Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Om webbplatsen

Om webbplatsen och kakor (cookies)

Justitieministeriets webbtjänst www.justitieministeriet.fi finns samlad information om bl.a. justitieministeriet, dess verksamhet och uppgifter samt om pågående lagstiftnings- och utvecklingsprojekt.

Svensk- och engelskspråkiga sidorna är mest omfattande. En del av informationen finns också på engelska och i någon mån även på andra språk. Dessa innehåll har samlats på sidan Övriga språk.

Justitieministeriets informationsenhet driver och svarar för webbplatsen. Dess ambition är att informationen på sidorna skall vara korrekt och aktuell.

Webbplatsens struktur

Webbplatsen är uppdelad i tre spalter. I den vänstra spalten finns en meny över tjänster, i den mellersta spalten sidans huvudsakliga innehåll och i den högra spalten länkar till andra sidor inom www.justitieministeriet.fi eller sidor som drivs av andra.

I högre kanten av sida finns information enligt teman. I nedre delen av sidan finns länkar till viktiga innehåll samt andra sidor.

Så fungerar webbplatsen

Länkstigen uppe på sidan visar var på webbplatsen användaren befinner sig.

Webbsidorna är skalbara, dvs. användaren kan ändra storleken på texten genom att på menyn Visa i verktygsfältet välja Textstorlek.

Sökning

På varje sida finns en sökfunktion som kan användas för att söka information på justitieministeriets webbsidor. Sökningen underlättas också av Översikten och det alfabetiska ämnesordsregistret. Justitieministeriets pressmeddelanden kan även sökas i statsrådets arkiv för pressmeddelanden.

Register

Ett alfabetiskt ämnesordsregister finns på varje sida. Den upptar de viktigaste ämnesorden i www.justitieministeriet.fi och de fungerar som länkar till de sidor där ordet i fråga förekommer. I registret ingår dessutom övriga webbtjänster som justitieministeriet driver.

Länkar

Ministeriets interna länkar öppnas i samma webbläsarfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Länkar till sidans innehåll finns i regel efter innehållet eller i den högra spalten på sidan. I början av längre sidor anges innehållet i form av en s.k. innehållsförteckning. Länkarna leder då till olika ställen på samma sida.

Sociala medier och RSS

Du kan följa justitieministeriets nyheter och aktuella ärenden även på Twitter och Facebook.
Justitieministeriet i sociala medier

Du kan också dela våra sidor på Facebook och Twitter eller tipsa om dem via e-post.

Du kan prenumerera på justitieministeriets nyheter, tal, nyaste publikationer och Rättsbloggen via RSS. När länken består av en bloggrubrik, ska källan anges tydligt. Rubriklänkar får användas enbart i sammanhang som överensstämmer med god sed och de får inte kopplas ihop med avgiftsbelagda tjänster.

Justitieministeriet strävar efter att garantera innehållets riktighet i RSS, men svarar dock inte för eventuella inexaktheter eller fel i texterna.

Upphovsrätt och länkningspolicy

Rätten till allt text- och bildmaterial och övrigt material som publiceras på webbplatsen innehas av justitieministeriet, om inte något annat anges. Om en bild som finns på webbplatsen har tagits av någon extern instans, anges fotografens namn.

Webbplatsens textmaterial kan användas fritt och länkar till sidorna får skapas förutsatt att källan uppges. Om annan användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med justitieministeriets kommunikationsenhet.

Bifogade filer får inte utan tillstånd distribueras vidare någon annanstans än på justitieministeriets webbplats. Att länka till enskilda bilder är förbjudet.

Om kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information om vad du gör på webbplatsen. Kakor skadar inte din dator eller dina filer.

På ministeriets webbplats används kakor endast för att samla in statistiska uppgifter (bl.a. om användarantalen) och för att lagra de ändringar i textstorleken som du har gjort (ändringen är i kraft också under nästa besök på webbplatsen).

Följande statistiska uppgifter samlas in: de totala användarantalen, om användaren har varit på sidorna förut eller besöker dem för första gången, från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen, mest allmänna sökord, mest besökta sidor samt vilka webbläsare eller tjänsteleverantörer som används mest. Om besökarna samlas inte in personuppgifter, med hjälp av vilka enskilda besökare skulle kunna identifieras. Uppgifter som samlats in för statistiska ändamål kan inte sammanföras.

Uppgifterna används för att förbättra webbplatsens funktioner och för att utveckla dess innehåll.
Du kan hindra att kakor lagras på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Mer om detta: Internet Explorer och Firefox . Det är dock viktigt att notera att blockering av kakor kan leda till att vissa vissa tjänster inte kan användas.

Mer information: webbplatsens dataskyddsbeskrivning
Mer om kakor på Kommunikationsverkets webbplats

Tekniska rekommendationer

För att läsa dokument i pdf-format, t.ex. publikationer, behövs programmet Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program. Programmet kan laddas ner på Adobe Readers webbplats.

Förmedlingen av vissa typer av bifogade filer har hindrats i statsrådets datanät. De blockerade bilagorna är av sådan typ som allmänt används för att förmedla virus eller annat slags eventuellt skadlig programkod. Följande allmänt använda typer av bifogade filer blockeras i e-posttrafiken till och från statsrådets nät: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs, .zip. Mera om detta på finansministeriets webbplats.

Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges till ministeriets informationsenhet, adress viestinta.om(at)om.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet.

Officiell post skall skickas till registratorskontorets e-postadress justitieministeriet(at)om.fi.

Ytterligare information om ministeriets webbtjänst fås av kommunikationsenheten.

 
Publicerad 14.1.2015
Tillbaka till början |