Hallituksen esitys saamen kielilain muuttamiseksi

OM022:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM022:00/2017

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.12.2016 –

Asettamispäivä 20.12.2016

perusoikeudet saamen kieli säädösvalmistelu saamelaiset kielelliset oikeudet säädöshankkeet kielilainsäädäntö ihmisoikeudet

Lainvalmistelu

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saamen kielilakia. Saamen kielilailla turvataan perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vaatimalla tavalla saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omaa saamen kieltään, inarinsaamea, koltansaamea tai pohjoissaamea. Esitys on riippuvainen hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Mahdolliset muutokset näissä uudistuksissa eivät saa heikentää saamelaisille nykyisen lainsäädännön mukaan kuuluvia kielellisiä tai kulttuurisia oikeuksia taikka kulttuuri-itsehallinnon edellytyksiä, ja tästä syystä tulee saamen kielilakia tarkistaa vastaavasti. Em. uudistusten ollessa vielä vireillä, tehdään tässä vaiheessa ainoastaan näiden uudistusten edellyttämät tärkeimmät ja kiireellisimmät muutokset saamen kielilakiin eikä kaikkia kielilain kehittämisen kannalta tärkeitä muutostarpeita ei tässä yhteydessä pystytä toteuttamaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.