Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Julkaisut » » Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Hallituksen esitysten laatimisohjeet

Julkaistu
1.6.2004
Julkaisutyyppi
Oikeusministeriön julkaisuja 2002-2009
Sarjanumero
2004:4
ISBN (pdf)
951-37-4230-X
ISSN
1458-6444
ISSN-L
1458-6444
URN
http://urn.fi/URN:ISBN:951-37-4230-X
Aihe
Laintarkastus
Tilaukset
Edita Publishing Oy, p. 020 450 05, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on 16 päivänä kesäkuuta 2004 oikeusministeriön esittelystä antanut hallituksen esitysten laatimisohjeet. Ne korvaavat valtioneuvoston 12 päivänä marraskuuta 1992 antamat vastaavat ohjeet. Uusia ohjeita aletaan soveltaa syyskaudella 2004 laadittaviin esityksiin, ottaen kuitenkin huomioon esityksen valmisteluvaihe ja laajuus.

Antaessaan laatimisohjeet valtioneuvosto korostaa sitä, että esitykset on laadittava aikaisempaa suppeammiksi. Niin ikään on esityksiä valmisteltaessa kiinnitettävä huomiota siihen, vaaditaanko haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättä lainsäädäntöä, vai onko mahdollista hoitaa asia jollakin muulla tavalla.

Paitsi vaihtoehtojen selvittämiseen kiinnitetään uusissa laatimisohjeissa erityistä huomiota vaikutusten arviointiin. Vakio-otsikoiden mukainen vaikutusten ryhmittely on luonteeltaan tekninen, eikä luettelo ole kattava vaan kaikki merkittävät vaikutukset on otettava huomioon. Tavoitteena on, että esitystä laadittaessa tehdään tarvittaessa erillinen julkistettava vaikutusarvioselvitys, jolloin esitykseen otetaan vain tiivistelmä selvityksestä. Koska valtiosopimusasioita käsitellään nykyisin kaikissa ministeriöissä, on ohjeisiin otettu oma jaksonsa valtiosopimusesityksistä vakio-otsikoineen ja niihin liittyvine selityksineen. Lisäksi ohjeissa on otettu huomioon uudesta perustuslaista johtuvat muutostarpeet.

Valtioneuvosto tähdentää ohjeiden noudattamisen tärkeyttä, jotta eduskunta saisi tarpeelliset tiedot sen käsiteltäviksi annetuista lakiehdotuksista ja hallituksen esitykset olisivat riittävän yhdenmukaisia. Ohjeista ei tule poiketa ilman syytä. Uudet ohjeet on tarkoitettu saatettaviksi kaikkien esityksiä valmistelevien virkamiesten samoin kuin erilaisten lainvalmisteluelinten käyttöön. Ohjeet ilmestyvät Editan kustantamana kirjana. Lisäksi ohjeet ovat mahdollisimman pian niiden antamisen jälkeen "Senaattori" ja "Oiva" -tietokannoissa. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimisto seuraa hallituksen esitysten laatimisohjeiden noudattamista.

Julkaisu tiedostona

Avainsanat

hallituksen esitykset, laatimisohjeet, julkaisut, HELO
 
Sivun alkuun |