Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Aktuellt » Nyheter » 2017 » Regeringens handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter bidrar till att tillgodose rättigheter genom flera projekt

Regeringens handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter bidrar till att tillgodose rättigheter genom flera projekt

Publicerad 16.2.2017

Regeringen godkände i dag, den 16 februari, den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för 2017–2019. Handlingsplanen är den andra i ordningen och dess syfte är att iaktta grundlagens bestämmelse om att det allmänna ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

I bakgrunden finns också bland annat de rekommendationer som Finland fått av tillsynsorganen för internationella människorättskonventioner, statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna från 2014 och de iakttagelser som framförts av justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman. Handlingsplanen har utarbetats i samarbete med olika myndigheter, medborgarorganisationer och andra intressentgrupper.

I handlingsplanen anges prioriteringarna för Finlands politik för grundläggande och mänskliga rättigheter under innevarande regeringsperiod. Samtidigt fastställs konkreta mål och åtgärder för olika förvaltningsområden. Handlingsplanens fokusområden är fostran och utbildning i grundläggande och mänskliga rättigheter, likabehandling, självbestämmanderätt samt grundläggande rättigheter och digitalisering.

Genom åtgärderna i handlingsplanen strävar man efter att förbättra tillgodoseendet av grundläggande och mänskliga rättigheter på sådana områden där det har framkommit luckor och brister samt bidra till att rättigheterna särskilt för utsatta personer, såsom barn och minoriteter, tillgodoses. Till exempel internationella rekommendationer och de högsta laglighetsövervakarna har förutsatt att dessa gruppers rättigheter ska tillgodoses bättre.

Åtgärderna i handlingsplanen tangerar även många teman i regeringsprogrammet som gäller grundläggande och mänskliga rättigheter. Dessa handlar bland annat om att utveckla konsekvensbedömningen i författningsprojekt, främja sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning, förbättra invandrarnas integration, ha nolltolerans mot rasism och ingripa vid mobbning.

Handlingsplanen har samordnats med statsrådets demokratipolitiska handlingsprogram, och de åtgärder som presenteras i dem stöder varandra.

Fördomar och diskriminering kontra förtroende och likabehandling

Handlingsplanen lyfter fram de starka och svaga sidorna samt hoten och möjligheterna i fråga om olika teman. När det gäller exempelvis likabehandling ses den ökade medvetenheten om ojämlikhet och det aktiva civilsamhälle som lyfter fram olika synpunkter som starka sidor. Som hot upplevs bland annat hårdnande attityder, hatretorik och den växande klyftan mellan olika befolkningsgrupper.

I handlingsplanen ingår sammanlagt 43 projekt som fördelas mellan samtliga ministeriers förvaltningsområden.

Till exempel hos tjänstemän vid statsrådet ska kunnandet om grundläggande och mänskliga rättigheter stärkas genom att utbildningen utvecklas bland annat som en del av introduktionsprogrammet för nya tjänstemän och den utbildning som ges i lagberedning. För tjänstemän som sköter ärenden som gäller samer ordnas det en grundkurs i samisk kultur. Fortbildning ska även riktas till grundskollärare, och delaktighet ska främjas i skolorna som en del av genomförandet av de nya läroplanerna.

Likabehandling i arbetslivet ska utvecklas genom information och utbildning som fäster uppmärksamhet vid diskriminering i arbetslivet, bland annat i samband med rekrytering. Genom Trust-projektet utvecklas det verksamhetsmodeller för att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper och hitta lokala samarbetsmodeller i synnerhet på orter som tar emot asylsökande. Invandrares väg till utbildning och arbete underlättas genom olika försök.

Straffrättsliga medel för att motarbeta hatretorik ska vidareutvecklas, men hatretorik ska också motarbetas och förebyggas med hjälp av kulturverksamhet och ungdomsarbete. Personer som arbetar bland unga ska utveckla sina färdigheter att förebygga och motarbeta hatretorik och rasism.

Självbestämmanderätt ska främjas bland annat i förhållande till fysisk integritet. Bland åtgärderna ingår exempelvis bättre tjänster för offer för sexuellt våld i och med att det inrättas ett stödcenter som erbjuder akutvård för våldtäktsoffer.

I digitaliseringen främjas tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna bland annat genom projektet AUTA, där man söker en ny riksomfattande verksamhetsmodell för att stödja kunderna i användningen av digitala tjänster. Åtgärder som främjar likabehandling och tillgänglighet vidtas för att förbättra olika befolkningsgruppers möjligheter att använda elektroniska tjänster. Sådana grupper är exempelvis äldre personer, skolelever och personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare upplysningar:
Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 293
Johanna Suurpää, direktör, tfn 0295 150 534
e-post: fornamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

Demokrati
Tillbaka till början |