Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Aktuellt » Nyheter » 2017 » Demokratipolitiskt handlingsprogram betonar lika möjligheter att delta

Demokratipolitiskt handlingsprogram betonar lika möjligheter att delta

Publicerad 16.2.2017

Idag godkände regeringen som ett principbeslut ett demokratipolitiskt handlingsprogram för 2017–2019. Handlingsprogrammets syfte är att främja och konkretisera medborgarnas möjligheter att delta och påverka. Programmet utgår från riktlinjerna i den demokratipolitiska redogörelsen från 2014.

I handlingsprogrammet betonas särskilt lika möjligheter till och nya former för deltagande. Det pågår historiskt omfattande reformer av förvaltningen i Finland och det allmänna debattklimatet har skärpts, bland annat till följd av flyktingkrisen. Demokrati är en av Finlands starka sidor och målet är att det ska vara så också i framtiden. Demokratin måste därför uppdateras till exempel genom bättre möjligheter att delta och genom att den offentliga servicen utvecklas ur användarnas perspektiv.

Det demokratipolitiska handlingsprogrammet hänger särskilt ihop med följande prioriteringar i regeringsprogrammet: hälsa och välfärd, digitalisering, avveckling av normer och strukturpolitiska reformer.

I handlingsprogrammet ingår sammanlagt 37 projekt som fördelas mellan olika ministeriers förvaltningsområden.

För att stödja jämlikt deltagande ska det göras en utredning om ibruktagande av internetröstning i val och folkomröstningar. Demokratitjänsterna på webben ska utökas med webbplatsen perustapuolue.fi där man kan underteckna anhängarkort för partiregistrering. På webbforum för allmänheten ska det samlas in synpunkter på behovet av att utveckla demokratin och med hjälp av undersökningar utreds det vad det har för konsekvenser på det politiska deltagandet när samhället internationaliseras.

Verkställandet av den nya kommunallagen och kommunernas framtida roll ska stödjas. Inom projektet Framtidens kommun skapas det en vision för kommunen 2030. Allmänhetens tillgång till information om social- och hälsovårds- och landskapsreformen måste tryggas. I de framtida landskapen skapas det goda förutsättningar för invånarnas deltagande, till exempel genom ett system för landskapsinitiativ.

Öppenheten i lagberedningen och förfaranden för samråd med medborgarna ska förbättras med hjälp av digitala verktyg. Förutsättningarna för organisations- och volontärverksamhet utvecklas genom att administrativa förfaraden förnyas och underlättas.

För att förbättra demokratifostran och debattklimatet i samhället erbjuds utbildning åt undervisningspersonal till exempel om att ingripa i hatretorik och stärka demokratiska värderingar och delaktighet.

Ministerierna rapporterar om hur projekten framskrider till statsrådets demokratinätverk som i slutet av regeringsperioden gör ett sammandrag av hur handlingsprogrammet genomförts.

Ytterligare upplysningar: Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50348, e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi

Nyckelord

Demokrati
Tillbaka till början |