Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Valmisteilla » Lakihankkeet » Henkilö- perhe- ja perintöoikeus » Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus

1. Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen.

2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Muistio lapsenhuoltolain uudistamistarpeista 25.1.2016 (pdf, 0.05 Mt)


Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen. Näkemyksiä uudistamistarpeista. Lausuntotiivistelmä. (Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016)


Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutostarpeet. Yhteenveto verkkokeskustelusta. (Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016)


Työryhmän asettamispäätös 30.9.2016 (pdf, 0.04 Mt)


Seurantaryhmän asettamispäätös 17.10.2016 (pdf, 0.09 Mt)

3. Keskeinen sisältö

Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö.

4. Organisointi

Uudistusta valmistelemaan on asetettu työryhmä. Oikeusministeriö on asettanut erikseen seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä.


Työryhmä

Puheenjohtaja:
Oikeusneuvos Tuomo Antila, korkein oikeus

Jäsenet:
Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö, puh. 02951 50260
Erityisasiantuntija Kirsi Kaikko, sosiaali- ja terveysministeriö
Perheoikeudellisten asioiden päällikkö Katja Niemelä, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
Käräjätuomari Pekka Päivänsalo, Helsingin käräjäoikeus
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen, Pohjois-Savon oikeusaputoimisto

Työryhmän sihteerinä toimii lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen oikeusministeriöstä, puh. 02951 50332.


Seurantaryhmä

Puheenjohtaja:
Lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen, oikeusministeriö, puh. 02951 50264

Jäsenet:
Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö
Lakimies Henna Harju, ulkoasiainministeriö

Käräjätuomari Pia Hansson-Anttonen, Espoon käräjäoikeus
Määräaikainen käräjätuomari Sakari Salminen, Pirkanmaan käräjäoikeus

Erityisasiantuntija Jaana Tervo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kehityspäällikkö Juha Lempinen, Väestörekisterikeskus

Lakimies Merike Helander, Lapsiasiainvaltuutetun toimisto
Lakimies Seija Turtiainen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sirpa Salo, Kirkkohallitus

Lakimies Aila Heusala, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Julkinen oikeusavustaja Helena Sallila, Helsingin oikeusaputoimisto

Palvelupäällikkö Anne Korhonen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Perheasioiden yksikön päällikkö Marjatta Karhuvaara, Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Puheenjohtaja Ahti Hurmalainen, Elatusvelvollisten liitto ry
Kehittämispäällikkö Jussi Pulli, Ensi- ja turvakotien liitto ry
Lapsen edun asiantuntija, VN, St M Kari Karanko, Etävanhempien liitto ry
FT, projektipäällikkö Vaula Haavisto, Fasper-hanke / Suomen sovittelufoorumi ry
Kari Rouvinen, Isät lasten asialla ry
Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto
Lastenvalvoja Raili Tähtinen, Lastenvalvojat ry.
Johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Hallintopäällikkö Antti Alén, Miessakit ry
Toiminnanjohtaja Pirjo Hakkarainen, Perhehoitoliitto ry
Projektipäällikkö Anna Moring, Sateenkaariperheet ry
Asianajaja Tapani Norros, Suomen Asianajajaliitto
Projektivastaava Pekka Leinonen, Suomen isovanhemmat ry
Johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto
Käräjätuomari Pekka Louhelainen, Suomen Tuomariliitto ry
Psykologi Suvi Laru, Väestöliitto ry
VTM, toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo, Yhden vanhemman perheiden liitto ry

Professori emeritus Markku Helin, Turun yliopisto
Professori Suvianna Hakalehto, Itä-Suomen yliopisto
VTL Maria Kaisa Aula, Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

Seurantaryhmän sihteerinä toimii lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen oikeusministeriöstä, puh. 02951 50332.

5. Taustatietoja

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva lainsäädäntö uudistetaan (Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 s. 21).

Uudistushanke käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa 2016 laatimalla muistio lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain soveltamisessa oikeusministeriön tietoon tulleista ongelmista ja ehdotuksista lain uudistamistarpeiksi. Muistiosta saadusta lausuntopalautteesta on laadittu tiivistelmä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 35/2016).

Oikeusministeriö selvitti lain muutostarpeita myös avoimessa verkkokeskustelussa 18.4. – 8.5.2016. Verkkokeskustelussa saadusta palautteesta on laadittu yhteenveto (OM Mietintöjä ja lausuntoja 36/2016).

6. Aikataulu

Työryhmä asetettiin 30.9.2016. Työryhmän toimikausi päättyy 31.8.2017. Seurantaryhmän toimikausi on 24.10.2016 - 31.8.2017.

7. Hankkeen vaikutukset

8. Muut tiedot

OM 31/41/2015
OM010:00/2016

Avainsanat

perheoikeus
 
Julkaistu 9.3.2017
Sivun alkuun |