Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Ministeriet och förvaltningsområdet » Ärenden och tjänstemän

Ärenden och tjänstemän

A-B C-H I-K L-N O-P Q-S T-U V-Ö

Nedan finns direkta telefonnummer till tjänstemän, som kan kontaktas i olika ärenden.

Adoptioner
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Advokater
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200

Aktiebolag
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Alkohol- och tobakbrott
specialsakkunnig Lauri Rautio, tfn 02951 50380

Andelslag
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Arvsfrågor
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260

Assisterad befruktning
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Barns rättigheter
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332

Benådning
regeringssekreterare Johanna Nyberg, tfn 02951 50058

Beredskapslagstiftning
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri, tfn 02951 50280

Bolagsrätt
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Borgen
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224
lagstiftningsrådet Sofia Aspelund, tfn 02951 50554

Bortförande av barn
regeringssekreterare Maija Leppä, tfn 02951 50301
regeringssekreterare Hanna Rantala, tfn 02951 50386

Bostadsaktiebolag
lagstiftningsrådet Markus Tervonen, tfn 02951 50558

Brottsbekämpning
biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen, tfn 02951 50580
specialplanerare Minna Piispa, tfn 02951 50223
specialplanerare Markus Alanko, tfn 02951 50400
specialplanerare Saija Sambou, tfn 02951 50352

Brottsoffer
konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570
specialsakkunnig Elina Ruuskanen, tfn 02951 50418

Brottspåföljdssystem
regeringsråd Katariina Jahkola, tfn 02951 50246
regeringsråd Ulla Mohell, tfn 02951 50576
regeringsråd Anne Hartoneva, tfn 02951 50344
regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520
regeringsråd Paulina Tallroth, tfn 02951 50146
specialplanerare Tuuli Herlin, tfn 02951 50602

Bryssel I förordning
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Bryssel II förordning
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314

Budget
ekonomidirektör Tapio Laamanen, tfn 02951 50290
planeringschef Raimo Ahola (justitieförvaltningen), tfn 02951 50286

Bättre lagstiftning
planerare Laura Lyytinen, tfn 02951 50291
lagstiftningsrådet Sina Uotila (EU), tfn 02951 50536

Bötesförfarande
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165
lagstiftningssekreterare Tuukka Vähätalo, tfn 02951 50240

A-B C-H I-K L-N O-P Q-S T-U V-Ö

 
Publicerad 3.5.2017
Tillbaka till början |