Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Seminaari ja kuulemistilaisuudet

Kuulemistilaisuus 4.2.2016

Power Point- esitykset

Hasenson_UM_PP.pdf (pdf, 0.21 Mt)

Suomen_Kuntaliitto_PP.pdf (pdf, 0.77 Mt)

Järjestöjen lausunnot

Aito Avioliitto (pdf, 0.18 Mt) Lapsi- ja nuorisojärjestöt (pdf, 0.17 Mt) Amnesty International Suomen osasto (pdf, 0.15 Mt) Aseistakieltäytyjä liitto (pdf, 0.09 Mt) Daisyliitto (pdf, 0.12 Mt) Daisy Eläkeläiset ry (pdf, 0.26 Mt) Effi ry. (pdf, 0.05 Mt) Etelä-Suomen AVI (pdf, 0.17 Mt) Lapsi-_ja_nuorisojarjestot.pdf (pdf, 0.17 Mt) Finnwatch ry. (pdf, 0.07 Mt) Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry (pdf, 0.31 Mt) Ihmisoikeusliiton kansalaisjärjestöverkosto (pdf, 0.24 Mt) Invalidiliitto ry (pdf, 0.19 Mt) Isät Lasten asialla ry. (pdf, 0.14 Mt) Isra Lehtinen (pdf, 0.17 Mt) Kotus (pdf, 0.08 Mt) Kuurojen Liitto ry. (pdf, 0.36 Mt) Metteri Tampereen yliopisto (pdf, 0.11 Mt) Miesjärjestöjen Keskusliitto (pdf, 0.02 Mt) Moniheli ry. (pdf, 0.1 Mt) Näkövammaisten liitto ry. (pdf, 0.01 Mt) Nousiainen Turun yliopisto (pdf, 0.13 Mt) Resalat islamilainen yhdyskunta (pdf, 0.01 Mt) Seta ry. (pdf, 0.25 Mt) Sorainen Heinonen Helsingin yliopisto (pdf, 0.26 Mt) SORASOD ry. (pdf, 0.01 Mt) Suomen Pakolaisapu (pdf, 0.21 Mt) Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry. (pdf, 0.09 Mt) Suomen Sadankomitea (pdf, 0.05 Mt) THL (pdf, 0.21 Mt) Uskontojen uhrien tuki UUT ry. (pdf, 0.09 Mt) Valvira (pdf, 0.09 Mt) Vapaa-ajattelijain Liitto ry. (pdf, 0.19 Mt) VENK ry. (pdf, 0.03 Mt) Viljanen Tampereen yliopisto (pdf, 0.19 Mt) Helsingin juutalainen seurakunta (pdf, 0.26 Mt) Lapsi- ja nuorisojärjestöt (pdf, 0.17 Mt) Liikkukaa-Sports for all (pdf, 0.22 Mt) Nieminen Helsingin yliopisto (pdf, 0.14 Mt) Saamelaiskäräjät (pdf, 0.27 Mt) Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto (pdf, 0.18 Mt) SAK ry. (pdf, 0.01 Mt) Seurujärvi Kari Helsingin yliopisto (pdf, 0.09 Mt) Suomen Afgaanijärjestö ry. (pdf, 0.1 Mt) Suomen Punainen Risti (pdf, 0.14 Mt) Toivanen Helsingin yliopisto (pdf, 0.09 Mt) Vammaisfoorumi ry (pdf, 0.01 Mt)

Kuulemistilaisuus 28.9.2016

Uskonnot yhdessä (pdf, 1.07 Mt) Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt ry (VENK ry) (pdf, 0.03 Mt) Suomen ekumeeninen neuvosto ja USKOT-foorumi (pdf, 2.29 Mt) Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK (pdf, 0.16 Mt) Saamelaiskäräjät (pdf, 0.26 Mt) Heta Heiskanen, Tampereen yliopisto (pdf, 0.21 Mt) Naisjärjestöjen keskusliitto (pdf, 0.29 Mt) Näkövammaisten Liitto ry (pdf, 0.09 Mt) Electronic Frontier Finland ry (pdf, 0.05 Mt) Pelastakaa lapset (pdf, 0.23 Mt)
 
Julkaistu 21.11.2016
Sivun alkuun |