Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Under arbete » Lagberedningsprojekt » Person-, familje- och arvsrätt » Reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt

Reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt

1. Uppdraget

Syftet med projektet är att reformera lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

2. Dokument som hänför sig till projektet

Promemoria om reformbehoven i lagen Promemoria om reformbehoven i lagen om vårdnad om barn 25.1.2016

Reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt. Synpunkter på reformbehoven. Remissammandrag (Betänkanden och utlåtanden 35/2016)

Reform av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt. Sammandrag av webbdiskussionen. (Betänkanden och utlåtanden 36/2016)

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen 30.9.2016

Beslut om tillsättande av uppföljningsgruppen 17.10.2016

3. Centralt innehåll

Avsikten är att se över lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

4. Organisering

En arbetsgrupp har tillsatts för att bereda reformen. Justitieministeriet tillsätter separat en uppföljningsgrupp som ska följa och bedöma arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppen

Ordförande:
Justitierådet Tuomo Antila, högsta domstolen

Medlemmar:
Lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, justitieministeriet, tfn 02951 50260
Specialsakkunnig Kirsi Kaikko, social- och hälsovårdsministeriet
Chef för familjerättliga ärenden Katja Niemelä, Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk
Tingsdomare Pekka Päivänsalo, Helsingfors tingsrätt
Direktör för Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt Esa Kyllästinen, Norra Savolax rättshjälpsbyrå

Arbetsgruppens sekreterare är lagstiftningsrådet Laura Määttänen från justitieministeriet, tfn 02951 50332.

5. Bakgrundsinformation

Enligt regeringsprogrammet ska lagstiftningen som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt ses över (Det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering 29.5.2015 s. 21.)

Reformprojektet inleddes vid justitieministeriet i januari 2016 genom att utarbeta en promemoria om olika problem i tillämpningen av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt som kommit till ministeriets kännedom samt behoven att reformera i lagen. Remissvaren om promemorian finns samlade i form av ett sammandrag (JM Betänkanden och utlåtanden 35/2016).

Justitieministeriet ordnade också en öppen webbdiskussion för att utreda behovet att ändra lagen 18.4–8.5.2016. Om webbdiskussionen utarbetades ett sammandrag (JM Betänkanden och utlåtanden 36/2016).

6. Tidsplan

Arbetsgruppen tillsattes 30.9.2016. Arbetsgruppens mandattid går ut 31.8.2017.

7. Projektets konsekvenser


8. Övriga uppgifter

OM 31/41/2015
OM010:00/2016

Nyckelord

familjerätt
 
Publicerad 13.3.2017
Tillbaka till början |