Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta

OM077:00/2017 Säädösvalmistelu

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on edelleen tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM077:00/2017

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.10.2017 – 30.4.2018

Asettamispäivä 23.10.2017

alkuperäiskansat ihmisoikeudet säädösvalmistelu saamelaiset perusoikeudet

Lainvalmistelu

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Satu Kaskinen, Neuvotteleva virkamies

Yhteyshenkilö
Yrsa Nyman, Neuvotteleva virkamies

Tavoitteet ja tuotokset

Toimikunnan tehtävänä on valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Toimikunnan työn perustana ovat perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Työssä otetaan huomioon myös parafoitu Pohjoismainen saamelaissopimus sekä ILO 169 -sopimus. Toimikunta antaa ehdotuksensa hallituksen esityksen muodossa, ja sen tulisi päästä yksimielisyyteen esityksen sisällöstä. Parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävänä on tukea saamelaiskäräjistä annetun lain muutosten valmistelua sekä välittää eduskuntaryhmille oikea-aikaista tietoa lain valmistelusta ja siten edistää asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista keskustelua aiheesta. Seurantaryhmän tulee seurata ja arvioida saamelaiskäräjistä annetun lain valmistelutyötä. Tarkoituksena on, että saamelaiskäräjälain muutokset tulisivat voimaan hyvissä ajoin ennen seuraavia, vuonna 2019 pidettäviä saamelaiskäräjävaaleja.

Tiivistelmä

Saamelaiskäräjistä annetun lain tarkistaminen on edelleen tarpeellista. Lain säännökset ovat osittain vanhentuneita, ja säännösten toimivuudessa on havaittu ongelmia.

Lähtökohdat

Oikeusministeriön vuonna 2012 asettama, saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) muutostarpeita selvittänyt työryhmä luovutti oikeusministeriölle mietintönsä lokakuussa 2013. Työryhmän mietinnön pohjalta laadittiin hallituksen esitys (HE 167/2014 vp), jossa esitettiin lain uudistamista ja joka käsiteltiin eduskunnassa syysistuntokaudella 2014. Hallitus peruutti esityksensä maaliskuussa 2015. Toimikunnan työn perustaksi voidaan tarkoituksenmukaisilta osin ottaa viime hallituskaudella valmisteltu hallituksen esitys saamelaiskäräjälain uudistamisesta.