Hallituksen esitykset

Oikeusministeriö valmistelee omaan toimialaansa kuuluvat hallituksen esitykset. Ministeriössä valmistellut esitykset käsitellään ja annetaan eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa.

Tälle sivulle on koottu lista oikeusministeriön esityksistä, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvan istuntokauden aikana.

Eduskuntakäsittelyssä olevat oikeusministeriön hallinnonalaan liittyvät hallituksen esitykset löytyvät Finlex-tietopankista. Hallituksen esitysten käsittelyvaiheita voi seurata eduskunnan verkkosivuilta .

Ajantasainen lainsäädäntö, alkuperäiset säädökset sekä säädösmuutokset löytyvät Finlex-tietopankista.

Eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017 annettaviksi suunnitellut hallituksen esitykset

 

HE eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan lainsäädäntöä muutettavaksi vastaamaan EU:n uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen vaatimuksia.
Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, lainvalmisteluosasto, rikos- ja prosessioikeuden yksikkö

 

HE rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 §:n muuttamisesta (toimivaltainen viranomainen)

Lakia rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (1286/2003) ehdotetaan muutettavaksi siten, että kiinniottamis- ja luovuttamispyyntöä vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten ei jatkossa tekisi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö vaan syyttäjä.
Lisätietoja: Erityisasiantuntija Sami Kiriakos, puh. 02951 50054, lainvalmisteluosasto, rikos- ja prosessioikeuden yksikkö

 

HE laiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta, laiksi eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laiksi tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta

Kansallista sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla muutosasetuksella (EU) 2015/2421 sovellettavaksi tulevia säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan myös EU-sääntelyyn perustuvien uudelleen tutkimista koskevien kansallisten menettelysäännösten yhdenmukaistamista.
Lisätietoja: Lainsäädäntösihteeri Liisa Ojala, puh. 02951 50156, lainvalmisteluosasto, rikos- ja prosessioikeuden yksikkö

 

HE eurooppalaista tutkintamääräystä (EIO) koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

Direktiivi sisältää säännökset todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä.
Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 02951 50338, lainvalmisteluosasto, rikos- ja prosessioikeuden yksikkö

 

HE saamen kielilain muuttamisesta 

Tavoitteena on selvittää saamen kielilain (1086/2003) muutostarpeet ja valmistella ehdotus lain tarkistamiseksi tarvittavilta osin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lain soveltamisesta saatuihin käytännön kokemuksiin ja muun lainsäädännön kehityksessä tapahtuneisiin muutoksiin. Kansainvälisten tutkintaelinten kannanotot saamen kielen asemasta otetaan arvioinnissa huomioon. Asiaa valmistellaan tiiviissä yhteis-työssä saamelaiskäräjien kanssa.
Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, puh. 02951 50322 ja kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh. 02951 50181, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

 

HE oikeudenkäymiskaaren ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (summaaristen riita-asioiden keskittäminen)

Oikeudenkäymiskaarta ehdotetaan muutettavaksi siten, että summaarisia riita-asioita käsiteltäisiin vain rajatussa määrässä käräjäoikeuksia. Säädettäisiin velvollisuudesta käyttää oikeushallinnon sähköisiä tiedonsiirtojärjestelmiä pantaessa vireille summaarisen riita-asian kanne. Muutettaisiin todisteellista tiedoksiantoa koskevia säännöksiä siten, että haaste voidaan antaa tiedoksi todisteellisesti sähköisenä viestinä asianosaisen KaPa-viestinvälityspalvelussa antaman yleisen suostumuksen perusteella.
Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, lainvalmisteluosasto, rikos- ja prosessioikeuden yksikkö

 

HE saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamiseksi 

Tavoitteena on selvittää saamelaiskäräjistä annetun lain muutostarpeet ja valmistella ehdotus lain tarkistamiseksi tarvittavilta osin. Erityisesti kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset, saamelaiskäräjävaalien käytännön toteuttamista koskevat säännökset ja muutoksenhakusäännökset ovat osin vanhentuneita tai käytännössä vaikea toteuttaa. Rikoslain virkarikoksia koskevan sääntelyn ulottaminen myös käräjien virkamiehiin olisi perusteltua. Saamelaiskäräjälain tarkistaminen erityisesti näiltä osin on tarpeen.
Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, puh. 02951 50322, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö