«oikeus.fi Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Ingångssidan

Språklagen

Enligt grundlagen är Finlands nationalspråk finska och svenska. Var och en har rätt att använda dessa språk hos statliga och tvåspråkiga kommunala myndigheter. Detta är en grundläggande rättighet som garanteras i grundlagen.

Språklagen anger hur dessa språkliga rättigheter tillgodoses i praktiken. Syftet med lagen är att se till att både den finsk– och svenskspråkiga befolkningen har möjlighet att leva ett fullödigt liv på sitt eget språk.

I språklagen ingår exakta bestämmelser om rätten att använda finska och svenska hos domstolar, statliga och kommunala myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Språklagen trädde i kraft den 1 januari 2004 och ersatte då den gamla språklagen från 1922. Lagen innebär inga nya språkliga rättigheter utan avsikten med den är att se till att de språkliga rättigheter som i grundlagen garanteras både finsk- och svenskspråkiga tillgodoses i praktiken. Nytt är att myndigheterna självmant skall se till att individens språkliga rättigheter tillgodoses utan att de behöver åberopas särskilt.

Också samernas, romernas och de teckenspråkigas språkliga och kulturella rättigheter tas upp i grundlagen. De tryggas dock genom särskilda bestämmelser. Användningen av samiska hos myndigheter regleras i en egen lag. Bestämmelser om rätten att använda främmande språk och anlita tolk ingår t.ex. i förvaltningslagen och lagarna om rättegång, socialvård och sjuk- och hälsovård.

Språklagen fastställer miniminivån

Språklagen är en allmän lag som fastställer miniminivån för de språkliga rättigheterna. Även speciallagstiftningen utgår från att alla skall ha rätt att använda sitt eget språk, rätt till tolk och rätt att få handlingar översatta. Närmare bestämmelser om t.ex. en patients språkliga rättigheter finns i lagen om patientens ställning och rättigheter.

Myndigheterna får självfallet stå till tjänst med bättre service än vad språklagen kräver. En finskspråkig domstol kan t.ex. ta emot svenska eller engelska handlingar som bevismaterial.

Vilka myndigheter berörs av språklagen?

Språklagen tillämpas på statliga och kommunala myndigheter, självständiga offentligrättsliga inrättningar (såsom Folkpensionsanstalten), riksdagens ämbetsverk (såsom justitieombudsmannens kansli) och republikens presidents kansli. Lagen gäller vidare statens affärsverk, statliga och kommunala bolag samt enskilda som utför offentliga förvaltningsuppgifter. Med myndigheter avses i språklagen också domstolar.

Språklagen gäller inte landskapet Åland, som är enspråkigt svenskt. Självstyrelselagen för Åland (1144/1991) garanterar dock finska medborgare rätt att i egen sak använda finska hos domstolar och statliga myndigheter. Vid behov anlitas tolk.

Språklagen (423/2003) finns på Internet på adressen www.finlex.fi.

Uppdaterad 27.8.2009

Justitieministeriet

 
Tillbaka till början |