Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Julkaisut » Tietoja julkaisuista ja tilaukset

Tietoja julkaisuista ja tilaukset

Oikeusministeriön julkaisemat julkaisut löytyvät verkkosivuiltamme vuodesta 2002 lähtien. Julkaisusarjat yhdistyivät vuoden 2010 alussa yhdeksi juoksevalla numeroinnilla merkityksi sarjaksi, joka jaetaan kolmeen teemaan:

  • Mietintöjä ja lausuntoja
    Oikeusministeriön asettamien työryhmien, komiteoiden ja toimikuntien mietinnöt sekä mietintöjen lausuntotiivistelmät.
  • Selvityksiä ja ohjeita
    Eripainoksia, ohjeita, tutkimuksia sekä muita painettuja julkaisuja ja erilaisia selvityksiä.
  • Toiminta ja hallinto
    Pääasiassa oikeusministeriön ja sen hallinnonalan toimintaan liittyviä selvityksiä.

Muut julkaisut -sivulta löytyvät päättyneiden julkaisusarjojen julkaisut vuosilta 2002-2009 ja julkaisusarjojen ulkopuolella ilmestyneet julkaisut.

Joihinkin julkaisuihin liittyy tiedote. Tiedotelinkit löytyvät näissä tapauksissa julkaisun jälkeen. Kunkin tiedotelinkin yhteydessä on tiedotteen julkistamispäivämäärä.

Julkaisut ovat PDF-muodossa, ja niiden lukemiseen tarvitaan Adobe Readeria tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa. Linkki sivulle, josta Adobe Reader -ohjelman voi ladata, on tämän sivun oikealla reunalla.

Lehti

Rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee Haaste-lehteä. Haaste käsittelee mielenkiintoisesti rikoksentorjuntaan ja kriminaalipolitiikkaan liittyviä asioita.

Oikeushallinnon tuoreimpia kuulumisia voi seurata oikeuslaitoksen verkkosivujen Arkea ja ajatuksia -palstalta.

Esitteet

Oikeusministeriö julkaisee myös useita esitteitä, joista löytyy tietoa oikeudellisista asioista. Lähes kaikki julkaisemamme esitteet ovat nykyisin sähköisessä muodossa. Ne löytyvät ja oikeus.fi- ja oikeusministerio.fi-sivustoilta .

Julkaisujen tilaukset ja myynti

Oikeusministeriön julkaisusarjat

Oikeusministeriön julkaisuja voi tilata ja ladata valtioneuvoston julkaisuarkistosta ja valtioneuvoston verkkokaupasta.

Valtionneuvoston julkaisuarkisto Valto

Valtioneuvoston verkkokauppa


Lait ja asetukset löytyvät maksuttomasta Suomen säädöskokoelmasta http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ ja Finlex-palvelusta www.finlex.fi. Yksittäisiä lakeja ei ole painettu erillisinä julkaisuina. Myös useimmissa kirjastoissa on mahdollista tulostaa säädöksiä.

 
Julkaistu 24.1.2017
Sivun alkuun |