Regeringspropositioner

Justitieministeriet bereder regeringspropositioner inom sitt förvaltningsområde. Propositioner som beretts i ministeriet behandlas och överlämnas till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde.

På denna sida finns en förteckning över de propositioner av justitieministeriet som avses bli överlämnade till riksdagen under innevarande session.

En förteckning över de regeringspropositioner inom justitieministeriets förvaltningsområde som är under behandling i riksdagen finns i Finlex-databasen. Information om regeringspropositionernas behandlingsskeden finns på riksdagens webbplats .

Den uppdaterade lagstiftningen, de ursprungliga författningarna och författningsändringarna finns i Finlex-databasen.

Regeringspropositionerna som avses bli överlämnade till riksdagen under vårsessionen 2017

 

RP med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

Propositionen innehåller förslag till ändring av lagstiftningen så att den motsvarar kraven i EU:s reviderade insolvensförordning.
Ytterligare upplysningar: Lagstiftningsrådet Mari Aalto, tfn 02951 50502, lagberedningsavdelningen, enheten för straff- och processrätt

 

RP med förslag till lag om ändring av 54 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (behörig myndighet)

Lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) föreslås bli ändrad så att begäran om gripande och utlämning för verkställighet av ett straff inte i fortsättningen ska göras av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet utan av åklagaren.
Ytterligare upplysningar: Specialsakkunnig Sami Kiriakos, tfn 02951 50054, lagberedningsavdelningen, enheten för straff- och processrätt

 

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om ett europeiskt småmålsförfarande, lagen om europeiskt betalningsföreläggande och 2 § i lagen om domstolsavgifter

Den nationella regleringen föreslås bli ändrad så att den motsvarar de bestämmelser som blir tillämpliga genom Europaparlamentets och rådets ändringsförordning (EU) 2015/2421. I propositionen föreslås också att de nationella förfarandebestämmelser om förnyad prövning som grundar sig på EU-regleringen ska samordnas.
Ytterligare upplysningar: lagstiftningssekreterare Liisa Ojala, tfn 02951 50156, lagberedningsavdelningen, enheten för straff- och processrätt

 

RP med förslag till genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder (EIO)

Direktivet innehåller bestämmelser om förfarandet i fråga om rättslig hjälp mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen för inhämtande av bevis i straffrättsliga ärenden.
Ytterligare upplysningar: Lagstiftningsrådet Tanja Innanen, tfn 02951 50338, lagberedningsavdelningen, enheten för straff- och processrätt

 

RP med förslag till ändring av samiska språklagen

Syftet är att utreda behoven av ändringar i samiska språklagen (1086/2003) och utarbeta ett förslag till revidering av lagen till de delar det behövs. I bedömningen ska uppmärksamhet fästas vid erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av lagen samt de ändringar som skett i den övriga lagstiftningen. De internationella undersökningsorganens ställningstaganden om samiskans ställning ska beaktas vid bedömningen. Ärendet bereds i nära samarbete med sametinget.

Ytterligare upplysningar: Konsultativ tjänsteman Satu Kaskinen, tfn 02951 50322 och språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter

 

RP med förslag till ändring av rättegångsbalken och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (koncentrering av behandlingen av summariska tvistemål)

Rättegångsbalken föreslås bli ändrad så att summariska tvistemål ska behandlas endast vid ett begränsat antal tingsrätter. Det föreslås bestämmelser om skyldigheten att använda justitieförvaltningens datasystem vid anhängiggörande av käromål i summariska tvistemål. Bestämmelserna om bevislig delgivning föreslås bli ändrade så att en stämning ska få delges bevisligen som ett elektroniskt meddelande på basis av ett allmänt samtycke i den nationella servicekanalen KaPa.
Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276, lagberedningsavdelningen, enheten för straff- och processrätt

 

RP med förslag till ändring av sametingslagen

Avsikten är att utreda behoven av ändringar i sametingslagen och utarbeta ett förslag till ändring av lagen till de delar det behövs. I synnerhet bestämmelserna om bokföring och bokslut, bestämmelserna om praktiska arrangemang som gäller valen till sametinget och bestämmelserna om ändringssökande är delvis föråldrade eller i praktiken svåra att fullfölja. Det anses också motiverat att ändra bestämmelserna om tjänstebrott i strafflagen så att de också omfattar sametingets tjänstemän. Det är således nödvändigt att sametingslagen ses över särskilt till dessa delar.
Ytterligare upplysningar: Konsultativ tjänsteman Satu Kaskinen, tfn 02951 50322, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter