Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2017 » Työryhmä ehdottaa uutta lakia matkapaketeista

Työryhmä ehdottaa uutta lakia matkapaketeista

Julkaistu 13.4.2017

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että nykyisen valmismatkalain tilalle säädettäisiin uusi laki matkapalveluyhdistelmistä. Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n matkapakettidirektiivi. Tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa ja helpottaa matkapalvelujen tarjontaa rajojen yli.

Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää. Matkapalveluja olisivat paitsi kuljetus ja majoitus myös autonvuokraus sekä muut matkailupalvelut, kuten pääsyliput eri tapahtumiin.

Merkittävin muutos lainsäädäntöön olisi lain soveltamisalan laajentuminen. Uusi laki koskisi matkanjärjestäjän etukäteen kokoamien matkapakettien lisäksi esimerkiksi sellaisia matkapaketteja, jotka matkustaja itse kokoaa elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa edellyttäen, että matkustaja valitsee haluamansa matkapalvelut ennen kuin sitoutuu maksamaan ne.

Matkustajalle tulisi oikeus peruuttaa matkapakettisopimus ilman erityistä syytä koska tahansa ennen matkan alkamista. Nykyisin matkustajalla on peruuttamisoikeus vain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Matkanjärjestäjä voisi eräissä tapauksissa vaatia matkustajalta nykyistä suuremman peruutusmaksun.

Matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuus laajenisi. Matkustajalle olisi annettava yksityiskohtaiset tiedot tarjottavista matkapalveluista ja muista matkapakettiin liittyvistä seikoista sekä vakiotietolomakkeella tiedot matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista.

Matkustajan oikeudet paranisivat siinä tapauksessa, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe. Uutta olisi esimerkiksi, että matkustajalla voisi olla oikeus saada erillinen korvaus lomanautinnon menetyksestä. Tällainen korvaus voisi tulla kysymykseen muun muassa silloin, jos matkustaja sairastuu vakavasti matkapakettiin sisältyneen ruokatarjoilun vuoksi.

Säännökset koskisivat nykyistä useampia palveluntarjoajia

Uutta olisi, että osa säännöksistä koskisi myös yhdistettyjä matkajärjestelyjä, joissa elinkeinonharjoittaja edesauttaa matkustajaa tekemään erillisiä sopimuksia yksittäisten palveluntarjoajien kanssa. Jotta kyseessä olisi yhdistetty matkajärjestely eikä matkapaketti, kukin palvelu olisi valittava ja maksettava erikseen.

Yhdistettyjen matkajärjestelyjen myötä säännösten piiriin tulisi paljon useampia matkapalvelun tarjoajia kuin nyt. Yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskisivat muun muassa erityiset tiedonantovelvoitteet

Matkanjärjestäjän maksukyvyttömyyssuojan osalta merkittävin muutos olisi toisessa jäsenvaltiossa otetun suojan vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä helpottaisi rajat ylittävää matkapakettien tarjontaa. Maksukyvyttömyyssuojaa koskevien säännösten muutokset valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh 02951 50266, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi, erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

yksityisoikeus, kuluttajansuoja
Sivun alkuun |