Hallituksen esitykset

Oikeusministeriö valmistelee omaan toimialaansa kuuluvat hallituksen esitykset. Ministeriössä valmistellut esitykset käsitellään ja annetaan eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa.

Tälle sivulle on koottu lista oikeusministeriön esityksistä, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle kuluvan istuntokauden aikana.

Eduskuntakäsittelyssä olevat oikeusministeriön hallinnonalaan liittyvät hallituksen esitykset löytyvät Finlex-tietopankista. Hallituksen esitysten käsittelyvaiheita voi seurata eduskunnan verkkosivuilta .

Ajantasainen lainsäädäntö, alkuperäiset säädökset sekä säädösmuutokset löytyvät Finlex-tietopankista.

Eduskunnalle syysistuntokaudella 2017 annettaviksi suunnitellut hallituksen esitykset

 

HE rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta / Maahantulokiellon rikkomisen rangaistuksia koskevien lainsäädäntömuutosten tekeminen

HE oikeudenkäymiskaaren ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (summaaristen riita-asioiden keskittäminen)

HE oikeudenkäymiskaaren, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja esitutkintalain 10 luvun muuttamisesta (oikeusprosessien keventäminen yleisissä tuomioistuimissa)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta

HE eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

HE laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta                            

HE laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi

HE laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi   

HE Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

HE laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta

HE etu- ja sukunimilaiksi sekä laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

HE laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

HE eduskunnalle Syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

HE laiksi vaalilain muuttamisesta