Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Puhutaan suostumuksesta! -seminaarissa 16.8.2022

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2022 16.00
Puhe

Arvoisat kuulijat, bästa åhörare

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle. Se on yksi keskeisistä perusoikeuksista, jonka turvaamiseen olemme sitoutuneet. Tästä ei voi tinkiä senttiäkään, ei milloinkaan eikä missään olosuhteissa.

Seksuaalirikokset ovat eräitä vakavimmista rikostyypeistä. Nämä rikokset uhkaavat laajasti ihmisten turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Ne loukkaavat herkintä osaa ihmisten koskemattomuudesta, ja aiheuttavat sekä fyysistä että henkistä kärsimystä rikoksen uhrille. Rikoksen uhriksi joutuneista moni kärsii läpi elämänsä. Lapsiin kohdistuvat teot ovat sanoin kuvaamattoman inhottavia ja törkeitä.

Tämän hallituksen tavoitteena oli toteuttaa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jossa lähtökohtina ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Rikoslain raiskausmääritelmä tuli muuttaa suostumuksen puutteeseen perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien. Seksuaalirikosten rangaistusten oikeasuhtaisuus tuli arvioida ja tarvittaessa tehdä rangaistusasteikkoihin tarvittavat muutokset. Hyvät kuulijat, hyvät ystävät, voin vihdoin todeta, että nämä tavoitteet on saavutettu: rikoslain seksuaalirikosluku on nyt uudistettu historiallisella tavalla. 

Uusi lainsäädäntö tulee voimaan heti ensi vuoden alussa, 1. tammikuuta 2023.

Det här är en av de största och viktigaste reformerna av strafflagen på en lång tid. Bestämmelserna om sexualbrott har omarbetats till en omfattande och konsekvent helhet som motsvarar dagens värld. Detta kommer att ha en konkret inverkan på många människors liv och på alla livsområden. Avsikten är att alla människor i fortsättningen ska ha ett bättre skydd mot sexuella kränkningar och brottsoffrets ställning stärks.

Tämä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä rikoslain uudistuksista pitkään aikaan. Seksuaalirikossäännökset on uudistettu kattavaksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, joka vastaa tämän päivän maailmaa. Tällä tulee olemaan konkreettista vaikutusta hyvin monen ihmisen elämään ja kaikilla elämänaloilla. Tarkoitus on, että kaikilla ihmisillä olisi tästä eteenpäin entistä parempi suoja seksuaalisilta loukkauksilta.

Matka tähän lainuudistukseen on ollut pitkä eikä se ole ollut millään lailla helppo. Keväällä 2019 tavoitetta kirjoitettiin hallitusohjelmaan, ja lainvalmisteluun ryhdyttiin toden teolla heti sen jälkeen. Taustalla olivat jo pitkään käyty yhteiskunnallinen keskustelu, oikeustieteilijöiden mielipiteet, kansainvälisten valvontaelinten raportit ja eduskunnan kannanotot. Myös kansalaisten aktiivisuus on vaikuttanut asian edistämisessä olennaisesti. Tämä kiteytyi Suostumus2018 –kansalaisaloitteeseen, joka oli tärkeä.

Hallituksen esitystä valmisteltiin pitkään ja huolellisesti, asiantuntijoita ja etujärjestöjä laajasti kuullen. Viime kevään aikana lakiesitystä käsiteltiin eduskunnassa perusteellisesti. Haluan kiittää tähän pitkään prosessiin osallistuneita asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä ja viranomaisia erittäin tärkeästä panoksestanne valmistelutyössä. Meillä on kohta voimassa seksuaalirikoslainsäädäntö, joka on mahdollisimman hyvä ja tasapainoinen, niin kansalaisen kuin lain soveltajankin kannalta. Uhrin oikeussuoja paranee merkittävästi. Samalla rikoksiin syyllistyneet joutuvat aiempaa voimakkaammin vastuuseen.

Nostan vielä esiin ehdotetun lainuudistuksen tärkeimmät muutokset ja tavoitteet. 

1. En viktig ändring är att bestämmelsen om våldtäkt ändras så att den grundar sig på avsaknad av frivillighet. Det är inte tillåtet att ha samlag med någon annan, om hen inte verbalt, genom sitt beteende eller på något annat sätt har uttryckt att hen deltar frivilligt. Samlag får inte heller inledas när den andra inte har kunnat uttrycka sin vilja, till exempel på grund av rädsla, sjukdom eller funktionsnedsättning. I annat fall är gärningen en våldtäkt. Andra allvarliga sexuella handlingar bestraffas som sexuella övergrepp. Frivilligt umgänge mellan vuxna begränsas inte genom den nya lagstiftningen.

1.    Keskeinen muutos on raiskausrikosta koskevan säännöksen muuttaminen vapaaehtoisuuden puuttumiseen perustuvaksi. Toisen kanssa ei saa olla sukupuoliyhteydessä, jos hän ei ole ilmaissut osallistuvansa siihen vapaaehtoisesti, sanallisesti tai muulla tavalla. Sukupuoliyhteyttä ei saa myöskään aloittaa silloin, kun toinen ei ole voinut ilmaista tahtoaan esimerkiksi pelkotilan, sairauden tai vammaisuutensa vuoksi. Muutoin teko olisi raiskaus. Jos kyse on muusta vakavasta seksuaalisesta teosta, rangaistaan se seksuaalisena kajoamisena. Aikuisten välistä vapaaehtoista kanssakäymistä uudella lainsäädännöllä ei rajoiteta.

2.    Seksuaalisesta ahdistelusta voidaan jatkossa rangaista myös silloin, kun tekoon ei kuulu koskettelua. Uudessa laissa huomioidaan, että seksuaalinen ahdistelu voi olla hyvin monen muunkin tyyppistä, esimerkiksi sanallista tai ei-toivottujen kuvien lähettämistä. Rangaistavuus edellyttää, että tällainen ahdisteluteko on niin voimakas tai toistuva, että se rinnastuu vakavuudeltaan kosketteluun. Epäselvissä tapauksissa ei rangaista.

3.    Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia ankaroitetaan tuntuvasti. Nykyinen 16 vuoden suojaikäraja säilytetään laissa. Lasten ja nuorten suojaa kuitenkin vahvistettaisiin. Suojaikärajaa nuorempiin lapsiin kohdistuvat sukupuoliyhteydet olisivat lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistavia lapsenraiskauksina. Tämä olisi laissa uusi ankara rikos. Enää ei tarvitsisi arvioida, pakotettiinko lapsi tai suostuteltiinko häntä, esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa vanhempi aikuinen on ollut lapseen sukupuoliyhteydessä. Tällaiset sukupuoliyhteydet muuttuisivat näin pääsääntöisesti hyväksikäyttörikoksista lapsenraiskauksiksi. Lapsenraiskauksen rangaistusasteikko olisi 2-10 vuotta vankeutta.  Rikoksesta tuomittaisiin käytännössä lähes aina ehdottomaan vankeusrangaistukseen.  Ja törkeän lapsenraiskauksen rangaistusasteikko olisi 4-12 vuotta vankeutta.

Uuden seksuaalirikoslainsäädännön voimaantuloon ensi vuoden alussa on vielä muutama kuukausi aikaa. Tämä aika tarvitaan, jotta kaikki, niin viranomaiset kuin kansalaisetkin ehtivät valmistautua uuden lainsäädännön vaatimuksiin. Ruotsissa vastaavanlainen lainsäädäntö on vaikuttanut suureesti langettavien tuomioiden määrään, vuodesta 2017 vuoteen 2019 tuomioiden määrää on kasvanut jopa 75 prosenttia. Tämä on rohkaiseva luku, ja osoitus siitä että tällä uudistuksella tulee olemaan toivottua vaikutusta.

On erittäin tärkeää huolehtia rikosprosessiketjun viranomaisten, poliisien, syyttäjien, tuomareiden ja asianajajien riittävästä lisäkouluttamisesta ja resursoinnista. Tällä varmistetaan se, että uutta lainsäädäntöä sovelletaan tarkoituksensa mukaisesti ja rikosprosessit etenevät mahdollisimman joutuisasti. Rikosoikeudellisten keinojen tulee kuitenkin olla aina viimesijaisia eikä uuden rikoslain säätäminen tarkoita, että ongelmat olisi pelkästään sillä ratkaistu. Rikoksia on ehkäistävä myös muilla keinoilla.   Meidän tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta erityisesti lasten ja nuorten seksuaalivalistus ja –kasvatus on tehokasta ja ajantasaista. Mallia voisi ottaa Ruotsista, jossa opintosuunnitelmaan sisältyy osaamiskokonaisuus seksuaalisuudesta, suostumuksesta ja suhteista. Tämä on yksi tehokkaimmista keinoista jolla voimme vaikuttaa asenteisiin ja ymmärrykseen siitä, mikä on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden merkitys ja missä menevät rajat. 

Viime vuosien suuri työmme seksuaalirikosten torjumiseksi on nyt ottanut erittäin tärkeän askeleen. Yhdessä olemme nyt saaneet aikaan uudistuksen, jota voidaan pitää sukupuolten välisen tasa-arvon ja ennen kaikkea kaikkien maamme naisten ja tyttöjen voittona. Kiitos!
 

Sivun alkuun