Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Syyttäjälaitospäivässä 21.3.2014

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2014 13.45
Puhe -

Arvoisat syyttäjät ja syyttäjälaitoksen henkilökunta, kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat!

Bästa åklagare och åklagarväsendets personal, inbjudna gäster, mina damer och herrar!

Oikeusministerinä minulle on syyttäjälaitospäivänä erittäin arvokasta saada osoittaa tervehdyssanat teille hyvät syyttäjät, jotka edustatte keskeistä toimijaa maamme oikeushoidossa ja erityisesti rikosvastuun toteuttamisessa.

Som justitieminister bereder det mig en stor glädje att med några ord få hälsa er, bästa åklagare, som har en central och viktig roll i vårt lands rättsvård och speciellt i förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret.

Tänä päivänä syyttäjä on paljon vartija. Syyttäjän tehtävien määrä, kirjo ja osaamisvaade on kokenut suoranaisen mullistuksen viime vuosien aikana. Kansainvälistyminen on tuonut omat haasteensa. Tämän päivän moderni syyttäjä on vuorovaikutustaitoinen, hän omaa hyvän kielitaidon ja tunnistaa erilaiset kansainväliset instrumentit ja osaa käyttää niitä.

Bästa åklagare,

de kompetenskrav som ställs på våra åklagare har under de senaste åren genomgått en stor förändring. Internationaliseringen har ställt nya krav. Dagens moderna åklagare är interaktiv, har goda språkkunskaper och han eller hon känner till de relevanta internationella instrumenten och kan tillämpa dem.

Olen hyvin iloinen kun voin epäröimättä todeta, että yhteistyö oikeusministeriön ja valtakunnansyyttäjän viraston kanssa toimii ainakin ministeriön näkökulmasta hyvin. Keskustelu VKSV:n kanssa ei rajoitu pelkästään tulosneuvotteluihin, joissa tarkastellaan tavoitteita ja resursseja. Jatkossakin on tärkeää yhdessä pohtia ja arvioida, millä tavoin syyttäjälaitoksen toimintaympäristö muuttuu ja mihin suuntaan syyttäjälaitosta pitäisi kehittää.

On viisautta ennakoida ja pyrkiä välttämään pahemmat karikot alati kansainvälistyvässä ja monimutkaistuvassa maailmassa. Syyttäjälaitos on toiminnassaan ja suunnitelmissaan osoittanut huomioivansa hyvin tulevaisuuden haasteet ja panostanut paljon tulevaisuuden strategian suunnitteluun. Valtakunnansyyttäjän keskeisimpiä tehtäviä on ohjata ja kehittää syyttäjälaitosta. Tehtävä on vaativa ja siinä on hyvissä ajoin pystyttävä ennakoimaan millaisia muutoksia toimintaympäristössä on tapahtumassa. On osattava arvioida, minkälaista yleisosaamista ja minkälaista erikoisosaamista tulevaisuuden syyttäjällä tulee olla.

Hyvät naiset ja herrat,

Tosiasioiden hyväksyminen on viisauden alku. Viimeistään nyt, tämän vuoden hallituksen kehysriihen kynnyksellä, taloudelliset realiteetit on tunnustettava ja valitettavasti tiedossamme on, että lähitulevaisuudessa, ei ainakaan valtiontalouden kannalta, edessä ole vaurauden vuosia. Lisäresursseja ei ole tarjolla, pikemminkin säästöjä. Taloutta koskevien haasteiden lisäksi oikeudenhoidon kehittämisellä on myös muita vaatimuksia. Esimerkiksi rikosvastuu ja fair trial periaate eivät toteudu asianmukaisesti jos prosessi kestää lähes vuosikymmenen. Esitutkinta, syyteharkinta ja oikeudenkäynti itsenäisinä menettelyinä eivätkä myöskään kokonaisuutena saa kestää liian kauan. Näiden intressien ja kehittämistarpeiden toteuttaminen tiukassa taloustilanteessa on hyvin haastavaa.

Näistä lähtökohdista voi tietenkin kysyä, pystyykö kukaan tekemään vain oikeita strategisia päätöksiä ilman, että välillä, ainakin jälkikäteen arvioiden tulee tehtyä myös vääriä ratkaisuja? Oikeudenhoito on moniulotteinen ja mutkikas palapeli. Palojen muotoa muovaavat monenlaiset muutokset yhteiskunnassa, joihin ei aina voi vaikuttaa ja joita on vaikea ennakoida. Osasiko kukaan esimerkiksi ennustaa, miten merkittävästi yhteiskunnan digitalisoituminen ja niin sanottu medialisoituminen on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan arkeemme? Saati sitten ennustaa, mikä merkitys tällä kehityksellä on rikollisuudelle ja sen torjunnalle.

Bästa åklagare,

Att erkänna realiteter är grunden för all visdom. Senast nu då regeringens årliga ramria står inför dörren måste vi förstå att vi åtminstone nationalekonomiskt inte har några feta år framför oss. Inte heller inom rättsvården kan vi förvänta oss några tilläggsanslag, snarare blir det fråga om ytterligare inbesparingar. Trots detta måste vår fasta ambition vara att garantera medborgarna en hög rättssäkerhet och en skälig behandlingstid av enskilda rättsfall. Vårt rättsvårdssystem utgör en mångfasetterad helhet som påverkas av samhällsutvecklingen på många olika områden som är svåra att förutse. Vem av oss här idag kunde till exempel för bara ett årtionde sedan förutse hur digitaliseringen och den så kallade medialiseringen skulle påverka vår vardag eller vilka följder de skulle ha till exempel för kriminaliteten eller brottsbekämpningen?

Hyvät syyttäjät,

Olette määritelleet itsellenne yhteisen vision vuoteen 2020. Visionne kuuluu: Olemme osaava, vahva ja vaikuttava rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä työtä turvallisemman yhteiskunnan puolesta. Vaikuttaa mielestäni vahvasti siltä että tiedätte missä seisotte ja mihin tähtäätte. Parempaa lähtöasetelmaa menestyksekkäälle työlle voi tuskin kuvitella. On hyvin arvokasta, että syyttäjälaitoksen koko henkilökunta toiminnallaan yhteisesti pyrkii samaa päämäärää kohti.

Kuten hyvin tiedätte, yksittäisen syyttäjän rooli on hyvin itsenäinen ja riippumaton. Siitä huolimatta on syytä edelleen kiinnittää huomiota siihen, että syyttäjien ratkaisutoiminta ja menettelytavat ovat mahdollisimman yhdenmukaisia koko maassa. Valtakunnansyyttäjänviraston ohjaus ja koulutus ovat olleet takeena yhdenmukaisen ratkaisukäytännön kehittämiselle ja se on hyvin tärkeä osatekijä siihen, että kansalaiset voivat tuntea luottamusta oikeusjärjestelmää kohtaan.

Arvioitaessa oikeudenhoitoa syyttäjän näkökulmasta, silmiinpistävää on syyttäjän työn riippuvuus sidosryhmistä. Esitutkinta tapahtuu esitutkintaviranomaisten toimesta ja syyttäjä ei juuri voi vaikuttaa esitutkinnan valmistumisajankohtaan. Mutta esitutkinnan laatuun syyttäjä voi entistä paremmin vaikuttaa. Tässä mielessä vuoden vaihteessa voimaan tullut esitutkinta- ja pakkokeinolaki on tervetullut. Tavoitteena on vaiheistaa työtä siten, että oikeustapauksen kokonaiskesto lyhenisi ja käsittely olisi joutuisampaa. Laki on kuitenkin ollut voimassa vasta vuoden alusta lukien ja siksi tässä vaiheessa on vielä liian aikaista arvioida sen vaikuttavuutta.

Eduskuntakäsittelyssä olevalla syyteneuvottelulla on osin samanlaisia tavoitteita. Syyteneuvottelulla tavoitellaan sitä, että erityisesti laajoissa talousrikosjutuissa jätettäisiin tunnustettuja rikoksia tarkemmin tutkimatta ja tunnustus otettaisiin huomioon rangaistusvaatimuksessa. Näin voitaisiin useissa laajoissa talousrikosjutuissa välttyä täysimääräisen oikeudenkäynnin toimittamisesta. Resursseja säästyisi ja sekä viranomaisilla että asianosaisilla ei olisi tarvetta pitkiin oikeusprosesseihin. Uusi esitutkinta- ja pakkokeinolaki sekä tällä hetkellä eduskuntakäsittelyssä oleva syyteneuvottelu nojaavat merkittävästi syyttäjän osaamiseen.

Lopuksi haluan todeta, että oikeusministeriölle on hyvin tärkeää, että syyttäjälaitoksella on jatkossakin käytettävissä tarkoituksenmukaiset ja ajanmukaiset työvälineet rikosvastuun joutuisaan toteuttamiseen. Haluamme käydä avointa keskustelua syyttäjälaitoksen kanssa siitä miten parhaiten voimme tukea sekä toiminnallisia tarpeita että kehittää lainsäädäntöä.

För justitieministeriet är det mycket viktigt att åklagarväsendet också i framtiden har tillgång till ändamålsenliga arbetsredskap så att det straffrättsliga ansvaret kan förverkligas och man kan erbjuda en högklassig rättsvård för medborgarna. Vi vill föra en öppen dialog med åklagarväsendet om hur vi bäst kan stöda era verksamhetsförutsättningar och vid behov initiera ny lagstiftning.

Näillä saatesanoilla haluan toivottaa teille kaikille miellyttävää syyttäjälaitospäivää.

Med dessa ord önskar jag er alla en givande åklagardag.

Kiitos. Tack.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun