Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson yhdistelmävankeutta pohtineen työryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa 24.4.2013

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2013 9.41
Puhe -

Arvoisa työryhmän puheenjohtaja ja työryhmän jäsenet,

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti työryhmän on tullut siis selvittää, olisiko perusteltua kehittää rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää siten, että pitkiin ehdollisiin tuomioihin voitaisiin yhdistää lyhyt ehdoton rangaistus.

Om förslaget som nu har blivit färdigt genomförs blir det möjligt att ansluta ett kort fängelsestraff till långa villkorliga straff. Det är fråga om ett principiellt viktigt projekt som ingår i regeringsprogrammet.

[Nyt on siis valmistunut ehdotus, joka toteutuessaan toisi tuomioistuimille mahdollisuuden liittää vankeusjakso pitkiin ehdollisina tuomittuihin vankeusrangaistuksiin. Kyseessä on periaatteellisesti tärkeä hallitusohjelmahanke.]

Hallitusohjelmakirjauksen taustalla on osin julkinen arvostelu, jota on ajoittain yksittäistapauksissa kohdistettu tuomittujen vankeusrangaistusten ehdollisuuteen. On katsottu, että seuraamusjärjestelmän sisäisen johdonmukaisuuden kannalta nykyisen lainsäädännön ongelmana on, että siirtyminen pitkästä ehdollisesta rangaistuksesta samanpituiseen ehdottomaan rangaistukseen merkitsee varsin jyrkkää porrasta muuten vähittäin ankaroituvassa rangaistusjärjestelmässä. Tavoitteena tulisikin olla, että rangaistukset voisivat ankaroitua vastaavalla tavalla asteittain kuin rikosten moitittavuuskin vaihtelee.

Mahdolliset tavat puuttua tähän epäkohtaan on ilmeisesti kartoitettu laajasti työryhmän työssä ja sääntelymalleja on haettu muiden oikeuskulttuuriltaan Suomea lähellä olevien maiden lainsäädännöistä.

Suomen rikosoikeudelle on ollut ominaista verraten suppea, harvoille vaihtoehdoille rakentuva seuraamusjärjestelmä. Tämä liittyi kiinteästi etenkin 1970- ja 1980-luvuilla korostettuun uusklassiseen rikosoikeuden suuntaukseen ja sen ajateltiin takaavan rikoslainkäytön läpinäkyvyyden. Sittemmin seuraamusjärjestelmä on monipuolistunut, kun käytännölliset painavat syyt ja kriminaalipoliittiset näkemykset ovat sitä edellyttäneet. Esitys vaikuttaa mukailevan tätä kehitystä. Rikosoikeudellisesti periaatteista ja arvoista on pidettävä kiinni, mutta samalla sovitettava niitä yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Yhdistelmävankeuden suhteen työryhmä on tiivistetysti todennut, että sen käyttöönotto olisi kriminaalipoliittisesti ja oikeudenmukaisuusnäkökohdista perusteltua, vastaisi hyvin kansainvälisiä malleja, olisi lakiteknisesti ilman suurempia ongelmia toteutettavissa eikä se ole lainkäyttäjille erityisen hankala soveltaa. Vaikka yhdistelmävankeuden säätäminen toisikin lainkäyttäjälle yhden lisävaihtoehdon, se ei työryhmän arvion mukaan hankaloita sanottavassa määrin rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän selväpiirteisyyttä ja ennustettavuutta. Tätä päätelmää vahvistaisi edelleen se, että yhdistelmävankeuden täytäntöönpano järjestettäisiin voimassa olevan rangaistusten täytäntöönpanoa koskevan sääntelyn kautta.

Det centrala är enligt arbetsgruppens åsikt inte det totala antalet alternativa påföljder, utan det hur många olika alternativ domaren i varje enskilt fall kan överväga mellan när straffet döms ut och hur tydliga regler man lyckas formulera för tillämpningen av påföljderna.

[Työryhmän käsityksen mukaan seuraamusvaihtoehtojen kokonaislukumäärä ei ole keskeinenasia vaan se, kuinka monta vaihtoehtoa tuomarilla on kussakin tuomitsemistilanteessa samanaikaisesti harkittavina, ja miten selkeästi seuraamusten käyttösäännöt on onnistuttu muotoilemaan.]

Nähtäväksi jää, miten näihin arvioihin suhtaudutaan.

Omasta puolestani katson, että työryhmän esitys vaikuttaa perustellulta. Työryhmän esittämillä muutoksilla saattaisi olla mahdollista toteuttaa maltillisesti niitä kriminaalipoliittisia vaatimuksia, joita on viime aikoina lisääntyvästi esitetty. Luonnollisesti hyvään lainvalmistelutapaan kuitenkin kuuluu, että linjaukset periaatteellisesti näin merkittävästä muutoksesta tehdään vasta lausuntopalautteen perusteella.

Ehdotus lähtee nyt lausuntokierrokselle. Saatujen lausuntojen pohjalta saatetaan tehdä joitakin tarkennuksia.

Kiitän työryhmää sen suorittamasta työstä.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun