Hyppää sisältöön
Media

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin puhe valtakunnallisessa Demokratiapäivässä Kuntatalolla 18.10.2016

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2016 19.10
Puhe

Hyvät tilaisuuden osallistujat, bästa åhörare,

haluan omasta ja oikeusministeriön puolesta toivottaa teidät tervetulleiksi järjestyksessään neljänteen valtakunnalliseen Demokratiapäivään. Luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja suomalaisen demokratian tilasta sekä muun muassa tulevista vaaleista.

Suomalainen demokratia saa kansainvälisesti tarkasteltuna hyvät arviot. Demokratian ja yhdessä sopimisen perinteet ovat syvällä yhteiskunnassamme.

Vakaa ja demokraattinen Suomi ei kuitenkaan säästy haasteilta. Meidän tulee olla valmiita kehittämään avoimempia ja elävämpiä demokratian muotoja.

Osallistumiseen on hyvä luoda nykyajan työkalut. Osallistuminen toimii tietoyhteiskunnassa verkoissa. Keskustelu tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Äänestäminen voidaan tehdä netissä, mitä vaihtoehtoa hallitus vakavasti harkitsee kokeiltavaksi.

Haluan tässä yhteydessä nostaa esille toissa viikolla eduskunnan täysistunnossa käydyn ajankohtaiskeskustelun ääriliikkeistä Suomessa. Keskustelussa vastustettiin poliittista väkivaltaa, vihapuhetta ja rasismia. Me kaikki olemme vastuussa ihmisarvoisesta keskusteluilmapiiristä ja kaikkien siihen osallistuvien asiallisesta suhtautumisesta ja kielenkäytöstä. Hallituksen linjausten viesti ääriliikkeiden vastaisista toimenpiteistä on selvä: kaikkien väkivaltaisten ääriliikkeiden ja avoimesti rasististen järjestöjen toiminta on tuomittavaa. On olennaista, että ääriliikkeiden toimintaan puututaan välittömästi jo voimassa olevan lainsäädännön keinoilla.

Arvoisa seminaariväki,

poliittisen osallistumisen eriytymistä on selvitetty vaalitutkimuskonsortion toteuttamassa ja oikeusministeriön rahoittamassa vuoden 2015 Eduskuntavaalitutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan tällä hetkellä hyvin toimeentulevien, koulutettujen ja aktiivisten kansalaisten mielipiteet tulevat paremmin edustetuiksi myös poliittisessa päätöksenteossa. Erityisesti nuoret, vähemmän koulutetut ja maahanmuuttajataustaiset osallistuvat vähemmän. On tärkeää saada myös näiden ryhmien äänet kuuluviin. Tämä edellyttää myös uusien osallistumismuotojen kehittämistä vanhojen rinnalle.

Oikeusministeriössä tehdään paljon demokratian kehittämiseksi. Vuonna 2014 eduskunnalle annetun demokratiapoliittisen selonteon pohjalta valmistellaan parhaillaan toimintaohjelmaa, jossa määritellään konkreettisia toimenpiteitä ja hankkeita demokratian edistämiseksi. Nostan näistä esimerkiksi sähköiset demokratiapalvelut, joiden käyttöä ja kehittämistä jatketaan digitalisaation hengessä.

Erityisesti kansalaisaloitteen on nähty edistävän suomalaisen demokratian toimivuutta. Oikeusministeriö on loppuvuodesta käynnistämässä kansalaisaloitejärjestelmän arvioinnin saatujen kokemusten pohjalta.

Demokratian tukeminen on kunta- ja maakuntatason uudistusten keskiössä. Maakuntien perustaminen ei muuta kuntatason demokraattisen järjestelmän perusperiaatteita suoraan, mutta pitkällä aikavälillä muutoksella voi olla vaikutuksia myös osallisuuteen ja vaikuttamiseen kuntatasolla. Uudistukset voivat parhaimmillaan luoda uusia mahdollisuuksia osallisuuden vahvistamiseen paikallistasolla.

Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää valta- ja vastuukysymysten selkeyteen valtiollisen, maakunnallisen ja kunnallisen demokratian toteutumisessa. Tulevaisuudessa SOTE-palvelujen yhtiöittäminen saattaa herättää kansalaisissa huolta päätöksenteon karkaamisesta demokraattisten toimijoiden ulottumattomiin. Läpinäkyvyys, avoimuus sekä kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin nousevat yhä vahvemmin esiin.

Uusi kuntalaki avaa lukuisia uusia mahdollisuuksia kansanvallan monipuoliseksi syventämiseksi kuntatasolla. Tulevaisuudessa laki velvoittaa kunnat nuorisovaltuustojen sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen perustamiseen. Valmisteltavista asioista tiedotetaan yhä laajemmin sähköisesti ja tietojen tulee olla aiempaa vapaammin saatavilla. Toivonkin, että kunnat ottavat nämä osallistumisoikeutta parantavat uudistukset omakseen ja jakavat keskenään hyviä käytäntöjä, kuten kuntalaiskyselyt, asiakasraadit ja osallistuva budjetointi.

Puolueilla on keskeinen merkitys paitsi vaalien ehdokasasettelussa niin myös vaaleista viestimisessä. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat täällä tänään paikalla. Kannustankin puolueita kiinnittämään huomiota siihen, että ehdokkaiksi valitaan monipuolisesti eritaustaisia henkilöitä. Avoin, vuorovaikutteinen ja selkeäkielinen viestintä lisää intoa yhteisiin asioihin. Puolueet ovat keskeisiä demokratiakasvattajia. Myös hankalasti tavoitettavat ryhmät, näissä kysymyksissä usein nuoret ja ikääntyneet, ja maahanmuuttajatkin hyötyvät selkeästä viestistä.

Onnistunut maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka voidaan nähdä myös hyvin toimivan demokratian rakentamisena. Laissa kotoutumisen edistämiseksi on asetettu tavoitteeksi edistää maahanmuuttajan osallistumista aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Maahan muuttaneiden äänioikeutettujen osallisuus vaaleissa on jäänyt toistaiseksi kantaväestöä alhaisemmaksi. Tavoitteemme on aktivoida kaikkia väestöryhmiä mukaan edustukselliseen demokratiaan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

Kansalaisyhteiskunta on nähtävä valtionhallinnossa kumppanina ja voimavarana. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että huolehdimme jatkossakin kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksistä.

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, jonka uusi nelivuotiskausi on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta. KANEn tehtävänä on muun muassa edistää hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parantaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. KANEn juuri päättyneellä kaudella huomiota kiinnitettiin esimerkiksi kuntalakiin, järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja vapaaehtoistoiminnan esteiden purkamiseen. Tuleva KANE ei ole ainakaan pienempien haasteiden edessä, kun meneillään ovat SOTE- ja maakuntauudistus sekä avustusjärjestelmien kehittäminen rahapelifuusion yhteydessä.

Hyvät kuulijat – haku neuvottelukunnan seuraavalle toimikaudelle avautuu tänään! Haemme uusia jäseniä avoimella prosessilla ja haluan kehottaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita hakemaan neuvottelukuntaan. Lisätietoa hausta löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta. Mukaan tarvitaan niin kansalaisjärjestöjen kuin vapaan kansalaistoiminnan edustajia, joilla on halua sitoutua vuoropuheluun ja kansalaisjärjestöjen yhdenvertaisten toimintaedellytysten kehittämiseen.

Näillä sanoilla toivotan teille antoisaa Demokratiapäivää! Jag önskar er en intressant Demokratidag!

Jari Lindström
Sivun alkuun