Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Julkaisut » Mietintöjä ja lausuntoja » Tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistarpeet. Lausuntotiivistelmä

Tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistarpeet. Lausuntotiivistelmä

Julkaistu
05.05.2017
Julkaisutyyppi
Mietintöjä ja lausuntoja
Sarjanumero
26/2017
Tekijä
Tuula Pääkkönen
ISBN (pdf)
978-952-259-590-4
ISSN
1798-7105
ISSN-L
1798-7091
URN
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-590-4
Aihe
oikeusturva
Tilaukset
julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asettama työryhmä on laatinut selvityksen tuomioistuinten hallinto- ja kansliapäällikkö-jen ja muun hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistarpeista (Oikeusministeriön julkaisu 11/2017). Työryhmän arviomuistiossa tarkasteltavina olivat kansliapäällikön, hallintopäällikön ja hallintosihteerin nimikkeet ja niihin kuuluvat tehtävät. Oikeusministeriö pyysi työryhmän laatimasta arviomuistiosta lau-suntoa muun muassa yleisiltä tuomioistuimilta, hallintotuomioistuimilta ja erityistuomioistuimilta sekä henkilöstöjärjestöiltä.

Lausunnon antaneet tahot pitivät arviomuistiota pääosin onnistuneena ja hyvänä pohjana jatkovalmiste-lulle. Tuomioistuinten toiminnan sujuvuuden kannalta todettiin olevan olennaista, että johdon tuki on ammattimaista. Tällöin päällikkötuomari voi keskittyä strategiseen johtamiseen, toiminnan kehittämiseen ja lainkäyttöön. Hallinnollisten tehtävien ammattitaitoinen hoitaminen edistää näin myös tuomioistuinten ydintehtävää eli lainkäytön tehokasta ja tuloksellista onnistumista.

Suurimmassa osassa lausuntoja kannatettiin arviomuiston mukaista ehdotusta hallintotehtäviä hoitavien virkamiesten virkanimikkeiden osalta. Työryhmän näkemystä siitä, että suuressa yksikössä hallintoasi-oista vastaa hallintojohtaja, keskisuuressa hallintopäällikkö ja pienessä yksikössä hallintosihteeri, kanna-tettiin pääosin. Toisaalta kiinnitettiin myös huomiota siihen, ettei pelkkä viraston henkilötyövuosien lukumäärä kerro siitä, miten vaativia hallintotehtäviä virastossa on, ja että yksiköiden tulisi olla tasaver-taisia koostaan riippumatta.

Päällikkötuomarin tulisi lausuntojen mukaan voida delegoida hallintohenkilökunnalle mahdollisimman paljon yleishallintotehtäviä. Toimivallan jaon tulisi perustua tuomioistuinlakiin ja yksikön työjärjestykseen ja olla mahdollisimman selkeä. Mahdollisesti keskitettävinä hallinnollisina tehtävinä pidettiin muun mu-assa erilaisten suunnitelmien laatimista ja päivittämistä, hankintojen kilpailutuksia ja rutiiniluontoisten sopimusten tekemistä. Kuitenkin todettiin, ettei keskittämisen tule olla itseisarvo vaan sen pitäisi tulla kysymykseen vain silloin kun siitä on saatavissa konkreettista hyötyä.

Avainsanat

tuomioistuinlaitos, hallinnon kehittäminen, hallinto, hallintoasiat, hallintojohtaja, hallintopäällikkö, hallin-tosihteeri, kansliapäällikkö, toimenkuva
 
Sivun alkuun |