Rainbow Rights - Promoting LGBTI Equality in Europe

Kehittäminen

Hanke koostuu viidestä toimintakokonaisuudesta 0-4. Toimintakokonaisuus 0 on hankehallinto, joka pitää sisällään ohjausryhmätyöskentelyn, hankearvioinnin, viestinnän ja raportoinnin. Toimintakokonaisuus 1 (Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden valtavirtaistaminen) tavoitteena on edistää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta kehittämällä paikallisten viranomaisten yhdenvertaisuussuunnittelua ja kouluttamalla keskeisiä ammattiryhmiä (sosiaalityöntekijät, opettajat, terveydenhuollon ammattilaiset) HLBTI-ryhmiin kuuluvien asiakkaiden yhdenvertaisuuden edistämisestä. Toimintakokonaisuuden puitteissa kehitetään ammattiryhmäkohtaiset koulutusmoduulit, jotka ovat hyödynnettävissä myös muissa EU-jäsenmaissa. Toimintakokonaisuus 2 (HLBTI-yhdenvertaisuustyö paikallistasolla) pyrkii lisäämään paikallistasolla tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta, tunnistaa ongelmia liittyen yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumiseen, lisätä paikallisten HLBTI-järjestöjen ja muiden ...

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM006:00/2017

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 12.4.2017

yhdenvertaisuus

Yhteyshenkilö
Krista Nuutinen, hankepäällikkö
puh. 02951 50084
krista.nuutinen@om.fi

Tavoitteet ja tuotokset

Rainbow Rights -hankkeen keskeisenä ja yleisenä tavoitteena on tukea kansallisen ja EU-tason yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa. Tässä viitekehyksessä käytännön tavoitteena hankkeella on kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, parantaa HLBTI-ryhmien sosiaalista ja yhteiskunnallista hyväksyntää, selvittää moniperusteisen syrjinnän ilmenemismuotoja ja lisätä tietoisuutta niistä, sekä tehdä EU-tason yhteistyötä parhaiden yhdenvertaisuuden edistämisen käytäntöjen tunnistamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi.

Tiivistelmä

Hanke koostuu viidestä toimintakokonaisuudesta 0-4. Toimintakokonaisuus 0 on hankehallinto, joka pitää sisällään ohjausryhmätyöskentelyn, hankearvioinnin, viestinnän ja raportoinnin. Toimintakokonaisuus 1 (Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden valtavirtaistaminen) tavoitteena on edistää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta kehittämällä paikallisten viranomaisten yhdenvertaisuussuunnittelua ja kouluttamalla keskeisiä ammattiryhmiä (sosiaalityöntekijät, opettajat, terveydenhuollon ammattilaiset) HLBTI-ryhmiin kuuluvien asiakkaiden yhdenvertaisuuden edistämisestä. Toimintakokonaisuuden puitteissa kehitetään ammattiryhmäkohtaiset koulutusmoduulit, jotka ovat hyödynnettävissä myös muissa EU-jäsenmaissa. Toimintakokonaisuus 2 (HLBTI-yhdenvertaisuustyö paikallistasolla) pyrkii lisäämään paikallistasolla tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta, tunnistaa ongelmia liittyen yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumiseen, lisätä paikallisten HLBTI-järjestöjen ja muiden paikallistoimijoiden välistä yhteistyötä, kehittää ja testata toimenpiteitä HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseen paikallistasolla. Toimenpiteet suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan yhdessä paikallisten ja alueellisten HLBTI-järjestöjen kanssa. Toimintakokonaisuus 3 (Jäsenmaiden välinen yhteistyö yhdenvertaisuuden edistämisessä) tavoitteena on tukea kansallisten viranomaisten ja HLBTI-järjestöjen osaamista ja verkostoja kansainvälisen oppimisen ja kokemusten vaihdon kautta. Toisena tavoitteena on lisätä tietoisuutta EU-komission List of Actions -asiakirjasta sekä tukea sen toimeenpanoa. Toimintakokonaisuus 4 (Moniperusteiseen syrjintään puuttuminen) puitteissa kartoitetaan eri vähemmistö-, ikä- ja vammaisryhmiin kuuluvien HLBTI-henkilöiden kokemaa moniperustaista syrjintää, edistää HLBTI-järjestöjen ja vähemmistö-, ikä- ja vammaisryhmien välistä vuoropuhelua, lisätä tietoisuutta moniperusteisen syrjinnän eri muodoista ja testata keinoja niihin puuttumiseksi. Toiminnoilla pyritään myös lisäämään vähemmistöryhmien kykyä tunnistaa HLBTI-kysymyksiin liittyviä haasteita oman viiteryhmänsä sisällä ja puuttua niihin.

Lähtökohdat

HLBTI-henkilöiden kohtaamasta syrjinnästä on saatu tutkimustietoa viime vuosina niin Euroopan kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. FRA:n tutkimukset vuosina 2011, 2014 ja 2015 sekä melko tuore raportti Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people ovat selvästi tuoneet esiin HLBTI-henkilöiden vaikean aseman EU-maissa. FRA:n tutkimukset osoittavat, että niin Suomessa kuin Baltian maissakin HLBTI-ryhmiin kuuluvat henkilöt kohtaavat kielteisiä asenteita, syrjintää ja viharikoksia. Nämä tulokset ovat samansuuntaiset kuin kansallisen syrjinnän seurantajärjestelmän tuottaman vihapuhetta koskevan selvityksen tulokset: sen mukaan HLBTI-ryhmiin kuuluvat henkilöt kokevat vihapuhetta ja häirintää julkisilla paikoilla, esim. kaduilla, puistossa ja parkkihallissa sekä julkisessa liikenteessä ja internetissä. HLBTI-henkilöiden kohtaama syrjintä ja viharikokset ovat vakavia perusoikeusloukkauksia, ja niiden puuttuminen edellyttää myös Euroopan tason työtä. Eurobarometrin 2015 mukaan 71% eurooppalaisista vastaajista kannattaa HLBTI-henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia. Monet maat ovat myös kehittäneet toimenpiteitä HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjintään puuttumiseksi. Norjassa, Ruotsissa ja Hollannissa on kattavat toimintaohjelmat HLBTI-yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Euroopan Neuvoston HLBTI-oikeuksien suositus ((CM/Rec(2010)5) sekä EU-komission uusi toimenpidekokonaisuus (List of Actions to advance LGBTI equality) ovat uusia aloitteita, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.