Nämnden för bedömningskriterier

Nämnden för bedömningskriterier inrättades för att säkerställa en enhetlig praxis och för att stödja tillämpningen av en ny säkerhetsutredningslag som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den nya säkerhetsutredningslagen gäller myndigheternas utredning av en persons eller ett företags bakgrund.

Nämndens huvudsakliga uppgift är att ge allmänna tolkningsrekommendationer för de myndigheter som gör säkerhetsutredningar. Nämnden ger även utlåtanden om när förfarandet med säkerhetsutredning tillämpas i fråga om vissa arbetsuppgifter i ett företag. Nämnden tillsätts av statsrådet.

Flera olika myndigheter deltar i utarbetandet av säkerhetsutredningar och behandlingen av intyg som utfärdas på basis av dessa utredningar. Målet med nämndens verksamhet är att säkerställa att lagen tillämpas på ett enhetligt sätt, oberoende av vilken myndighet som behandlar ärendet vid tidpunkten i fråga.

Nämndens tolkningsrekommendationer är inte formellt och som sådana bindande för de behöriga myndigheterna.

Sammansättningen av nämnden för bedömningskriterier under perioden 2015–2017 är följande (ersättare inom parentes):

Ordförande:

lagstiftningsrådet, juris kandidat Anna-Riitta Wallin

Medlemmar:

säkerhetschef Erkki Väätäinen
(säkerhetschef Marko Lavikkala)
statsrådets kansli

överinspektör Markku Meriluoto
(säkerhetsrådgivare Jere Peltonen)
utrikesministeriet

polisdirektör Sanna Heikinheimo
(konsultativ tjänsteman Johanna Kari)
inrikesministeriet

äldre regeringssekreterare Jenni Herrala
(konsultativ tjänsteman Kai Knape)
försvarsministeriet

lagstiftningsrådet Eeva Lantto
(informationssäkerhetsexpert Aku Hilve)
finansministeriet

regeringsrådet Rita Linna
(regeringsrådet Jussi Luomajärvi)
kommunikationsministeriet

handelsrådet Marjaana Aarnikka
(personal- och förvaltningsdirektör Kari Mäkinen)
arbets- och näringsministeriet

jurist Paula Ilveskivi, Akava rf
(chefsjurist Timo Koskinen, FFC rf)

sakkunnig Mika Susi
(juridisk ombudsman Mikko Nyyssölä)
Finlands näringsliv EK

Kontaktuppgifter
e-post: arviointikriteeriltk.om@om.fi

Sekreterare Hannele Taavila
050 456 3393