Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Antti Häkkäsen puhe Takuusäätiön talouden ajankohtaispäivillä 11.12.2018

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2018 10.55
Puhe

Hyvät kuulijat,

Olemme lukeneet viimevuodet jatkuvasti otsikoita siitä, miten maksuhäiriömerkintöjen ja ulosottovelkojen määrä on kasvanut koko ajan. Lisäksi kotitalouksien velkakanta käytettävissä oleviin tuloihin nähden nousi vuoden 2017 lopussa uudelle ennätystasolle: yli 128 prosenttiin. Ylivelkaantuminen on meille merkittävä haaste ja kasvava yhteiskunnallinen ongelma, johon on puututtava laaja-alaisesti monin keinoin. Olemme pyrkineet puuttumaan ylivelkaantumiseen eri keinojen kautta, niin lainsäädäntötoimien kuin viranomaisten resurssien avulla.

Moni ylivelkaantunut kamppailee äärimmäisen vaikean tilanteen kanssa. Vaikka vastuu taloudenpidosta on lähtökohtaisesti yksilöllä itsellään, ovat tilanteet monesti inhimillisesti niin vaikeita, että ylivelkaantunutta tulee kyetä auttamaan. Tämän vuoksi syyskuussa eduskunnalle annetussa vuoden 2019 talousarvioesityksessä esitämme selkeitä panostuksia ylivelkaantuneiden henkilöiden tuen parantamiseen.

Hallitus tehostaa ylivelkaantumisen hoitamista panostamalla talousarvioesityksessä lisärahoitusta talous- ja velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävään velallisten neuvotaan ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen. Pidän erittäin tärkeänä, että pyrimme samanaikaisesti ehkäisemään ylivelkaantumista sekä parantamaan jo velkaantuneiden asemaa. Lainsäädäntömuutosten lisäksi kohdistamme lisäresursseja ylivelkaantuneiden auttamiseen.

Ensi vuoden alussa tulee voimaan uusi laki talous- ja velkaneuvonnasta, jolla kohennetaan velkaongelmiin joutuneiden ihmisten mahdollisuutta saada talous- ja velkaneuvonnan palveluja. Talous- ja velkaneuvonnan sisältö ei muutu, mutta palvelujen organisointitapa muuttuu. Palvelua järjestävät jatkossa oikeusaputoimistot. Muutoksen myötä hallinto yksinkertaistuu ja palvelujen kehittäminen helpottuu

Talous- ja velkaneuvonnan resursseja lisätään ensi vuodelle kolmella miljoonalla eurolla kuluvan vuoden tasoon nähden. Tällä turvataan palvelun alueellinen saatavuus ja lisätään yhteistyötä velkaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Talous- ja velkaneuvonnassa tulee työskentelemään 175 henkilöä, jotka sijoitetaan kaikkiin 23 oikeusaputoimistoon. Parannamme palvelun saavutettavuutta verkkopalveluja kehittämällä, jotta palvelu olisi saatavilla tasapuolisesti ympäri maata.

Ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi tuomioistuimille osoitetaan 2 miljoonan euron lisämääräraha velkomusasioiden joutuisaan käsittelyyn. Mitä nopeammin ylivelkaantunut saa asiansa pois tuomioistuinprosessista, sitä nopeammin asioiden selkiyttäminen on mahdollista.

Lisäämme ulosottolaitokselle miljoona euroa velallisten neuvonnan tehostamiseen. Mitä useampi saa ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuessaan apua, ja saa hoidettua asiansa kuntoon, sitä enemmän vältetään ulosoton asiakkuuden kierrettä. Lisäyksen tarkoituksena on parantaa ensimmäistä kertaa ulosottoon joutuvien auttamista. Näillä lisäyksillä voidaan kohdistaa tuomioistuinkäsittelyyn ja ylivelkaantuneiden neuvontaan yhteensä 50 henkilötyövuotta.

Työn ja ahkeruuden pitäisi kannattaa myös ulosottovelalliselle. Tästä syystä muutimme lainsäädäntöä jo niin, että työttömänä olleella henkilöllä on työllistyessään oikeus palkan ulosmittauksen lykkäämiseen jopa kuudella kuukaudella. Tämän muutoksen tarkoituksena on kannustaa ulosottovelallista vastaanottamaan työtä.

Kansallisten uudistustarpeiden osalta yksi ajankohtaisimpia kysymyksiä on viime vuosina ollut myös pyrkimys vähentää kalliista kuluttajaluotoista kuluttajille aiheutuvia velkaongelmia. Hallitus antoi juuri muutama viikko sitten eduskunnalle ehdotuksen, jossa esitetään tiukennuksia pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskevaan lainsäädäntöön. Ehdotuksen mukaan korkokatto laajenisi valtaosaan kuluttajaluottoja ja jatkossa sen piiriin tulisivat myös yli 2 000 euron suuruiset luotot. Lisäksi ehdotuksessa esitetään korolle asetettavaa ylärajaa sekä rajoitetaan oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Sääntelyn ulkopuolelle jäisivät vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden syyskuussa.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on kohtuullistaa tarjolla olevien kuluttajaluottojen hinnoittelua ja vähentää kuluttajaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Pyrimme ehdotuksella tukemaan vastuullisten luottomarkkinoiden toimintaa ja auttamaan ihmisiä välttämään velkakierrettä. Kun velkaa maksetaan velalla, ei lopputulos ole kestävä. Luotonantajien vastuuta on tarkoitus käsitellä myös tänään käytävässä paneelikeskustelussa.

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä on ollut voimassa 25 vuotta. Velkajärjestelylain voimaantulon jälkeen velallisten asemaa on parannettu lainsäädännöllä monin tavoin. Yksityishenkilön velkajärjestelylain voimassaolo aikana on tehty noin 130 000 velkajärjestelyhakemusta käräjäoikeuksille. Koko yhteiskunta hyötyy ylivelkaantuneiden velkajärjestelylaista ja muista velkojen järjestelykeinoista. Sen välittömänä hyötynä ovat sosiaalitoimen menojen pieneminen, tarpeettoman ja tehottoman perinnän sekä harmaan talouden väheneminen. Velkajärjestelyhakemuksen tekeminen ei ole helppo tehtävä ahdingossa olevalle ihmiselle ja käytännössä kaikki hakemukset onkin tehty talous- ja velkaneuvojan tuella.

Merkittävin talous- ja velkaneuvonnan saavutus on ylivelkaisten asiakkaiden talouden tasapainottuminen. Kun ylivelkaantuneen ei tarvitse koko ajan murehtia talousasioitaan, hänen toimintakykynsä kohenee. Työttömän mahdollisuudet työllistymiseen paranevat ja vaara syrjäytymisestä vähenee. Tutkimuksissa on myös todettu, että terveydentila, erityisesti mielenterveys, kohenee, kun talousasiat ovat hoidossa. Niiden henkilöiden, joiden talousasiat ovat kunnossa, tunne omaan elämän hallitsemista vahvistuu.

Velkaongelmien ratkaiseminen vaatii laaja-alaisesti erilaisia toimenpiteitä. Yksittäiset uudistukset eivät ratkaise velkaongelmaa, koska taustalla on useita erilaisia taustasyitä. Tällaisia ovat luottojen tarjonnan lisääntyminen muun muassa sen myötä, että markkinoille on tullut monia muitakin toimijoita kuin perinteisiä rahalaitoksia, luottojen voimakas, jopa aggressiivinen markkinointi, luotonmyönnön nopeutuminen digitalisaation myötä sekä yleisempänä yhteiskunnallisena ilmiönä kulutuskeskeisyys. Unohtaa ei tässä yhteydessä voi myöskään pienistä tuloista johtuvia toimeentulovaikeuksia taikka talouden hallinnan ongelmia.

Hyvät kuulijat,

Edellä kuvaamani ylivelkaantumisen hallintaan tehdyt toimenpiteet ovat olleet alku kokonaisvaltaisemmalle tavalle puuttua ylivelkaantumiseen. Tätä on syytä jatkaa myös ensi vaalikaudella. Lopuksi haluan nostaa vielä muutamia ensi vaalikauden keskeisiä ylivelkaantumisen hallinnan keskeisiä kysymyksiä.

Selvitys mahdollisesta positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottamisesta on vuoden loppuun asti lausunnoilla. Positiivisen luottotietorekisterin tarkoituksena olisi parantaa luotonmyöntäjän mahdollisuuksia arvioida asiakkaan luottokelpoisuutta nykyistä parempaan tietoon perustuen. Tämä voisi olla yksi elementti siinä, miten luottoa myönnettäisiin mahdollisimman hyvin ihmisen tosiasiallisen maksukyvyn mukaan ja saataisiin näin ennaltaehkäistyä liian suuri luotonmyöntäminen. Suhtaudun esitykseen myönteisesti. Ratkaistavana on vielä paljon kysymyksiä, mutta pidän tämän hankkeen edistämistä tärkeänä. Mielestäni Suomeen tulee saada tapa käyttää positiivisia luottotietoja luotonmyöntämisessä ensi vaalikauden aikana.

Toiseksi, Eduskunnassa on jälleen noussut keskustelua negatiivisen luottotiedon eli maksuhäiriöiden käyttöä koskien. Erityisesti keskusteluun on noussut kysymys siitä, miten pitkään maksuhäiriömerkintöjä on perusteltua säilyttää. On syytä todeta, että maksuhäiriötiedon säilyttämisellä on sinänsä oma roolinsa. Luotonantajalle maksuhäiriötieto antaa kuvauksen luotonhakijan aiemmasta maksukäyttäytymisestä ja sitä myöten tieto vaikuttaa luoton riskin arvioimiseen ja luottohintaan. Toisaalta esimerkiksi vuokra-asuntomarkkinoilla vuokranantajat käyttävät tätä tietoa sen arvioimiseen, millainen tulevan vuokralaisen maksukyky on.  Negatiivisen luottotiedon ei tulisi kuitenkaan voida vaikuttaa kenenkään arkeen liikaa. Mielestäni maksuhäiriömerkintöjen säilyttämistä ja käyttöalaa koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkastella myös ensi vaalikaudella. Tärkeätä on säilyttää järjestelmän alkuperäinen tarkoitus luottoriskin arvioimisen tukemisessa, mutta tasapainottaa yhä paremmin järjestelmää siihen, ettei se estä arkista elämää liiaksi. Mielestäni heti ensi vaalikauden alussa tulee aloittaa valmistelu, jossa katsotaan niin positiivisen kuin negatiivisen luottotiedon käytön sääntely kokonaisuutena. Luottotietoa tarvitaan jatkossakin maksukyvyn arvioimiseen, mutta toisaalta kerran tapahtunut maksuongelma ei saa estää normaalia elämää ja arkea. Valmistelussa on katsottava, millaisella lainsäädännöllä saadaan vastattua tasapainoisesti niin luotonantajien kuin luoton ottajien asemaan niin positiivisen kuin negatiivisen luottotiedon osalta.

Luottokelpoisuuden arvioimisen lisäksi tärkeä kulma on sen miettiminen, onko luottojen markkinointia koskeva sääntely ajantasaista. Eduskunnassa on väläytetty jopa pikavippien markkinoinnin kieltämistä kokonaan. Erityisesti lyhytaikaisten luottojen eli ns. pikavippien markkinoinnissa on alettu käyttää yhä mielikuvituksellisimpia keinoja. Useiden luottotuotteiden markkinoinnissa keskitytään antamaan kuva siitä, että velkaa on helposti saatavilla ja sillä voi ongelmitta pelastaa oman talouden. Tällaista markkinointia tulee jatkuvasti lähes kaikkien eri medioiden kautta. Tämän vuoksi olen käynnistänyt valmistelun, jossa arvioidaan pikavippien markkinointia koskevan sääntelyn ajantasaisuutta. Luottotuotteiden markkinoinnissa on mielestäni tärkeätä, että sitä tehdään vastuullisesti. Mainoksista tulee saada jatkuvasti aito kuva siitä, millaisesta luottotuotteesta on kyse ja mitä se tosiasiassa maksaa.

Yhtenä tärkeänä kulmana on kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksien arvioiminen. Käynnissä olevassa työssä arvioidaan mm. kuluttaja-asiamiehen keinovalikoiman ajantasaisuutta. Vastuullisen luottomarkkinan kannalta tarvitaan myös riittäviä valvontatoimivaltuuksia, joita on syytä tarkastella jatkuvasti.

Haluan nostaa vielä esiin talous- ja velkaneuvonnan ja sosiaalitoimen yhteistyön parantamisen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtäminen oikeusaputoimistoihin luo valtakunnalliset, aiempaa yhtenäisemmät toimintamallit. Tämä mahdollistaa toivottavasti myös valtakunnallisempien talous- ja velkaneuvonnan ja sosiaalitoimen välisten yhteistyömallien luomista. Pidän tärkeänä, että saamme madallettua näiden palveluiden välistä kynnystä entisestään. Kaikki talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat eivät tarvitse sosiaalitoimen palveluita eikä myöskään päinvastoin, mutta on tärkeätä, että näiden palveluiden ammattilaiset osaavat ohjata toisen palvelun piiriin. Tätä yhteistyön parantamista on aloitettu ja sitä tulee edelleen jatkaa.

Ylivelkaantumisesta on puhuttu viime aikoina paljon myös poliittisessa keskustelussa. Ylivelkaantumisen vaikutus elämän perusedellytyksiin on suuri ja vaikuttaa yhä useamman arkeen. Toisin kuin eräistä puheenvuoroista voitaisiin olettaa, ei ylivelkaantumiseen ole löydettävissä yhtä ainoaa nopeaa ratkaisua, vaan kyse on hyvin erilaisista taustasyistä ja sen vuoksi tarvitaan laaja keinovalikoima erilaisia tapoja auttaa.

Meidän tulee samanaikaisesti pyrkiä ennaltaehkäisemään ylivelkaantumista ja auttamaan ylivelkaantuneita. Oikeusministeriössä on katsottu aktiivisesti näitä molempia näkökulmia. Tarkoituksenamme on vahvistaa jokaiselle mahdollisuutta selvitä ylivelkaantumisen aiheuttamista haasteista. Siltikin on korostettava, että maailma muuttuu yhä enemmän siihen suuntaan, että jokaisen oma vastuu ja taito rahan käytöstään korostuu. Taloustaitojen ja oman vastuun korostamiseen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös julkisen vallan toimenpiteitä. Olen oikeusministerinä pyrkinyt viemään eteenpäin uudistuksia, joilla ehkäistään ja helpotetaan ihmisten velkaongelmia.

Paneelikeskustelussa on tänään tarkoitus käsitellä myös nuorten velkaongelmia. Yksi tärkeä näkökulma ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseen on talousosaamisen vahvistaminen. Meidän tulee pyrkiä siihen, että jokainen nuori saisi koulupolkunsa aikana riittävät tiedot oman taloutensa hallintaan.

Toivon kaikille osallistujille oikein hyvää talouden ajankohtaispäivää ja antoisia keskusteluja!

Sivun alkuun