Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Valmisteilla » Lakihankkeet » Henkilö- perhe- ja perintöoikeus » Nimilainsäädännön uudistaminen

Nimilainsäädännön uudistaminen

1. Tavoite ja tehtävät

Nimilain (694/1985) ajanmukaistaminen.

2. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Nimilautakunnan aloite oikeusministeriölle suku- ja etunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi 12.6.2015

Maistraattien aloite oikeusministeriölle nimilainsäädännön uudistamiseksi 1.9.2015

Valtioneuvoston asetus (1463/2015)

Esittelymuistio 1.12.2015 (pdf, 0.08 Mt)

Arviomuistio nimilain uudistamistarpeista 11.4.2016

Lausuntotiivistelmä 13.6.2016

Nimilain uudistamistyöryhmän asettamispäätös 21.6.2016 (pdf, 0.04 Mt)
Yhteenveto kyselyvastauksista 6.9.2016

Nimilain uudistaminen. Kansainvälinen vertailu 28.11.2016

3. Keskeinen sisältö

Nimilain uudistaminen ottaen huomioon väestörakenteessa ja ihmisen yksilöllisyyttä koskevissa arvostuksissa tapahtuneet muutokset. Sääntelyn yksinkertaistaminen ja viranomaistoiminnan tehostaminen.

4. Organisointi

Uudistusta valmistelemaan on asetettu työryhmä.

Työryhmä
Puheenjohtaja:
Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö, puh. 02951 50314

Jäsenet:
Lainsäädäntöneuvos Eeva Attila, oikeusministeriö
Kehityspäällikkö Juha Lempinen, Väestörekisterikeskus
Henkikirjoittaja Annamari Rouhe, Sisä-Suomen maistraatti
Professori, puheenjohtaja Urpo Kangas, nimilautakunta

Pysyvät asiantuntijat:
Henkikirjoittaja Erja Kronberg, Hämeen maistraatti
Erityisasiantuntija Sirkka Paikkala, Kotimaisten kielten keskus
Nimistönhuoltaja Maria Vidberg, Kotimaisten kielten keskus

Työryhmän sihteerinä toimii ylitarkastaja Joanna Grandell oikeusministeriöstä, puh. 02951 50220

5. Taustatietoja

Nimilain uudistamisella toteutetaan osaltaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen sääntelyn sujuvoittamista koskevaa kärkihanketta.

Oikeusministeriön alainen nimilautakunta ja maistraatit ovat kesä- ja syyskuussa 2015 jättäneet oikeusministeriölle erilliset aloitteet nimilainsäädännön uudistamiseksi. Maistraattien päälliköt ovat lisäksi antaneet marraskuussa 2015 nimilakia ja –asetusta koskevat ehdotuksensa osana Hallitusohjelman toimeenpano aluehallintovirastoissa –selvityshanketta. Oikeusministeriö teetti keväällä 2016 lainsäädäntöneuvos Salla Silvolalla virkatyönä arviomuistion nimilain uudistamistarpeen selvittämiseksi. Muistiosta järjestettiin lausuntokierros, josta laadittu yhteenveto julkaistiin kesäkuussa 2016. Lisäksi selvitettiin kansalaisten käsityksiä nimilain muutostarpeista kesällä 2016, josta laadittu yhteenveto julkaistiin saman vuoden syyskuussa.

Vuoden 2015 lopulla nimiasetusta (254/1991) muutettiin siten, että nimenmuutoshakemukset voidaan aiempaa olennaisesti useammin ratkaista pyytämättä nimilautakunnan lausuntoa.

6. Aikataulu

Työryhmä asetettiin 21.6.2016. Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2017, jonka jälkeen työryhmämietintö lähetetään lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017.

7. Hankkeen vaikutukset

Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely vastaisi paremmin nykyisiä arvostuksia. Viranomaistoimintojen karsimisen ja tehostamisen myötä nimiasioiden keskimääräiset käsittelyajat lyhenevät.

8. Muut tiedot

OM 24/41/2015
OM09:00/2016

 
Julkaistu 2.3.2017
Sivun alkuun |