Regeringspropositioner

Justitieministeriet bereder regeringspropositioner inom sitt förvaltningsområde. Propositioner som beretts i ministeriet behandlas och överlämnas till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde.

På denna sida finns en förteckning över de propositioner av justitieministeriet som avses bli överlämnade till riksdagen under innevarande session.

En förteckning över de regeringspropositioner inom justitieministeriets förvaltningsområde som är under behandling i riksdagen finns i Finlex-databasen. Information om regeringspropositionernas behandlingsskeden finns på riksdagens webbplats .

Den uppdaterade lagstiftningen, de ursprungliga författningarna och författningsändringarna finns i Finlex-databasen.

Regeringspropositionerna som avses bli överlämnade till riksdagen under höstsessionen 2017

RP om ändring av 17 kap. i strafflagen och 185 § i utlänningslagen / Ändring av lagstiftningen om straff för brott mot inreseförbud

RP med förslag till ändring av rättegångsbalken och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (koncentrering av behandlingen av summariska tvistemål)

RP om ändring av rättegångsbalken, lagen om rättegång i brottmål och 10 kap. i förundersökningslagen (åtgärder för att lätta upp rättsprocesserna vid de allmänna domstolarna                 

RP med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem

RP med förslag till lag om ändring av 10 § i grundlagen 

RP med förlag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten                             

RP med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och vissa lagar som har samband med den 

RP med förslag till till allmän lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning

RP till lag om behandling av personuppgifter vid brottmål och vissa lagar som har samband med den    

RP med förslag till självstyrelselag för Åland 

RP med förslag till lag om ändring av betaltjänstlagen och vissa lagar som har samband med den 

RP med förslag till lag om kombinerade resetjänster och lag om ändring av konsumentskyddslagen

RP med förslag till lag om för- och efternamn och lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om registrerat partnerskap 

RP med förslag till lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 

RP med förslag till reform av den lagstiftning som gäller åklagarmyndigheten

RP med förslag till ändring av vallagen