Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Aktuellt » Nyheter » 2013 » Lagen om övervakad frihet på prov träder i kraft vid årsskiftet

Lagen om övervakad frihet på prov träder i kraft vid årsskiftet

Publicerad 19.12.2013

De nya bestämmelserna som gäller förutsättningarna för, innehållet i och övervakningsformerna vid övervakad frihet på prov träder i kraft vid ingången av nästa år. Samtidigt blir det möjligt att till en fånge som dömts för sexualbrott ordinera läkemedelsbehandling och psykosocial vård som syftar till att förebygga återfall i sexualbrott. Läkemedelsbehandlingen kan ställas som villkor för övervakad frihet på prov.

Övervakad frihet på prov betyder att en fånge kan friges på prov och ställas under övervakning tidigast sex månader före den normala villkorliga frigivningen. Syftet med övervakad frihet på prov är att främja fångens kontrollerade och planmässiga frigivning och anpassning i samhället. Under frihet på prov har fången möjlighet att anpassa sig till ett liv utan brott och droger utanför fängelset under Brottspåföljdsmyndighetens övervakning.

Den gällande regleringen på lagnivå av övervakad frihet på prov är mycket knapphändig. Behovet att precisera lagstiftningen har observerats i det praktiska arbetet, eftersom den praxis som iakttas vid beredningen och verkställigheten av frihet på prov har varierat från ett fängelse till ett annat.

Hittills har den tekniska övervakningen vid övervakad frihet på prov genomförts så att den som har placerats i frihet på prov disponerar en mobiltelefon. I fortsättningen kan övervakningen också bygga på en övervakningsanordning som fästs vid den dömdes vrist eller handled, på samma sätt som vid övervakningsstraff.

Läkemedelsbehandling för dömda sexualbrottslingar blir möjlig

Från och med ingången av nästa år kan det som villkor för övervakad frihet på prov ställas att en fånge som dömts för sexualbrott förbinder sig till läkemedelsbehandling som förordnas för att förebygga sexualbrott. I praktiken gäller detta gärningsmän som är dömda t.ex. för grov våldtäkt eller grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Syftet är att förebygga återfall i sexualbrott genom medicinering som kraftigt nedsätter gärningsmannens sexualdrift. Läkemedelsbehandlingen baserar sig alltid på den dömdes samtycke, och medicineringen används vanligen tillsammans med psykosocial vård och psykosocialt stöd.

Fången börjar läkemedelsbehandlingen redan i slutet av fängelsetiden, i praktiken på Psykiatriska sjukhuset. Innan fången placeras i övervakad frihet på prov ska han eller hon förbinda sig att fortsätta med läkemedelsbehandlingen också under den villkorliga friheten. Om fången inte följer föreskrifterna om läkemedelsbehandlingen kan friheten på prov återkallas för viss tid eller det kan bestämmas att den villkorliga friheten delvis är förverkad.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av övervakad frihet på prov och genomförandet av läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar under frihet på prov ingår i de förordningar som statsrådet utfärdade i dag den 19 december. Både lagarna och förordningarna som har samband med reformen träder i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ulla Mohell, tfn 02951 50576
ansvarig överläkare på Psykiatriska sjukhuset för fångar, forskningsprofessor (Institutet för hälsa och välfärd) Hannu Lauerma, tfn 02956 84951
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

kriminalpolitik, fångvård
Tillbaka till början |