«Om.fi Suomeksi - På svenska - In english

Justitieministeriet

Makten är folkets
Startsida

Folket har makten

En lättläst broschyr om grundlagen

Finland är en republik

Den grundlagen som gäller nu trädde i kraft den 1 mars 2000. Grundlagen innehåller bestämmelser om de grundläggande rättigheter som alla som bor i Finland har. I lagen finns också bestämmelser om statens förvaltning. Precis som namnet säger är grundlagen grunden till förvaltningen och den samhälleliga verksamheten i Finland. Ingen annan lag får strida mot det som står i grundlagen.

I Finland har folket makten att bestämma om landets angelägenheter till folket. Eftersom alla människor inte kan vara med och bestämma i alla frågor, väljer medborgarna genom val en riksdag. Riksdagen stiftar lagar enligt vilka samhället styrs. Domstolarna ser till att lagarna följs.

Riksdagen väljer statsråd, alltså regering, som bereder och verkställer de beslut riksdagen fattar.

Folket väljer också en president. Presidentens viktigaste uppgift är att sköta landets utrikespolitik tillsammans med statsrådet.

Tilläggsuppgifter om lättlästa bearbetningar:
LL-Center
Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors
telefon 09 - 434 236 27
e-post: ll-center@fduv.fi

Sidorna har uppdaterats 4.11.2016
LL-granskning: Solveig Arle
Justitieministeriet

 
Till början av sidan |