Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallintokantelujen käsittely tehostuu syyskuun alusta

Oikeusministeriö 8.5.2014 10.25
Tiedote -

Hallintokanteluihin liittyvä menettely tehostuu syyskuun alussa. Kantelujen käsittelyssä lisätään joustavuutta ja viranomaisen harkintavaltaa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa hallintolain muutos huomenna 9. toukokuuta.

Hallintokantelun voi tehdä valtion tai kunnan viranomaisen, siihen virka- tai työsuhteessa olevan henkilön tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä. Kantelu tehdään viranomaisen toimintaa valvovalle viranomaiselle. Se ei tähtää päätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen eikä kanteluun annettu ratkaisu ole valituskelpoinen päätös.

Nykyisin suuri osa hallintokanteluista tutkitaan täysmittaisessa menettelyssä selvityksineen, kuulemisineen ja vastineineen. Uuden lain mukaan valvovan viranomaisen tulee tapauskohtaisesti arvioida, millaisia toimenpiteitä kukin kantelu edellyttää. Se voi ohjata valvottavaa kiinnittämällä huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai ilmaista käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Vahvin keino on huomautuksen antaminen valvottavalle. Nykyisin laissa ei ole säännöksiä hallintokantelujen seuraamuksista.


Kahden vuoden vanhentumisaika hallintokanteluille

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei enää tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Vanhentumisaika alkaa kulua lainvastaiseksi väitetystä viranomaisen toimesta, mutta merkitystä voi olla myös sillä, milloin kantelija on saanut tiedon ratkaisusta tai toimenpiteestä.

Hallintokantelujen määrät ovat 2000-luvulla voimakkaasti kasvaneet. Kun uusi laki vähentää täysimittaisesti tutkittavien hallintokantelujen osuutta, viranomaiset voivat suunnata enemmän voimiaan ennalta ehkäisevään valvontaan ja ohjaukseen.


Odotettavissa oleva käsittelyaika määriteltävä

Lisäksi laki korostaa viranomaisten velvoitetta huolehtia hallintoasian käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisille tulee velvollisuus määritellä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille toimialansa keskeisiin asiaryhmiin kuuluville asioille, joissa ratkaistaan, saako henkilö hakemansa oikeuden tai edun. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset lupa-asiat tai lakisääteisten etuuksien taikka avustusten myöntäminen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, puh. 02951 50396
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Valikko