Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Demokratipriset

Demokratipriset är ett pris på 10 000 euro som justitieministeriet vartannat år delar ut till aktörer som främjat demokrati. Syftet med demokratipriset är att öka kännedomen om medborgarsamhället samt hitta nya goda praxis för att stöda aktivt medborgarskap. Demokratipriset delas ut år 2017 i sammanhang med Finlands 100-årsjubileum.

Temat av priset år 2017 är partnerskap. Priset delas ut till tre instanser eller aktörer inom det civila samhället vid huvudseminariet för demokrativeckan, som under Finlands 100-årsjubileumsår ordnas i riksdagen den 30 mars 2017.

Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet svarar för samordningen av demokratipriset. Justitieministeriets samarbetsparter år 2017 är finansministeriet, Yle, landsbygdspolitiska rådet, Finlands Kommunförbund och Företagarna i Finland.

Kandidater kan nomineras av vem som helst som vill belöna aktörer som främjat partnerskapsverksamhet eller lyfta fram ett verksamhetssätt, en verksamhetsmodell, ett förfarande eller en process som främjat en partnerskapsbaserad verksamhetskultur.

Syftet med priset är att lyfta fram exempel på verksamhet som stärker en partnerskapsbaserad verksamhetskultur i Finland. Kandidaterna som nomineras vara mycket olika. Det kan vara fråga om verksamhet som bidrar till att t.ex. ordna tjänster på ett nytt sätt, stärka välmående eller gemenskap, främja lokal demokrati, skapa möjligheter till hobbyverksamhet eller frivilligt arbete, öka sysselsättningen, förbättra säkerheten i vardagen, utveckla boendemiljön eller främja invandrares integration. Nomineringar lämnades in under tidsperioden 16.1–17.2.2017.

Pristagarna väljs av en jury som består av ishockeytränaren Jukka Jalonen och professor i skådespelarkonst, skådespelaren Elina Knihtilä. Juryn väljer två pristagare som uppfyller de ovan nämnda kriterierna. Den tredje pristagaren väljs genom en publikröstning som ordnas på webben.

En publikomröstning för att välja pristagaren av Demokratipriset 2017 börjar i mars på Dinåsikt.fi på adressen https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/144/.

Anvisningar och regler för inlämning av förslag (pdf, 0.44 Mt) (pdf, 0.44 Mt)

Registerbeskrivning (pdf, 0.19 Mt)

Det första Demokratipriset delades ut 2011

Enligt statsrådets principbeslut om främjandet av demokratin i Finland (4.2.2010) ska medborgarsamhället och dess betydelse ges exponering genom att grunda ett årligt demokratipris som kan tilldelas ett projekt, en åtgärd, en aktör eller en innovation som främjar medborgarinflytande, frivilligarbete eller delaktighet. Demokratipriset tilldelas årligen enligt olika teman.

Årets 2012 demokratipris delades ut till verksamhet som har främjat barns och ungas möjligheter att delta och påverka. År 2014 delades justitieministeriets Demokratipris till aktörer som främjar närdemokrati. Nuförtiden tilldelas priset vartannat år som Demokratipriset och vartannat år som finansministeriets Demokratiutmärkelse, priset som delas ut inom den offentliga förvaltningen i anknytning till handlingsplanen för öppen förvaltning (OGP).

Kontaktpersonen

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50348

Justitieministeriet, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter
E-post: förnamn.efternamn@om.fi


Nyckelord

Demokrati
 
Publicerad 30.3.2017
Tillbaka till början |