Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Med hjälp av s.k. demokratiindikatorer följs tillståndet och utvecklingen av den finländska demokratin bl.a. vid val och parti- och organisationsverksamhet. Justitieministeriet finansierar materialsamlingen vid riksdagsvalen samt rapporteringen av indikatorerna. Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv publicerar indikatorerna på Finlands valforskningsportal.

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI), hör till ett globalt nätverk vars uppgift är att stödja förverkligandet av FN:s kriminalpolitiska beslut och rekommendationer. Vid HEUNI bedrivs även kriminalpolitisk forskning.

Institutet för kriminologi och rättspolitik bedriver oberoende rättspolitisk forskning. Institutet följer och analyserar rättsläget och brottsligheten samt rapporterar om utvecklingsdragen.

Statistik över domstolarnas avgöranden, brottslighet och straff samt bl.a. skuldärenden samlas av Statistikcentralen.

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Nämnden för namnärenden

Nämnden för namnärenden, som är underställd justitieministeriet, övervakar praxis i fråga om för- och efternamn. Den är en expertmyndighet i ärenden som gäller tillämpning av namnlagen.

Enligt namnlagen behandlas ärenden som gäller ändring av för- eller efternamn i första instans av magistraten .

Nämnden för namnärenden ger utlåtanden till domstolarna, magistraterna och andra myndigheter i frågor som gäller för- och efternamn. Den övervakar praxis i fråga om för- och efternamn och informerar domstolarna, magistraterna och andra myndigheter om denna. Dessutom tar den initiativ till att utveckla lagstiftningen om för- och efternamn och lägger fram förslag i saken för justitieministeriet.

Nämnden för namnärenden tar emot cirka 100 begäran om utlåtande per månad. Vi behandlar utlåtandena i den ordning de kommer in. Nästa möte hålls den 31 januari 2017.

Kontaktinformation: Nämnden för namnärenden, PB 25 (Södra esplanaden 10), 00023 Statsrådet

Sekreterare, juris magister Joanna Grandell, tfn 02956 43510 (telefontid måndag - tisdag kl. 9.30 - 11.30), e-post förnamn.släktnamn@om.fi

Vi ber er i första hand kontakta nämnden per e-post till den ovan nämnda adressen.

Nämnden för namnärenden tillsätts för fem år i sänder. Nämndens sammansättning under perioden 2015 – 2019 är enligt följande (ersättare inom parentes):

Ordförande

professor, juris doktor Urpo Kangas
Helsingfors universitet

Vice ordförande

lagstiftningsrådet, juris magister Eeva Attila
justitieministeriet

Ledamöter

utvecklingschef Juha Lempinen
(rådgivande jurist Elina Laitinen)
befolkningsbokföringen

filosofie magister Pasi Tapani Kuusiluoma
(filosofie doktor Tiina Miettinen)
släktforskning

filosofie doktor Sirkka Paikkala
(filosofie doktor Minna Saarelma-Paukkala)
finska språket och namnforskning

filosofie doktor Leila Mattfolk
(filosofie doktor Peter Slotte)
svenska språket och namnforskning

 
Publicerad 4.1.2017
Tillbaka till början |