käsiin ja puntaroivat myös sijaintitietojen paljastumisen seurauksia. - Vaikka EU:n tuleva tietosuoja-asetus on askel oikeaan suuntaan, liittyy tietoturvaan aina riskejä, Liukko ja Kuusisto kirjoittavat.

7.2.2017
»

Saamelaiskäräjien puheenjohtajat ja saamelaisasioista vastaavat pohjoismaiset ministerit tapasivat tänään Trondheimissa Norjassa juhlistaakseen ensimmäisen saamelaistapaamisen 100-vuotispäivää. Suomea tilaisuudessa edusti kansliapäällikkö Asko Välimaa. Tilaisuudessa annettiin yhteinen tervehdys:

7.2.2017
»

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksiin. Nykyisin näitä asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa.

7.2.2017
»

Osana Suomi 100 -juhlavuotta järjestetään valtakunnalliset Demokratiaviikot 20.-31. maaliskuuta. Demokratiaviikkojen ohjelmassa on mm. kansalaisraateja sekä vapaaehtoistoimintaa koskevia tilaisuuksia. Lisäksi julkaistaan tuoreita tutkimustuloksia suomalaisten näkemyksistä demokratian tilasta.

3.2.2017
»

Kansliapäällikkö Asko Välimaa edustaa Suomea Trondheimissa 6. - 7. helmikuuta ensimmäisen saamelaistapaamisen 100-vuotisjuhlassa. Tilaisuuteen osallistuvat Pohjoismaiden saamelaiskäräjien puheenjohtajat, saamelaisasioista vastaavat ministerit, Venäjällä toimivien saamelaisjärjestöjen edustajat ja Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston presidentti.

2.2.2017
»

Valtioneuvoston nimitti tänään 2. helmikuuta tasa-arvovaltuutetun virkaan varatuomari Jukka Maarianvaaran. Hän aloittaa tehtävässä 18. huhtikuuta ja toimikausi kestää viisi vuotta.

tammikuu
31.1.2017
»

Kokoontumislaissa säädettyä mielenosoituksen ennakkoilmoitusaikaa tulisi pidentää kolmeen vuorokauteen, ilmenee professori (emeritus) Teuvo Pohjolaisen oikeusministeriölle tekemästä selvityksestä. Nykyisen lain mukaan järjestäjän on tehtävä ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta ilmoitus poliisille vähintään kuusi tuntia ennen tapahtumaa.

30.1.2017
»

Itsenäisyyspuolue r.p. on merkitty oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin. Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 16 puoluetta.

30.1.2017
»

Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi saamen kielilain muuttamisesta. Lausuntoa on pyydetty viranomaisilta ja kansalaisjärjestöiltä. Esitysluonnos on tehty oikeusministeriössä virkatyönä.

30.1.2017
»

Oikeusavun chat-palvelua on pilotoitu kolmen kuukauden ajan. Kokemukset chat-palvelusta ovat pääosin myönteisiä. Chat-palveluun pääsee oikeus.fi -sivujen kautta.

29.1.2017
»

Valinnassa etusijalla ovat toiminnat ja hankkeet, jotka edistävät uhridirektiivin mukaisia erityistukipalveluita ja kohdistuvat erityisen haavoittuvassa asemassa tai tilanteessa olevien uhrien tarpeisiin.

27.1.2017
»

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ylijohtaja Sami Manninen ehdottaa, että oikeuskanslerinviraston roolia mietittäisiin. - Eduskunnan perustuslakivaliokunta on toivonut oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen välisen työnjaon kehittämismahdollisuuksien selvittämistä. Minusta siinä yhteydessä olisi harkittava oikeuskanslerinviraston painopisteen kehittämistä valtioneuvoston käytännön lainvalmistelutyötä tukevan, riippumattoman oikeuspalvelun suuntaan, ylijohtaja Manninen totesi tänään puhuessaan Hallintotuomioistuinpäivässä Helsingissä.

26.1.2017
»

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi. Tavoitteena on toteuttaa uudistus vuoden 2019 alusta.

26.1.2017
»

Hallitus esittää uuden yhdistelmärangaistuksen käyttöönottoa. Rangaistus koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä vuoden pituisesta valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistus voitaisiin tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

26.1.2017
»

Hallitus esittää lainmuutoksia liiketoimintakiellon tehostamiseksi. Lain soveltamisalaa laajennettaisiin ammattitoimintaa harjoittaviin yksityisiin elinkeinonharjoittajiin, kun nykyisin liiketoimintakieltoon voidaan määrätä vain liiketoimintaa harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja.

25.1.2017
»

Kansainvälisen tutkimusryhmän raportti saamelaisten oikeuksista on valmistunut. Tutkimus liittyy valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimustoimintaan. Tavoitteena on ollut saada lisäselvitystä valtion haasteisiin viedä eteenpäin saamelaisten oikeuksia, mm. saamelaiskäräjälain uudistusta sekä ILO sopimus 169:n ratifiointia.

19.1.2017
»

Rikoksentorjuntaneuvosto arvioi tuoreessa katsauksessaan maahanmuuttotilanteen haasteita rikosten ehkäisylle ja esittelee hyviä käytäntöjä, joilla tulijoiden joutumista rikoksen uhriksi tai rikoksiin syyllistymistä voidaan ehkäistä. Keskeistä on maahanmuuttajien ottaminen mukaan työhön. Katsaukseen liittyen rikoksentorjuntaneuvosto toteutti Maahanmuuttoviraston kanssa kyselyn vastaanottokeskusten turvallisuudesta. Yleisesti ottaen vastaanottokeskuksissa on turvallista työskennellä ja asua.

19.1.2017
»

Oikeusministeriön johtamassa Trust-hankkeessa etsitään keinoja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi vastaanottokeskuspaikkakunnilla. Pilottivaiheessa hankkeessa toteutettiin koulutuksia, joissa koulutettiin vastaanottokeskusten työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä turvapaikanhakijoita yhteensä seitsemällä paikkakunnalla. Selkeästi tärkeimmäksi keinoksi hyvien väestösuhteiden edistämiseen osoittautui inhimillinen kohtaaminen.

17.1.2017
»

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistusta, johon sisältyy myös yleinen tietosuoja-asetus.

17.1.2017
»

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainmuutoksia ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi. Työryhmän on selvitettävä vaihtoehtoja ja ehdotettava parhaiten sopivaa ratkaisua.

17.1.2017
»

Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti selvittää oikeusministeriön pyynnöstä avioliittoon pakottamisen esiintymistä ja ilmituloa Suomessa. Pakkoavioliitolla tarkoitetaan yleensä avioliittoa, joka on solmittu vastoin jommankumman puolison suostumusta.

17.1.2017
»

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus tarjoaa haasteita lainlaatijoille. Yleisen henkilötietolain lisäksi tarvitaan edelleen tilannekohtaista erityissääntelyä. Samalla tarjoutuu kuitenkin mahdollisuus tarpeettomasta sääntelystä luopumiseen, kirjoittaa Pekka Nurmi oikeusministeriön blogissa.

16.1.2017
»

Tiedot kaikista kuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista löytyvät oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi. Kotimaassa on yhteensä 894 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Niitä on mm. kunnantaloilla, kauppakeskuksissa, kirjastoissa, yhteispalvelupisteissä ja posteissa.

16.1.2017
»

Oikeusministeriön 10 000 euron arvoisen Demokratiapalkinnon teemana vuonna 2017 on kumppanuus. Palkinto jaetaan kolmelle kansalaisyhteiskuntaa edustavalle tahoille tai toimijalle osana Suomi 100 -juhlavuoden Demokratiaviikkoja maaliskuussa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi tehdä 17. helmikuuta saakka.

13.1.2017
»

Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä neuvotellun pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvotteluvaltuuskuntien puheenjohtajat ovat tänään parafoineet eli neuvotteluvaiheen päätteeksi alustavasti vahvistaneet sopimustekstin. Ruotsinkielinen tekstiversio on julkaistu. Sopimuksen suomenkielinen käännös valmistuu lähipäivinä.

13.1.2017
»

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo ottavansa lainvalmisteluun kohdistuvan kritiikin vakavasti. - Oikeusministeriössä työskennellään jatkuvasti lainvalmistelun kehittämiseksi. Paraikaa uudistettavana on opas Hallituksen esitysten laatimisohjeista, totesi ministeri Lindström tänään puhuessaan Asianajajapäivässä Helsingissä.

12.1.2017
»

Turvapaikkavalitusten käsittely hajautetaan helmikuun alusta alkaen Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittelevä hallinto-oikeus määräytyy Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön alueen perusteella.

12.1.2017
»

Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä tulee voimaan 18.1.2017. Presidentin esittelyssä huomenna vahvistettavan uuden lain taustalla on eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskeva EU-asetus, jonka soveltaminen alkaa nyt tammikuussa.

12.1.2017
»

Oikeusministeriö päätti viime keväänä käynnistää Suomi100-hankkeena blogikirjoitussarjan lukioiden kanssa. Aiheeksi valikoitui perustuslaki. Mukaan lähti viisi lukiota: Lahden yhteiskoulu, Kimpisen lukio (Lappeenranta), Mikkelin lukio, Kaustisen musiikkilukio ja Etelä-Tapiolan lukio (Espoo).

11.1.2017
»

Feministinen puolue r.p. on merkitty oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin. Puoluerekisterissä on lisäyksen jälkeen 15 puoluetta.

9.1.2017
»

Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2017 ensimmäistä kertaa huhtikuussa. Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 9. huhtikuuta. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

9.1.2017
»

Oikeudenhoidon kehittämishankkeiden perimmäisenä tavoitteena on osaava, tehokas ja nykyaikainen oikeudenhoito. Näin kirjoittaa käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeen projektipäällikkönä juuri työnsä aloittanut Jyrki Määttä oikeusministeriön blogissa.

4.1.2017
»

- Lainvalmistelussa on varmistettava, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Tähän tarvitaan tiivistä sidosryhmäyhteistyötä ja kuulemista, toisin sanoen avointa lainvalmistelua, kirjoittavat neuvottelevat virkamiehet Niklas Wilhelmsson ja Yrsa Nyman oikeusministeriön blogissa.

2.1.2017
»

Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri on otettu käyttöön vuoden 2017 alusta. Rekisteriin merkitään tiedot tuomarin, tuomioistuimen asiantuntijajäsenen ja käräjäoikeuden lautamiehen sidonnaisuuksista sekä tuomarille ja tuomioistuimen esittelijälle myönnetyistä sivutoimiluvista ja sivutoimista saaduista tuloista.

Julkaistu 2.1.2017
Sivun alkuun |