Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Aktuellt » Justitieministeriets jubileumsår Finland 100

Justitieministeriets jubileumsår Finland 100

Justitieministeriets teman under jubileumsåret Finland 100 är

1) de grundläggande rättigheterna och likabehandling,

2) demokrati, medborgarinflytande och frivillig verksamhet samt

3) rättsstatsprincipen och rättväsen

Jubileumsårets projekt

Januari-maj

En serie där gymnasieelever skriver blogg om grundlagen på webbplatsen oikeusministerio.fi

Justitieministeriet inleder samarbete med fem gymnasier för att publicera en bloggserie med gymnasieelevers tankar om grundlagen. I bloggarna behandlar gymnasieeleverna frågor som gäller grundlagen ur sin egen synvinkel. I projektet deltar Lahden yhteiskoulu i Lahtis, Kimpisen lukio i Villmanstrand, Mikkelin lukio i S:t Michel, Kaustisen musiikkilukio i Kaustby och Etelä-Tapiolan lukio i Esbo.

Målet med bloggarna är att ta fram de ungas syn på grundlagen och betona att grundlagen är demokratins hörnsten.

Februari

En broschyr om grundlagen på teckenspråk

Justitieministeriet, riksdagen och Finlands Dövas Förbund ger ut en broschyr om grundlagen på teckenspråk.

Mars-april


Demokrativeckor 20.3.-31.3.2017

Målet med demokrativeckorna är att lyfta fram diskussionen om den finska demokratins historia, nuläge och framtid. Demokrativeckan är samtidigt en inledning till justitieministeriets informationskampanj om kommunalvalet.

Justitieministeriets demokratipris 30.3.2017

Under demokrativeckan delas justitieministeriets demokratipris ut, nu för fjärde gången. Under demokrativeckan utdelas justitieministeriets demokratipris, som nu beviljas för fjärde gången till instanser eller aktörer inom det civila samhället som främjat demokrati. Årets tema är partnerskap och justitieministeriets samarbetsparter i prisutdelningen är finansministeriet, Yle, landsbygdspolitiska rådet, Finlands Kommunförbund och Företagarna i Finland. Två av pristagarna väljs av en jury och en genom en publikomröstning. Till juryn hör ishockeytränaren Jukka Jalonen och professor i skådespelarkonst, skådespelaren Elina Knihtilä. Priset delas ut vid demokrativeckans festseminarium den 30 mars 2017. Seminariet hålls i riksdagshuset i auditoriet i Lilla parlamentet.

Demokratiseminarium 30.3.2017

Justitieministeriet arrangerar ett seminarium om framtiden för och utvecklandet av demokratin, där utvecklingsprojekt som hänför sig till det demokratipolitiska handlingsprogrammet tas upp. Vid seminariet behandlas den finska demokratins historia, nuläge och framtid.

Festseminariet arrangeras av justitieministeriet och riksdagens framtidsutskott och är öppet för alla. Anmälningar tas emot fram till den 21 mars 2017.

Demokratiseminariets program (pdf, 0.05 Mt)

Allas val – en informationskampanj som främjar lika möjligheter för alla att delta i valet

Justitieministeriet genomför tillsammans med Moniheli ry, samarbetsnätverket för multikulturorganisationer, kampanjen Allas val i samband med det kommande kommunalvalet. Kampanjen riktar sig till invandrare och nya röstberättigade. Målet med kampanjen är att informera om den finska demokratin, val och hur man röstar. Kampanjen kopplas till justitieministeriets valkommunikationsåtgärder.

Hösten

Seminarium om en finsk identitet med en allt större mångfald

Ett seminarium för att fira Finland 100 ordnas på temat en finsk identitet med en allt större mångfald. Syftet är särskilt att granska mångfalden i det finska samhället och ta upp den ändring som skett såväl rättsligt som i attityderna under den tid Finland varit självständigt.


Jubileumsseminarium om språkliga rättigheter och likabehandling

I samband med offentliggörandet av statsrådets språkberättelse ordnas ett jubileumsseminarium vars tema är de språkliga rättigheterna och likabehandling samt hur de har utvecklats under de senaste 100 åren. Jubileumsseminariet ordnas i Ständerhuset.

Riksdagshandlingarna 1917–1919 som öppna data

Justitieministeriet offentliggör riksdagshandlingarna 1917–1919 som öppna data i Finlex -tjänsten.


Justitieministeriets jubileumsprogram preciseras och kompletteras under årets gång.

 
Publicerad 3.3.2017
Tillbaka till början |