Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Kontakt » Att uträtta ärenden vid justitieministeriet

Att uträtta ärenden vid justitieministeriet

Att lämna in handlingar till justitieministeriet

För att inleda ett ärende vid justitieministeriet ska handlingen som gäller ärendet lämnas in till ministeriets registratorskontor per post, e-post eller fax. Ärenden som inte förutsätter officiell underteckning kan inledas per e-post. Handlingar kan även lämnas in personligen eller genom bud till statsrådets distributionscentral (Riddaregatan 2 B, Helsingfors), där de officiellt registreras som mottagna. Distributionscentralen är öppen vardagar mellan kl. 8.00 och 16.15. För att uträtta ärenden hos registratorskontoret och arkivet ska registratorskontorets personal kontaktas på förhand för att boka tid.

När ministeriet har tagit emot en handling anses handläggningen av ärendet samtidigt ha inletts. På registratorskontoret registreras alla handlingar i ett diarium och överförs för beredning till den tjänsteman som handhar ärendet. När ärendet har avgjorts skickas till sändaren/sökanden ett dokument om detta (t.ex. ett brev eller ett beslut).

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har vem som helst i regel rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar. Dessutom har var och en med stöd av offentlighetslagen och lagen om personuppgifter rätt att ta del av uppgifter i ministeriets register och handlingar som gäller en själv samt att vid behov be om en korrigering av uppgifterna.

Elektroniska meddelanden

Till exempel utlåtanden eller förfrågningar om information kan skickas per e-post. För att underlätta skötseln av ärendet lönar det sig att tydligt ange vad meddelandet gäller och sändarens kontaktinformation.

Ministeriets officiella e-postadress är: justitieministeriet(at)om.fi (i adressen ersätts (at) med @-tecknet.)

Ministeriets e-postsystem skickar en automatisk kvittering när meddelandet har mottagits. Tidsgränserna gäller även för handlingar som sänds med e-post. Om ministeriets e-postsystem har varit i olag eller ur funktion anses en handling ha inkommit till ministeriet vid den tidpunkt som den har avsänts. I detta fall måste avsändaren kunna framföra en trovärdig utredning om tidpunkten för sändningen. Vid kontakter per e-post tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Tjänsteansökningar som riktas till justitieministeriet ska skickas via statskontorets Heli-jobbsökningstjänst .

E-postadresser

Justitieministeriets e-postadresser är enligt modellen förnamn.efternamn@om.fi
I vissa personers e-postadress används första bokstaven i det andra förnamnet mellan förnamnet och efternamnet. Deras e-postadresser har således formen förnamn.x.efternamn@om.fi. Dessa adresser anges särskilt i kontaktinformationen för dessa personer.

Om du får ett felmeddelande efter att ha skickat e-post till justitieministeriet, kan du kontakta informationsenheten, viestinta.om(at)om.fi, för att få reda på den rätta adressen.

Frågor och kommentarer: viestinta.om(at)om.fi

Att uträtta ärenden vid rättsväsendets ämbetsverk

 
Publicerad 1.4.2016
Tillbaka till början |