Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Revidering av namnlagstiftningen

1. Uppdraget

Syftet med projektet är att modernisera namnlagen (694/1985).

2. Dokument som hänför sig till projektet

Initiativ från nämnden för namnärenden till justitieministeriet om att utveckla lagstiftningen om släkt- och förnamn 12.6.2015

Initiativ från magistraterna till justitieministeriet om att revidera namnlagstiftningen 1.9.2015

Statsrådets förordning (1463/2015)

Föredragningspromemoria 1.12.2015

Bedömningspromemoria om behovet att revidera namnlagen 11.4.2016

Sammandrag av utlåtandena 13.6.2016

Beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att revidera namnlagen 21.6.2016

Sammandrag av svaren på enkäten 6.9.2016

Revidering av namnlagen. En internationell jämförelse 28.11.2016

3. Centralt innehåll

Syftet är att revidera namnlagen med beaktande av de ändringar som skett i befolkningsstrukturen och den allt mer individuella synen på människan. Arbetet syftar också till att förenkla regleringen och effektivisera myndigheternas verksamhet.

4. Organisering

En arbetsgrupp har tillsatts för att bereda reformen.

Arbetsgruppen
Ordförande:
Lagstiftningsrådet Salla Silvola, justitieministeriet, tfn 02951 50314

Medlemmar:
Lagstiftningsrådet Eeva Attila, justitieministeriet
Utvecklingschef Juha Lempinen, Befolkningsregistercentralen
Häradsskrivare Annamari Rouhe, magistraten i Inre Finland
Professor, ordförande Urpo Kangas, nämnden för namnärenden

Permanenta sakkunniga:
Häradsskrivare Erja Kronberg, magistraten i Tavastland
Specialsakkunnig Sirkka Paikkala, Institutet för de inhemska språken
Namnvårdare Maria Vidberg, Institutet för de inhemska språken

Arbetsgruppens sekreterare är överinspektör Joanna Grandell från justitieministeriet, tfn 02951 50220

5. Bakgrundsinformation

Revideringen av namnlagen bidrar för sin del till att genomföra det spetsprojekt enligt statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram som gäller smidigare lagstiftning.

Nämnden för namnärenden som lyder under justitieministeriet och magistraterna har i juni och september 2015 lämnat in separata initiativ om att revidera namnlagstiftningen. Magistraternas chefer har dessutom i november 2015 som en del av utredningsprojektet Verkställande av regeringsprogrammet inom regionförvaltningsverket lämnat in sina förslag till ändring av namnlagen och -förordningen. Justitieministeriet gav under våren 2016 lagstiftningsrådet Salla Silvola i uppdrag att utarbeta en bedömningspromemoria om behovet att revidera namnlagen. Promemorian skickades ut på remiss och ett sammandrag av utlåtandena publicerades i juni 2016. Sommaren 2016 klarlades dessutom medborgarnas åsikter om behovet av ändringar i namnlagen. Ett sammandrag av utredningen publicerades i september samma år.

I slutet av år 2015 ändrades namnförordningen (254/1991) så att ansökan om namnändring i avsevärt fler fall än förut kan avgöras utan att inhämta utlåtande av nämnden för namnärenden.

6. Tidsplan

Arbetsgruppen tillsattes 21.6.2016. Arbetsgruppens mandattid går ut 31.3.2017 och efter detta skickas arbetsgruppens betänkande ut på remiss. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under hösten 2017.

7. Projektets konsekvenser

Regleringen som gäller för- och efternamn revideras så att den bättre än för närvarande motsvarar rådande värderingar i namnfrågor. Genom att slopa överlappande myndighetsfunktioner och effektivisera verksamheten kan behandlingstiderna för namnärenden förkortas.

8. Övriga uppgifter

OM 24/41/2015
OM09:00/2016

Nyckelord

familjerätt
 
Publicerad 2.3.2017
Tillbaka till början |