Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Saamelaisten totuus- ja sovintokomission aloitusseminaarissa 8.2.2022

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2022 12.30
Puhe

Hyvät saamelaisten totuus- ja sovintokomission jäsenet, hyvät seminaariosallistujat,

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kunnioittamaan ja edistämään saamelaisten oikeuksia. Saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettaminen on yksi keskeinen osa hallituksen kotimaassa tapahtuvasta ihmisoikeustyöstä. Komission työ tulee olemaan monessa suhteessa ainutlaatuinen ja historiallinen prosessi. Vastaavat prosessit ovat meneillään myös Norjassa ja Ruotsissa. Kiitän lämpimästi komissiota kutsusta tulla avaamaan tätä aloitusseminaaria.

Viime sunnuntaina vietettiin saamelaisten kansallispäivää. Kansallispäivä on hetki juhlistaa saamelaisten kulttuuria ja kieliä ja valtionrajat ylittävää yhteistyötä. Valtaväestöä saamelaisten kansallispäivä muistuttaa positiivisella tavalla saamelaisuudesta ja saamelaisyhteisöistä.

Lähes päivälleen viisi vuotta sitten, vuonna 2017, Trondheimissa vietettiin saamelaisten rajat ylittävän, poliittisen yhteistyön 100-vuotisjuhlaa. Tuolloin järjestetty Saamelaisten parlamentaarikkojen konferenssi käsitteli totuus ja sovinto -aihetta ja antoi asiasta julistuksen. Julistuksessa saamelaiset parlamentaarikot kehottivat valtioita käynnistämään totuus- ja sovintoprosesseja ja sopimaan näiden edellytyksistä saamelaiskäräjien kanssa. 

Julistusta voidaankin pitää sysäyksenä sille, että Suomessakin saamelaiskäräjät lähestyi pääministeriä asialla. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessi on seurausta saamelaisten omasta aloitteesta ja käsityksestä, että tällaista kansainvälisten esimerkkien mukaista työtä tarvitaan.

Suomessa saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamista valmisteltiin neljän vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä Suomen valtion, Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen kanssa. Valmistelutyön on käynnistänyt pääministeri Juha Sipilän hallitus. Nykyisellä pääministeri Sanna Marinin hallituksella oli roolina saattaa valmistelu loppuun ja asettaa komissio yhteistyössä saamelaisten kanssa. Komission valmistelusta on valtion osalta vastannut pääministerin johtama valtioneuvoston kanslia oikeusministeriön vahvalla myötävaikutuksella. 

Kuten pääministeri Sanna Marin totesi komission asettamista koskeneessa tiedotustilaisuudessa, voimme varmasti olla samaa mieltä siitä, että työlle on ilmeinen tarve. Alkuperäiskansat ovat kokeneet ja kokevat rasismia ja syrjintää monissa maissa - myös valtioiden ja viranomaisten taholta. Komission työn tavoitteena on tunnistaa ja arvioida saamelaisten kokemaa historiallista ja nykyistä syrjintää, sulauttamispolitiikkaa ja oikeuksien loukkauksia. Tärkeää on myös selvittää, miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä tänä päivänä. 

Komission työn fokus ei silti ole yksin jo tapahtuneessa. Myös paremman tulevaisuuden pohjustaminen on tarkoituksena. Tavoitteeksi on asetettu, että komission työn seurauksena vuoropuhelu ja luottamus saamelaisten ja valtion välillä lisääntyy. Prosessilla halutaan edistää saamelaisten parempia mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Prosessin aikana pyritään myös vahvistamaan saamelaisuuden ja saamelaiskulttuurin tuntemusta valtaväestön keskuudessa. 

Haluan kiittää kaikkia valmisteluun osallistuneita tuloksellisesta yhteistyöstä. Olemme onnistuneet luomaan toimeksiannon ja valitsemaan kokoonpanon, joihin uskomme ja luotamme niin valtion, Saamelaiskäräjien kuin Kolttien kyläkokouksenkin taholta.

Komissiolle ja sen jokaiselle jäsenelle haluan toivottaa onnea ja menestystä vaativassa työssä. Arvostan hyvin korkealle sitä, että olette olleet käytettävissä tehtävään ja myös osaltanne osoittaneet uskoa ja luottamusta tähän hankkeeseen. Haluan korostaa, että mandaatin mukaisesti komissio on työssään itsenäinen ja riippumaton, ja voi myös itse päättää toimintansa suuntaamisesta. Komissio on päättänyt työnsä aluksi järjestää tämän seminaarin, jossa kuullaan asiantuntijoita ja perehdytään kansainvälisiin esimerkkeihin. Ohjelman perusteella vaikuttaa, että kaikilla tänään koolla olevilla on mielenkiintoinen ja hyödyllinen iltapäivä tiedossa.

Jo tässä vaiheessa kiitos myös seurantaryhmän jäseniksi valituille henkilöille. Seurantaryhmään on kutsuttu mukaan edustajat niiltä keskeisiltä tahoilta, joiden on hyvä olla tietoinen komission työstä ja valmiina vastaanottamaan komission työn tulokset. Seurantaryhmän jäsenten tehtävä ja rooli on tässä suhteessa tärkeä.

Aluksi mainitsemassani saamelaisparlamentaarikkojen julistuksessa todetaan, että totuus- ja sovintoprosessiin osallistuville ihmisille tulee antaa henkistä ja psyykkistä tukea. Psykososiaalisen tuen rakentaminen onkin ollut keskeinen osa valmistelutyötä. Komission työ nostaa todennäköisesti pintaan muistoja, joiden käsittelyyn tarvitaan tukea. Riittävän tuen järjestäminen saamen kielellä ja kulttuurin edellyttämillä tavoilla on ollut haaste, koska käytännössä tällaisia palveluita ei ole ollut saamen kielillä aiemmin Suomessa tarjolla. Tältäkin osin olemme luomassa jotain uutta. 

Psykososiaalinen tuki on tärkeää eettisestä näkökulmasta, ettemme prosessilla vain aiheuta haittaa. Se on myös yksi palanen siinä, että saamelaiset ja muu väestö voivat luottaa prosessiin. Tämä on ensi arvoisen tärkeää prosessin onnistumisessa – pystytäänkö luomaan riittävä usko ja luottamus siihen, että työhön kannattaa osallistua ja siitä kannattaa kiinnostua. 

Hyvät ystävät!

Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessi on merkittävä pyrkimys ymmärtää, mitä saamelaiset ovat kokeneet, ja oppia siitä. Näin voimme löytää parempia ratkaisuja myös tulevaan. Meille jokaiselle on tärkeä tulla nähdyksi ja kunnioitetuksi juuri sellaisina kuin olemme ja siksi tasavertainen kohtelu on äärimmäisen tärkeä lähtökohta. Toivotan meille kaikille onnea ja menestystä tässä
 

Sivun alkuun