Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2017 » Rikoksen uhrien tukipalveluita tuottaville yhteisöille valtionavustuksia haettavana

Rikoksen uhrien tukipalveluita tuottaville yhteisöille valtionavustuksia haettavana

Julkaistu 29.1.2017

Valinnassa etusijalla ovat toiminnat ja hankkeet, jotka edistävät uhridirektiivin mukaisia erityistukipalveluita ja kohdistuvat erityisen haavoittuvassa asemassa tai tilanteessa olevien uhrien tarpeisiin.

Oikeusministeriö julistaa kertaluonteisesti haettavaksi 1 045 000 euroa valtionavustuksiin rikoksen uhrien tukipalveluita tuottaville yhteisöille. Hakuaika päättyy 15.3.2017.

Hakijana voi olla järjestö, yhdistys, säätiö tai kolmannen sektorin muu voittoa tavoittelematon toimija. Hakijan tulee arvioida hankkeen tai toiminnan kokonaiskustannukset sekä selvittää oma ja muu rahoitusosuus (saadut ja haetut avustukset) sekä valtionavustuksen tarpeellisuus.

Valinnassa etusijalla ovat toiminnat ja hankkeet, jotka edistävät uhridirektiivin mukaisia erityistukipalveluita ja kohdistuvat erityisen haavoittuvassa asemassa tai tilanteessa olevien uhrien tarpeisiin. Avustusta voidaan myöntää myös tiedotus- ja valistuskampanjoihin sekä tutkimus- ja koulutusohjelmiin, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta rikoksen uhrin oikeuksista tai vähentämään rikoksen kielteisiä vaikutuksia.

Valtionavustukset myöntää oikeusministeriö. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia, jonka 7 §:stä ilmenevät valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset.

Avustuksen käyttöselvitys

Avustus tulee käyttää myöntämispäätöksessä mainitun ajan kuluessa. Käyttöaika voidaan päätöksessä rajata enintään vuoden 2019 loppuun asti.

Avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys myöntämispäätöksessä annettavan ohjeen mukaisesti. Selvityksen tulee sisältää kuvaus hankkeesta/toiminnasta sekä tilitys rahojen käytöstä (tulo-/menoerittely). Loppuselvityksessä tulee lisäksi arvioida hankkeen/toiminnan tuloksellisuutta.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan oheista hakulomaketta käyttäen.

Allekirjoitetut hakemukset liitteineen on toimitettava oikeusministeriölle viimeistään 15.3.2017 klo 16.15 mennessä sähköpostitse: oikeusministerio(at)om.fi tai postitse: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksia ei palauteta. Hakemusten tulee olla hakijayhteisöjen virallisten allekirjoittajien allekirjoittamat.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, p. 02951 50570, mervi.sarimo(at)om.fi
erikoissuunnittelija Elina Ruuskanen p. 02951 50418, elina.ruuskanen(at)om.fi


Liitetiedostot

Avainsanat

rikoksen uhri, valtionavustus, rikoksentorjunta
Sivun alkuun |