Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Nyheter 2017
april
27.4.2017
»

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som gäller sökande av ändring i miljöärenden. Enligt propositionen ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i fortsättningen kräva besvärstillstånd i fråga om nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering enligt vilket tillämpningsområdet för förfarandet för besvärstillstånd bör utvidgas så att systemet i omfattande utsträckning tas i bruk i byggnads- och miljöärenden.

24.4.2017
»

Regeringens proposition med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden som bereds vid justitieministeriet har skickats ut på remiss. Den nya lagen ska enligt förslaget ersätta den nuvarande förvaltningsprocesslagen.

21.4.2017
»

En kommission som tillsatts av justitieministeriet föreslår att det inrättas en domstolsmyndighet i Finland. Domstolsmyndigheten ska sköta de uppgifter som hör till domstolsväsendets centralförvaltningsmyndighet. Myndigheten ska svara för domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar samt för utvecklande, planering och stödjande av domstolarnas verksamhet. Förslaget innebär att de av domstolarnas centralförvaltningsuppgifter som nu hör till justitieministeriet överförs till domstolsmyndigheten.

21.4.2017
»

Justitieministeriet har inlett ett projekt som syftar till att stödja genomförandet av diskrimineringslagstiftningen. Målet med projektet Rainbow Rights är att främja sexuella minoriteters och könsminoriteters likabehandling såväl på lokal nivå i Finland som i de baltiska länderna.

19.4.2017
»

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att det inrättas en ny myndighet, underrättelseombudsmannen, för att sköta laglighetskontrollen av den civila och militära underrättelseinhämtningen. I den nya lagstiftningen om underrättelseinhämtning som beretts av arbetsgrupperna vid inrikesministeriets och försvarsministeriet föreslås att de civila och militära underrättelsemyndigheterna ska få nya och betydande uppgifter och befogenheter i fråga om underrättelseinhämtning. Därför finns det behov att förnya även övervakningssystemet.

13.4.2017
»

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att den gällande lagen om paketresor ersätts med en ny lag om sammanlänkade resetjänster. Genom lagen genomförs EU:s direktiv om paketresor. Syftet är att förbättra konsumentskyddet och göra det lättare att tillhandahålla resetjänster över gränserna.

7.4.2017
»

Preliminära uppgifter om resultatet av kommunalvalet den 9 april publiceras på webbplatsen vaalit.fi på valdagskvällen fr.o.m. klockan 20. Resultatuppgifterna uppdateras därefter med fem minuters mellanrum allteftersom rösträkningen framskrider tills räkningen har slutförts i hela landet.

6.4.2017
»

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström har beslutat att inleda en utredning om hur väl straffprocessen vid mutbrott fungerar. - Avsikten är att utreda vilka problem det eventuellt finns i anslutning till identifiering av korruptionsfall och straffprocessen vid mutbrott. I OECD:s rapport från mars lyfte man fram det relativt höga antalet förkastade åtal i fall som gäller bestickning av utländska tjänstemän, konstaterar minister Lindström.

5.4.2017
»

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström och Kinas utrikesminister Wang Yi har undertecknat ett avtal om ett samarbetsprogram inom det rättsliga området mellan Finland och Kina för åren 2017–2020. Undertecknandet av avtalet var en del av programmet för Kinas president Xi Jinpings statsbesök i Finland.

5.4.2017
»

I kommunalvalet röstade enligt preliminära uppgifter över 1 157 000 väljare på förhand. Detta är ca 26,3 procent av alla röstberättigade. Antalet förhandsröstande preciseras när bl.a. utlandsrösterna införs i registret.

mars
31.3.2017
»

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en allmän lag om administrativa påföljder av straffkaraktär. Med administrativa påföljder av straffkaraktär avses bland annat olika överträdelse- och påföljdsavgifter, såsom konkurrensbrottsavgifter eller kontrollavgifter i kollektivtrafiken.

30.3.2017
»

Justitieministeriets Demokratipris och Demokratiutmärkelsen som hör till Finlands handlingsplan för öppen förvaltning delades ut i dag den 30 mars vid festseminariet för Finland 100-jubileumsårets demokrativecka. Priset beviljas aktörer inom det civila samhället och utmärkelsen ges till myndigheter. I år var temat för både priset och utmärkelsen partnerskap.

29.3.2017
»

Under Finland 100-jubileumsårets demokrativeckor kan vi fira Finlands styrkor som demokratins föregångarland. Det är också bra att föra en gemensam diskussion om demokratins framtid och vad som önskas av den, skriver specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen och högskolepraktikant Pauliina Meskus i justitieministeriets blogg.

28.3.2017
»

- Nu när Finland firar sitt hundraårsjubileum, skulle det vara fint att se det högsta valdeltagandet i kommunalval på hundra år, säger kanslichef Asko Välimaa i justitieministeriets rättsblogg.

27.3.2017
»

Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar på onsdagen den 29 mars. Förhandsröstningen pågår en vecka, och den sista dagen då det är möjligt att rösta på förhand i Finland är tisdagen den 4 april.

24.3.2017
»

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 27–28 mars. I rättsliga frågor företräds Finland av den ständiga representanten, ambassadör Pilvi-Sisko Vierre-Villeneuve. Från justitieministeriet deltar kanslichef Asko Välimaa.

23.3.2017
»

Regeringen har idag gjort en framställning om att lagman Jorma Väyrynen utnämns till tjänsten som lagman vid Satakunta tingsrätt fr.o.m. den 1 juni 2017. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen i morgon fredagen den 24 mars 2017.

23.3.2017
»

OECD:s arbetsgrupp om bestickning har utvärderat genomförandet av konventionen om bekämpande av bestickning av utländska tjänstemän i internationella affärsförbindelser. I utvärderingsrapporten som publicerats idag fästs i synnerhet uppmärksamhet vid de finländska domstolsbesluten. Enligt arbetsgruppen kan det relativa antalet förkastade åtal betraktas som högt och den anser att detta kan riskera Finlands försök att effektivisera åtgärderna mot mutor och bestickning.

22.3.2017
»

De riksomfattande demokrativeckorna under Finland 100-jubileumsåret firas 20–31 mars. Samtidigt får ungdomar under 18 år möjlighet att rösta i Ungdomsvalet som ordnas inför kommunalvalet i flera läroanstalter på olika håll i Finland. I Ungdomsvalet kan omkring 116 500 minderåriga bekanta sig med hur det går till att rösta. Finlands Ungdomssamarbete Allians ordnar Ungdomsvalet i samarbete med ca 400 läroanstalter på grundskolestadiet eller på andra stadiet.

17.3.2017
»

Delegationen för etniska relationer (Etno) har valt goda relationer mellan olika befolkningsgrupper som årets tema. Etno lyfter fram temat bland annat under veckan mot rasism som firas 20–26.3. Syftet med veckan som samordnas av Finlands Röda Kors är att bidra till att bygga upp ett diskrimineringsfritt samhälle genom konkreta åtgärder och beslut.

15.3.2017
»

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla förfaranden som förbättrar beaktandet av brottsoffrets behov i straffprocessen, det vill säga under förundersökningen och rättegången.

14.3.2017
»

Vill du veta mer om stadsaktivism eller vara med och utveckla medborgarinitiativsförfarandet? Vill du diskutera frågor som gäller kommunalvalet eller demokratins framtid? Finland 100-jubileumsårets riksomfattande demokrativeckor firas 20-31 mars. Under veckorna ordnas det bland annat medborgarråd, kommunalvaldebatter, invånarträffar, workshoppar och seminarier på olika håll i Finland. Dessutom offentliggörs färska forskningsrön om hur finländarna ser på demokratins läge.

10.3.2017
»

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström är sjukledig t.o.m. den 19. mars.

10.3.2017
»

Justitieministeriets arbetsgrupp har lagt fram sitt förslag till ändring av betaltjänstlagen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att genomföra EU:s nya betaltjänstdirektiv.

10.3.2017
»

Uppgifterna om alla kandidater vid kommunalvalet finns på justitieministeriets valwebbplats vaalit.fi. På valwebbplats finns information om antalet kandidater i hela landet och i de enskilda kommunerna.

8.3.2017
»

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett förslag till en regeringsproposition som gäller sökande av ändring i miljöfrågor. Enligt förslaget ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i fortsättningen kräva besvärstillstånd i fråga om nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen.

6.3.2017
»

Ansökningstiden för tjänsten som justitiekansler gick ut i dag den 6 mars. Tjänsten söktes av nio personer och den tillsätts från och med den 1 maj.

6.3.2017
»

- Inför det kommande kommunalvalet vill jag lyfta fram vikten av brottsförebyggande när det gäller att främja kommuninvånarnas välmående. Förebyggande av brott ger dessutom även ekonomisk nytta, sade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt öppningstal vid seminariet om lokalt brottsförebyggande som ordnas i Villmanstrand i dag den 6 mars.

3.3.2017
»

Kommunalvalet förrättas söndagen den 9 april. I valet väljs ledamöterna till kommunernas fullmäktige samt deras ersättare för följande fyra år. I hela landet väljs totalt 8 999 fullmäktigeledamöter, och de nya fullmäktige inleder sin verksamhet den 1 juni 2017.

2.3.2017
»

Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret föreslås bli kostnadsfritt tillgängliga på webben. Syftet är att göra det lättare för borgenärer att få information och anmäla fordringar i gränsöverskridande fall. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen om lagändringar som EU:s nya insolvensförordning förutsätter.

2.3.2017
»

En publikomröstning för att välja pristagaren av Demokratipriset 2017 har börjat på tjänsten dinåsikt.fi. Du kan rösta på någon av de sex kandidater, som valts ut bland alla förslag till pristagare. Omröstningen pågår till den 15 mars.

februari
28.2.2017
»

För statsrådets nationalspråksstrategi som antogs 2012 har utarbetats en handlingsplan. I handlingsplanen presenteras och konkretiseras de åtgärder som vidtas för att genomföra de långsiktiga målen för nationalspråksstrategin.

27.2.2017
»

Befolkningsregistercentralen skickar under de närmaste veckorna en anmälan om rösträtt i kommunalvalet till alla som har rätt att rösta. Till skillnad från tidigare skickas anmälan nu i ett kuvert där det i fönstret syns både avsändaren (magistraten) och den röstberättigades namn och adress. På kuvertet står: Anmälan om rösträtt i kommunalvalet 2017.

21.2.2017
»

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra en förutredning om införandet av internetröstning. Det har också tillsatts en parlamentarisk tillsynsgrupp för arbetsgruppen.

21.2.2017
»

Justitieministeriet har tillsatt två utredare för att klarlägga inrättandet av en nationell rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Utredningen genomförs av direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Esa Kyllästinen och vicehäradshövding Christer Lundström. Utredningen ska slutföras före utgången av detta år.

20.2.2017
»

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria som tar upp olika metoder för hur man på lagstiftningsväg kunde ingripa i problem som har samband med snabblån. Som ett alternativ föreslås bl.a. att bestämmelserna om räntetak ska utvidgas till att också gälla lån på 2 000 euro eller mer.

20.2.2017
»

Justitieministeriet har tillsatt en ny samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor. Samarbetsgruppen har till uppgift att behandla sådana aktuella ärenden inom statsrådet som gäller teckenspråk och att på så sätt trygga ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna.

16.2.2017
»

Idag godkände regeringen som ett principbeslut ett demokratipolitiskt handlingsprogram för 2017–2019. Handlingsprogrammets syfte är att främja och konkretisera medborgarnas möjligheter att delta och påverka. Programmet utgår från riktlinjerna i den demokratipolitiska redogörelsen från 2014.

16.2.2017
»

Regeringen godkände i dag, den 16 februari, den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för 2017–2019. Handlingsplanen är den andra i ordningen och dess syfte är att iaktta grundlagens bestämmelse om att det allmänna ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

14.2.2017
»

- Fängelserna måste erbjuda fångarna sätt att komma bort från den kriminella banan, till exempel med hjälp av utbildning och utveckling av livskompetensen och funktionsförmågan, sade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt tal den 14 februari i Helsingfors i samband med att FN:s minimiregler för fångvård, de så kallade Nelson Mandela-reglerna, publicerades på finska.

13.2.2017
»

Justitieministeriet beviljar 70 000 euro statsunderstöd för brottsförebyggande arbete och bedömning av det 2017.

10.2.2017
»

Med anledning av jubileumsåret för Finlands självständighet ger justitieministeriet, riksdagen och Finlands Dövas Förbund tillsammans ut en uppdaterad videopresentation av grundlagen på teckenspråk. Videon finns på justitieministeriets Youtubekanal på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Den offentliggjordes i dag vid ett seminarium på Teckenspråkets dag.

10.2.2017
»

Den ändring av äktenskapslagen som gör det möjligt för personer av samma kön att ingå äktenskap träder i kraft vid ingången av mars. Lagändringen medför också ändringar i vissa andra bestämmelser för att dessa ska vara tillämpliga när det gäller par av samma kön.

9.2.2017
»

Statsrådet har tillsatt en ny delegation för medborgarsamhällspolitik för mandatperioden 2017-2021. Delegationen har till uppgift att främja samarbetet och växelverkan mellan civilsamhället och myndigheterna. Delegationen tillsattes nu för tredje gången.

7.2.2017
»

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet föreslår att behandlingen av summariska tvistemål koncentreras till Birkalands tingsrätt, Egentliga Tavastlands tingsrätt, Kajanalands tingsrätt, Kymmenedalens tingsrätt, Uleåborgs tingsrätt, Ålands tingsrätt, Österbottens tingsrätt och Östra Nylands tingsrätt. För närvarande behandlas summariska tvistemål vid alla tingsrätter.

7.2.2017
»

Sametingspresidenterna och ministrarna med ansvar för samiska spörsmål har i dag träffats i norska Trondheim för att fira 100-årsdagen för det första samiska landsmötet. Finland representerades av kanslichef Asko Välimaa. Vid tillställningen kom man med följande gemensamma hälsning:

7.2.2017
»

De nationella demokrativeckorna ordnas den 20 - 31 mars som en del av jubileumsåret Finland 100 år. Under demokrativeckorna ordnas bl.a. medborgarråd och olika evenemang kring frivillig verksamhet. Dessutom offentliggörs färska forskningsrön om hur finländarna ser på demokratins läge.

6.2.2017
»

- Bättre mediekunskap stöder förtroende mellan människor, skriver Nina Suorsa, sakkunnig sekreterare i delegationen för etniska relationer ETNO, i justitieministeriets blogg.

3.2.2017
»

Kanslichef Asko Välimaa representerar Finland vid det första samiska landsmötets 100-årsjubileum i Trondheim den 6 - 7 februari. I evenemanget deltar de nordiska ländernas ordförande för sametingen, de nordiska ministrarna för samefrågor, företrädare för sameorganisationer i Ryssland och presidenten för det samiska parlamentariska rådet.

2.2.2017
»

Statsrådet utnämnde i dag den 2 februari vicehäradshövding Jukka Maarianvaara till tjänsten som jämställdhetsombudsman. Han tillträder den femåriga ämbetsperioden den 18 april.

januari
31.1.2017
»

Enligt en utredning som professor (emeritus) Teuvo Pohjolainen gjort på uppdrag av justitieministeriet bör den lagstadgade tidsfristen för anmälan om demonstrationer tidigareläggas så att de ska anmälas senast tre dygn innan de ordnas. Enligt den gällande lagen ska allmänna sammankomster som ordnas utomhus på allmän plats anmälas till polisen senast sex timmar innan evenemanget börjar.

30.1.2017
»

Självständighetspartiet rf har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 16 partier.

30.1.2017
»

Justitieministeriet har skickat ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av samiska språklagen på remiss. Utlåtande begärs av olika myndigheter och medborgarorganisationer. Utkastet har utarbetats som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet.

30.1.2017
»

Pilotprojektet för rättshjälpens chattjänst har pågått i tre månader. Erfarenheterna av chattjänsten är huvudsakligen positiva. Via webbplatsen oikeus.fi slussas man till chattjänsten.

29.1.2017
»

I valet av stödtagare prioriteras verksamhet och projekt som främjar sådana specialiserade stödtjänster som avses i brottsofferdirektivet och som ordnas för att bemöta behoven av offer som är särskilt utsatta eller befinner sig i en särskilt sårbar situation.

27.1.2017
»

Överdirektören för justitieministeriets lagberedningsavdelning Sami Manninen föreslår en diskussion om justitiekanslersämbetets roll. - Riksdagens grundlagsutskott har önskat att möjligheterna att utveckla arbetsfördelningen mellan justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman skulle utredas. Enligt min åsikt bör man i detta sammanhang överväga om justitiekanslersämbetets verksamhet i högre grad skulle kunna ha fokus på att stödja statsrådets praktiska lagberedningsarbete som en oberoende rättstjänst, konstaterade överdirektör Manninen i sitt tal vid Förvaltningsdomstolsdagen som ordnades i Helsingfors i dag.

26.1.2017
»

Regeringen har överlämnat sin proposition med förslag till reform av tingsrättsnätverket till riksdagen. Målet är att genomföra reformen vid ingången av 2019.

26.1.2017
»

Regeringen föreslår att det införs ett nytt kombinationsstraff. Straffet ska bestå av ovillkorligt fängelse och en därpå följande övervakningstid på ett år. Ett kombinationsstraff ska kunna dömas ut till en återfallsförbrytare som gör sig skyldig till allvarliga brott och som ska anses vara synnerligen farlig för någon annans liv, hälsa eller frihet.

26.1.2017
»

Regeringen föreslår lagändringar för att effektivisera näringsförbudet. Lagens tillämpningsområde ska utvidgas till att gälla enskilda näringsidkare som utövar yrkesverksamhet. I nuläget kan näringsförbud meddelas endast sådana enskilda näringsidkare som utövar rörelse.

25.1.2017
»

Ett internationellt forskarlag har slutfört sin rapport om samernas rättigheter. Forskningen hänför sig till den utrednings- och forskningsverksamhet som ska stödja statsrådets beslutsfattande. Målet har varit att ta fram ytterligare information till stöd för statens utmaningar att föra vidare samernas rättigheter, bl.a. när det gäller reformen av sametingslagen och ratificeringen av ILO-konventionen nr 169.

19.1.2017
»

Rådet för brottsförebyggande bedömer i sin färska översikt de utmaningar som migrationssituationen medför för förebyggandet av brott och presenterar god praxis för att förhindra att de som kommer till landet blir utsatta för brott eller gör sig skyldiga till brott. Det väsentliga är att invandrare får komma med i arbetet. I samband med översikten gjorde rådet för brottsförebyggande i samarbete med Migrationsverket en enkätundersökning om säkerheten vid flyktingförläggningar. Allmänt taget är det tryggt att arbeta och bo vid förläggningarna.

19.1.2017
»

I Trust-projektet som koordineras av justitieministeriet söker man modeller för att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper på förläggningsorterna. Projektet inleddes med att ordna utbildning för förläggningarnas personal och frivilliga samt asylsökandena på totalt sju orter. Det visade sig att det absolut viktigaste sättet att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper är att ordna möjligheter för mänskliga kontakter.

17.1.2017
»

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till genomförande av EU:s dataskyddsdirektiv. Dataskyddsdirektivet är en del av totalreformen av EU:s dataskyddslagstiftning som omfattar även EU:s allmänna dataskyddsförordning.

17.1.2017
»

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda lagändringar för att undanröja flitfällor i samband med utsökning. Arbetsgruppen ska utreda olika alternativ och föreslå lämpligaste lösning.

17.1.2017
»

Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet ska på begäran av justitieministeriet utreda i vilken mån tvingande till äktenskap förekommer i Finland och om dessa fall kommer fram. Med tvångsäktenskap avses ett äktenskap som ingåtts utan att endera parten samtycker till det.

17.1.2017
»

- EU:s allmänna dataskyddsförordning är en utmaning för lagstiftarna. Det behövs förutom en allmän personuppgiftslag även särskilda bestämmelser för olika enskilda fall. Samtidigt har vi dock möjlighet att slopa onödig reglering, skriver Pekka Nurmi i justitieministeriets blogg.

16.1.2017
»

Information om förhandsröstningsställena vid kommunalvalet och deras öppettider finns på justitieministeriets valwebbplats vaalit.fi. I Finland finns sammanlagt 894 allmänna förhandsröstningsställen. Förhandsröstning ordnas bl.a. på kommunalhus, i köpcentrum, på bibliotek, på olika samservicekontor och på postkontor.

16.1.2017
»

Temat för justitieministeriets Demokratipris 2017 är partnerskap, och prissumman på 10 000 euro delas mellan tre instanser eller aktörer inom det civila samhället. Priset delas ut i samband med firandet av Finlands 100-årsjubileumsårs demokrativecka. Kandidater kan föreslås av såväl enskilda personer som olika organisationer.

13.1.2017
»

Ordförandena för de förhandlingsdelegationer som förhandlat om en nordisk samekonvention mellan Finland, Norge och Sverige har i dag paraferat, dvs. efter avslutade förhandlingar preliminärt bestyrkt konventionstexten. Den svenska textversionen har publicerats. Konventionens finskspråkiga version blir klar inom de närmaste dagarna.

13.1.2017
»

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström säger att han tar kritiken mot lagberedningen på allvar. - Vid justitieministeriet arbetar vi kontinuerligt för att utveckla lagberedningen. Just nu revideras anvisningarna för utarbetande av regeringspropositioner, konstaterade minister Lindström i dag när han höll ett anförande under Advokatdagen i Helsingfors.

12.1.2017
»

Behandlingen av asylbesvär decentraliseras från och med början av februari så att dessa förutom vid Helsingfors förvaltningsdomstol kan behandlas vid Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstol. Vilken av domstolarna som ska behandla ärendet bestäms enligt vilket område inom Migrationsverkets asylenhet saken hänför sig till.

12.1.2017
»

Lagen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel träder i kraft den 18 januari 2017. Bakom lagen som ska stadfästas vid presidentföredragningen i morgon är EU-förordningen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel, som börjar tillämpas nu i januari.

11.1.2017
»

Feministiska partiet rf har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 15 partier.

9.1.2017
»

I år förrättas kommunalval för första gången i april. Valdagen är söndagen den 9 april 2017. Förhandsröstning ordnas i Finland 29.3-4.4.2017 och utomlands 29.3-1.4.2017.

9.1.2017
»

Det övergripande målet för rättsvårdens utvecklingsprojekt är att trygga en kompetent, effektiv och modern rättsvård. Så här skriver projektchef Jyrki Määttä som har just börjat arbeta i justitieministeriet för projektet som utvecklar tingsrättsnätverket.

4.1.2017
»

- Vid lagberedning måste det ses till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna förverkligas. Detta förutsätter att beredningen sker i ett öppet samarbete med intressentgrupperna och att alla som ärendet gäller hörs, skriver konsultativa tjänstemän Niklas Wilhelmsson och Yrsa Nyman i justitieministeriets blogg.

2.1.2017
»

Ett register över domares bindningar och bisysslor togs i bruk vid ingången av år 2017. I registret införs uppgifter om bindningar för domarna, sakkunnigledamöterna vid domstolarna och nämndemännen vid tingsrätten. Vidare ska man registrera uppgifter om de tillstånd för bisyssla som domarna och föredragandena har beviljats och inkomsterna från dessa bisysslor.

Publicerad 2.1.2017
Tillbaka till början |