Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2017 » Ministeri Lindström: Myös Suomella on vankeinhoidossa kehitettävää

Ministeri Lindström: Myös Suomella on vankeinhoidossa kehitettävää

Julkaistu 14.2.2017

- Vankilan on tarjottava vangeille keinoja rikoskierteestä vapautumiseen muun muassa koulutuksella sekä elämäntaitojen ja toimintakyvyn kehittämisellä, sanoi oikeus- ja työministeri Jari Lindström puhuessaan Nelson Mandela -säännöiksi nimettyjen YK:n vankeinhoidon vähimmäissääntöjen julkistamisseminaarissa Helsingissä tänään 14.2.

- Vaikka meillä Suomessa vankeinhoito on pääsääntöisesti hyvällä tolalla, haasteita ja kehitettävää riittää esimerkiksi vangeille järjestettävän toiminnan lisäämisessä.

- Laadukas ja tavoitteellinen vankeinhoito vaatii pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä sekä erityisasiantuntijoiden panosta. Se vaatii myös riittävät resurssit. Tällä hetkellä taloudellisissa vaikeuksissa painiva julkinen talous pakottaa meitä etsimään säästöjä ja tekemään rakenteellisia uudistuksia myös vankeinhoidossa. Tällaiset ratkaisut eivät kuitenkaan saa vaikuttaa vankeinhoidon toiminnalliseen sisältöön, Lindström painotti.

Uusissa säännöissä korostetaan yhteiskunnan velvollisuutta huolehtia vapautuvasta vangista. Lindströmin mukaan mm. valtioneuvoston kesäkuussa 2016 tekemä periaatepäätös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisestä on osa tätä ajattelua:

- Päätöksen nojalla käynnistyi syksyllä Aune-toimenpideohjelma, jossa rikosseuraamusasiakkaat ovat näkyvästi esillä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja torjua sen uusiutumista. Ohjelmassa kehitetään asumissosiaalista työtä ja jatkumoja vankilasta siviiliin.

Lindström korosti, että viime vuosina vankeinhoidossa on muutenkin panostettu hallittuun ja asteittaiseen vapauttamiseen.

Kansainväliset vankeinhoidon vähimmäissäännöt painottavat, että vangit kuuluvat vankilassakin edelleen osaksi yhteiskuntaa. Tämän niin sanotun normaalisuusperiaatteen mukaisesti vankiloiden terveydenhuolto siirrettiin Suomessa vuoden 2016 alusta yhteiskunnan normaalipalveluina hoidettavaksi.

- Se on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Muilta osin meillä on tässä asiassa kuitenkin vielä kehitettävääkin esimerkiksi vankien koulutuksen, sosiaalityön ja sielunhoidon saralla, Lindström totesi.

Lisätietoja:
erityisavustaja Leena Riekkola, puh. 02951 60375

Avainsanat

vankeinhoito
Sivun alkuun |