Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä mm. vaaleissa sekä puolue- ja järjestötoimintaan osallistumisessa seurataan niin sanottujen demokratiaindikaattorien avulla. Oikeusministeriö rahoittaa aineistojen keruuta eduskuntavaaleissa sekä indikaattoreiden raportointia. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto julkaisee indikaattorit osana Suomen vaalitutkimusportaalia.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI kuuluu maailmanlaajuiseen verkostoon, jonka tehtävänä on auttaa YK:n kriminaalipoliittisten päätösten ja suositusten toteuttamisessa. Heunissa tehdään myös kriminaalipoliittista tutkimusta.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa tehdään riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta. Krimo seuraa oikeusoloja ja rikollisuutta, analysoi niitä ja raportoi niiden kehityspiirteistä.

Oikeustilastoja tuomioistuinten ratkaisuista, rikollisuudesta ja rangaistuksista sekä muun muassa velka-asioista kokoaa Tilastokeskus.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Valmisteilla » Kehittämishankkeita » Demokratiapoliittinen toimintaohjelma

Demokratiapoliittinen toimintaohjelmaDemokratiapoliittisen toimintaohjelman tarkoituksena on vahvistaa demokratian toimivuutta ja vastata demokratian uusiin haasteisiin. Perustuslain 14 §:n 4 momentin mukaan julkisen vallan on edistettävä yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja itseään koskevaan päätöksentekoon.

Toimintaohjelman laatimista koordinoi oikeusministeriö yhdessä valtioneuvoston demokratiaverkoston kanssa. Vastuu yksittäisten hankkeiden toimeenpanosta ja seurannasta jakautuu eri ministeriöille.

Aikataulu

Syksy 2016

Tausta

Valtioneuvosto antoi demokratiapoliittisen selonteon eduskunnalle maaliskuussa 2014 (VNS 3/2014 vp.). Selonteon teemana oli avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Selonteossa nostetaan esiin demokratian kehittämisen ydinkohtia, jotka vaativat huomiota lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sekä annetaan valtioneuvoston linjaukset demokratiapolitiikan tavoitteiksi 2010-luvulle.

Selonteossa linjattiin, että valtioneuvosto valmistelee toimintaohjelman demokratian vahvistamiseksi, toimenpiteiden seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

Ajankohtaista

Kuulemistilaisuus valtioneuvoston demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 11.11.2016 oikeusministeriössä

Kutsu (pdf, 0.22 Mt)
Seminaari- ja kuulemistilaisuus valtioneuvoston demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 16.9.2016 Säätytalolla

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin puhe

Poliittisen osallistumisen eriytyminen (pdf, 0.84 Mt)Akatemiatutkija Hanna Wass; Helsingin yliopisto

Uudet osallistumismuodot perinteisten toimintamallien haastajina (pdf, 0.14 Mt)Professori Maija Setälä, Turun yliopisto

Avoin hallinto, yhdenvertaista vaikuttamista? (pdf, 0.52 Mt)Professori Anu Kantola, Helsingin yliopisto

Tutustu kirjallisiin lausuntoihin (valtioneuvoston hankkeet -sivustolla)

Seminaari- ja kuulemistilaisuuden tausta-asiakirjat

Ohjelma 16.9.2016 (pdf, 0.03 Mt)

Hankeluonnos (pdf, 0.07 Mt)

SWOT-analyysi (pdf, 0.03 Mt)

Demokratiapoliittinen selonteko_toteutuneet toimenpiteet (pdf, 0.18 Mt)

Lisätietoja

Selonteon käsittely eduskunnassa

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Selonteon 2014 tiivistelmä selkosuomeksi

Tausta-aineistot

Eduskuntavaalitutkimus 2015: Poliittisen osallistumisen eriytyminen

Demokratiaindikaattorit 2013

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka 2002 - 2013. Katsaus ministeriöiden demokratiapolitiikan toteutuksiin

Demokratiapolitiikan ulkoinen arviointi 2013

Järjestöt demokratiaa kehittämässä. Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan raportti suomalaisen demokratian kehitystarpeista

Kansalaisraati suomalaista demokratiaa kehittämässä (Kuluttajatutkimuskeskus 2013)

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Suomi demokratiana kansainvälisten vertailujen pohjalta (pdf, 0.14 Mt)

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa: Seurantaraportti (pdf, 0.08 Mt

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 17/2010)

Demokratiapolitiikan suuntaviivat (Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausontoja 14/2010)

Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen

Yhteyshenkilöt

Neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348
Erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, puh. 02951 50416

Oikeusministeriö, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

demokratia, kansalaisvaikuttaminen, perusoikeudet, puolueet, vaalit, äänestäminen
 
Julkaistu 9.11.2016
Sivun alkuun |