Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Aktuellt » Nyheter » 2017 » Statsunderstöd för produktion av stödtjänster för brottsoffer kan sökas

Statsunderstöd för produktion av stödtjänster för brottsoffer kan sökas

Publicerad 29.1.2017

I valet av stödtagare prioriteras verksamhet och projekt som främjar sådana specialiserade stödtjänster som avses i brottsofferdirektivet och som ordnas för att bemöta behoven av offer som är särskilt utsatta eller befinner sig i en särskilt sårbar situation.

Justitieministeriet meddelar att samfund som producerar stödtjänster för brottsoffer kan söka statsunderstöd på engångsbasis. Det totala beloppet av understödet av engångsnatur uppgår till 1 045 000 euro. Ansökningstiden går ut den 15 mars 2017.

Sökanden kan vara en organisation, en förening eller en aktör inom den tredje sektorn som inte eftersträvar vinst. Sökanden uppskatta projektets eller verksamhetens totala kostnader samt redogöra för egen och övrig finansiering (stöd som beviljats eller sökts) samt behovet av statsunderstöd.

I valet av stödtagare prioriteras verksamhet och projekt som främjar sådana specialiserade stödtjänster som avses i brottsofferdirektivet och som ordnas för att bemöta behoven av offer som är särskilt utsatta eller befinner sig i en särskilt sårbar situation. Understöd kan beviljas även för informations- och upplysningskampanjer samt forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka kännedomen om brottsoffers rättigheter eller minska brottets negativa verkningar.

Statsunderstödet beviljas av justitieministeriet. Bestämmelserna om de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd i 7 § i statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på understödet.

Redogörelse för användningen av understödet

Understödet ska användas inom den tid som anges i understödsbeslutet. Tiden för att använda understödet kan begränsas högst till slutet av år 2019.

En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas in enligt de anvisningar som ingår i understödsbeslutet. I redogörelsen ska ingå en beskrivning av projektet/verksamheten samt en redovisning av användningen av medlen (specifikation av inkomster och utgifter). I slutredovisningen ska även ingå en bedömning av projektets/verksamhetens resultat.

Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd söks med bifogade ansökningsblankett.

Undertecknade ansökningar ska lämnas in till justitieministeriet senast den 15 mars 2017 före kl. 16.15 per e-post: justitieministeriet(at)om.fi eller per post: Justitieministeriet, PB 25, 00023 STATSRÅDET. Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Ansökningen ska undertecknas av det sökande samfundets officiella undertecknare.

Ytterligare information:
konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570, mervi.sarimo(at)om.fi
specialplanerare Elina Ruuskanen, tfn 02951 50418, elina.ruuskanen(at)om.fi


Bilagor

Nyckelord

Brottsoffer, statsunderstöd, brottsförebyggande
Tillbaka till början |