Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset » 2017 » Vapaaehtoistyöhön ja kansalaistoimintaan liittyvää sääntelyä ja käytäntöjä pyritään sujuvoittamaan

Vapaaehtoistyöhön ja kansalaistoimintaan liittyvää sääntelyä ja käytäntöjä pyritään sujuvoittamaan

Julkaistu 16.5.2017  Päivitetty 17.5.2017

Kansalaisyhteiskuntaa ja vapaaehtoistyötä koskevien säädösten sujuvoittaminen ja käytäntöjen selkeyttäminen ovat aiheena oikeusministeriön tänään 16.5. järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa. Esillä ovat erityisesti vapaaehtoistyön verotuskysymykset sekä tapahtumien lupa- ja ilmoitusmenettelyt.

Tilaisuuteen osallistuu muun muassa eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän, kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan KANEn sekä valtioneuvoston demokratiaverkoston jäseniä.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan keskustelun tavoitteena on käydä läpi haasteita, normeja, säädöksiä ja tulkintakäytäntöjä vapaaehtoistoimintaan liittyen sekä löytää niihin ratkaisuehdotuksia.

- Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on nykyistä parempi ja kevyempi sääntely kansalaisten arjen ja vapaaehtoistoiminnan parantamiseksi. Tällä keskustelulla pyrimme konkretisoimaan ja priorisoimaan niitä kysymyksiä, joihin säädösten sujuvoittamistyössä tulisi kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan osalta keskittyä.

Aiempien selvitysten perusteella haasteet eivät ole ensisijaisesti säädöstasolla, vaan erilaisten käytäntöjen ja tulkintojen moninaisuudessa. Esimerkiksi järjestöjen työtä vapaaehtoistoiminnan järjestäjinä voidaan keventää pitkälti viranomaiskäytäntöjä ja -tulkintoja selkeyttämällä sekä parantamalla tiedonkulkua viranomaisilta järjestöille

Oikeusministeriö vastaa vapaaehtoistyön toimintaedellytysten koordinoinnista ja kehittämisestä valtioneuvostossa. Demokratia.fi -sivustolle on koottu keskeiset vapaaehtoistoimintaa koskevat ohjeet järjestöille ja vapaaehtoisille.

Valtiovarainministeriön työryhmä esitti vuonna 2015 toimenpiteitä mm. vapaaehtoistyön verotukseen, kulukorvauksiin ja toimijoiden palkitsemiseen, vapaaehtoisten vakuutuksiin ja vastuisiin, avustusten hakujärjestelmän kehittämiseen sekä lupa- ja ilmoitusmenettelyiden keventämiseen liittyen. Monet raportissa esitetyistä toimenpiteistä ovat jo edenneet tai ovat parhaillaan työn alla. Oikeusministeriön koordinoima valtioneuvoston demokratiaverkosto seuraa ehdotettujen uudistusten etenemistä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Liisa Männistö, puh. 02951 50231, ja
neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348,
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

demokratia, kansalaisyhteiskunta
Sivun alkuun |