KANEn tavoitteet ja toiminta

Neuvottelukunnan tavoitteena on järjestöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen.

Valtioneuvosto asetti 9. helmikuuta 2017 uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan, jonka tavoitteena on järjestöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 8. helmikuuta 2016. Neuvottelukunta asetettiin nyt kolmatta kertaa. Näiltä sivuilta löydät tietoa neuvottelukunnan tavoitteista ja toiminnasta.

Valtioneuvoston asetus 269/2007 ja asetuksen muutos 1285/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta


Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Neuvottelukunnan tarkoitus
Kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välisen yhteistyön edistämiseksi on oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

2 §
Tehtävät
Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten kesken;

2) seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön muutoksia sekä tähän liittyen Euroopan unionin ja kansainvälistä kehitystä;

3) tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskuntapolitiikan kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi;

4) arvioida ministeriöiden kansalaisjärjestöstrategioita ja kansalaisten kuulemiskäytäntöjä;

5) seurata kansalaisjärjestöjä koskevien julkisen vallan päätösten johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta sekä tehdä aloitteita niiden kehittämiseksi;

6) tehdä aloitteita Suomen kansalliselle ja kansainväliselle kansalaisjärjestöjä koskevalle toimintalinjalle;

7) käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, edistää tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista.

3 §
Kokoonpano
Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 18 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunta koostuu kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä ministeriöiden ja muiden viranomaisten edustajista.

Viranomaisista neuvottelukunnassa edustettuina ovat ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Verohallitus.

Kansalaisyhteiskunnasta neuvottelukunnassa on yksi edustaja keskeisistä liikuntajärjestöistä, lapsi- ja nuorisojärjestöistä, taide- ja kulttuurijärjestöistä, sosiaali- ja terveysjärjestöistä, ympäristö- ja asukasjärjestöistä, ihmisoikeus- ja maahanmuuttajajärjestöistä sekä lisäksi yksi kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen edustaja ja kaksi elinkeinoelämän edustajaa.

4 §
Toiminnan järjestäminen
Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai jos tämä on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, asian ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka oikeusministeriö määrää.

Neuvottelukunta päättää muista toimintansa järjestämistä koskevista menettelytavoista. Neuvottelukunnalla voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten.

Neuvottelukunnan jäsenille, sihteerille sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvaamisesta päättää oikeusministeriö.

5 §
Voimaantulosäännökset
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asetus Finlex-palvelussa.


Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (269/2007) 3 § seuraavasti:

3 §
Kokoonpano
Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 19 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunta koostuu kansalaisyhteiskunnan, tutkimuksen, ministeriöiden ja kuntien edustajista.

Ministeriöistä neuvottelukunnassa edustettuina ovat ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö.

Kansalaisyhteiskuntaa neuvottelukunnassa edustavat keskeiset liikunta- ja urheilujärjestöt, lapsi- ja nuorisojärjestöt, sivistys- ja kulttuurijärjestöt, sosiaali- ja terveysjärjestöt, ympäristö- ja asukasjärjestöt, ihmisoikeus- ja tasa-arvojärjestöt, vähemmistö- ja maahanmuuttajajärjestöt, sekä yrittäjäjärjestöt, joista kustakin on yksi edustaja.

Lisäksi neuvottelukunnassa on yksi vapaan kansalaistoiminnan edustaja, yksi kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen edustaja ja yksi Suomen Kuntaliiton edustaja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Asetuksen muutos Finlex-palvelussa

KANEn kokoonpano 2017–2021

Valtioneuvosto on asettanut kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) toimikaudeksi 9.2.2017–8.2.2021.

Puheenjohtaja:

valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula, Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry

Varapuheenjohtaja:

pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen Olympiakomitea ry

Jäsenet (varajäsenet suluissa):

yksikön päällikkö Jyrki Nissilä, kansalaisjärjestöyksikkö, ulkoasiainministeriö

(apulaisosastopäällikkö Keijo Norvanto, viestintäosasto, ulkoasiainministeriö)

johtaja Johanna Suurpää, demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, oikeusministeriö

(lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, lainvalmisteluosasto, oikeusministeriö)

opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö

(ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö)

kehittämisjohtaja Harri Martikainen, hallinto- ja kehittämisosasto, sisäasiainministeriö

(ylitarkastaja Kia Vertio, hallinto- ja kehittämisosasto, sisäasiainministeriö)

neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, hallinto- ja suunnitteluosasto, sosiaali- ja terveysministeriö

(johtaja Kari Ilmonen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, sosiaali- ja terveysministeriö)

työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, konserniohjausyksikkö, työ- ja elinkeinoministeriö

(strategiajohtaja Antti Joensuu, konserniohjausyksikkö, työ- ja elinkeinoministeriö)

neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, kunta- ja aluehallinto-osasto, valtiovarainministeriö

(neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi, henkilöstö- ja hallintopolitiikan osasto, valtiovarainministeriö)

lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, kansliapäällikön esikunta, ympäristöministeriö

(neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö)

erityisasiantuntija Arto Koski, kuntakehitys, demokratia- ja johtaminen, Suomen Kuntaliitto ry

(erityisasiantuntija Päivi Kurikka, kuntakehitys, demokratia- ja johtaminen, Suomen Kuntaliitto ry)

professori Tapio Litmanen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

(dosentti Arttu Saarinen, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto)

järjestöpäällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät ry

(kansallinen puheenjohtaja Jenni Rajahalme, Suomen Nuorkauppakamarit ry)

yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Nelli Kuokka, Suomen Olympiakomitea ry

(puheenjohtaja Anna Munsterhjelm, Suomen Partiolaiset ry)

pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

(viestintäjohtaja Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry)

toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura ry

(professori, asiantuntija Vappu Taipale, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)

toiminnanjohtaja Mari Pennanen, Svenska Studieförbundet r.f.

(toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto ry)

toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, Marttaliitto ry

(Varsinais-Suomen kyläasiamies, hallituksen asiantuntijajäsen Tauno Linkoranta, Suomen Kylätoiminta ry)

pääsihteeri Taru Anttonen, Naisasialiitto Unioni ry

(varapuheenjohtaja Jyrki Lohi, Miesjärjestöjen keskusliitto ry)

toiminnanjohtaja Riitta Salin, Monikulttuurisuusjärjestöjen yhteistyöjärjestö Moniheli ry

(kehittämis- ja tiedotuspäällikkö Anne Näkkäläjärvi, SámiSoster ry)

toiminnanjohtaja Anitta Raitanen, Kansalaisareena ry

(hallituksen puheenjohtaja Sakari Möttönen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry)