Hyppää sisältöön
Media

Säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõtt da jiõččvaaldâšm ravsme

Oikeusministeriö 17.11.2022 13.39

Halltõs uuʹdi täʹbbe eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsin. Eʹtǩǩõõzz mieʹrren lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai sij ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm da sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemõudldõõzzid.

- Eeʹttiǩ-kådda lij täʹbbe uvddum tääʹrǩes lääʹǩǩeʹtǩǩõs. Täin oođõõzzin Lääʹddjânnam vaʹstteʹče meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõđid vuåppai orgaani kritiʹǩǩe säʹmmlai vuõiggâdvuõđi čuõʒʒtummšin, staanče juätkast tiuddmeärrsânji säʹmmlai vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđi di staanče sääʹm kulttuur seillmõõžž jieʹllemviõkksen, ceälkk vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson.

Lääʹddjânnam vuâđđlääʹjj mieʹldd säʹmmlain lij dommvuuʹdstes ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm. Sääʹmteʹǧǧ eeʹttkâstt säʹmmlaid tuâjeez kuulli aaʹššin. Ânnʼjõž sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ lij eeʹjjest 1 995 da lij jeeʹrab mieʹldd vaalid kuulli šiõttõõzzi peäʹlnn vuämmnam. Lääʹddjânnam lij vuäǯǯam še läittmõõžžid ÕM ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžžid vuåppai orgaanin säʹmmlai meerlaž- da poliittlaž vuõiggâdvuõđi čuõʒʒtummšest.

Eʹtǩǩõõzz ǩirrsõmâs täävtõssân veʹt lij säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ raavummuš di vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem õudldõõzzi oođummuš. Säʹmmlai vuõiggâdvuõđ alggmeeran jiõčč mieʹrreed jiijjâs jiõččvaaldâšmorgaan raajõõzzid nââneet. Juätkast vaal-loǥstõõǥǥ peäʹlest kõõččmõš lij tåʹlǩ vuõiggâdvuõđâst jiõnsted da äʹlǧǧed võboršeʹǩǩen Sääʹmteeʹǧǧ vaalin ij-ka tõʹst, ǩeän vueiʹtet lookkâd säʹmmliʹžžen. Šiõttõs vaʹsttad kookkas eeʹjj 2017 vuâđđeeinalla raavuum tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž meärrõõzz sääʹmteeʹǧǧ jiõnstõsloǥstõõǥǥâst. Jiõččnaž da čõõntem muuttâsooccâmluʹvddkåʹdd toiʹmmjeʹče vuõssmõs muuttâsooccâmtääʹssen vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki aaʹššin. Täi  lââʹssen jiõnstummuž sääʹmteʹǧǧvaalin hiâlptet jeeʹres naaʹlivuiʹm. 

Jeeʹres kõskksaž eʹtǩǩõõzz:

  • Veʹrǧǧniiʹǩǩi saǥstõõllâmõõlǥtõõzz raaveet
  • Säʹmmlai vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžž veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummšest šiõtteet tääʹrǩben
  • Sääʹmteeʹǧǧ tåimmväʹlddšiõttõõzz õõuʹdeet da lääʹjj juurdparagraaʹfe lââʹzztet viiʹttjõõzz säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõʹtte
  • Kuõʹhttčueʹdvittlo jiõnnvuõiggâdvuõttum säʹmmliʹžžed vuäiʹtte juätkast tuejjeed alttõõzz sääʹmtegga tõn tuâjaid kuulli ääʹššest. 

Eʹtǩǩõs lij vueʹssen Sanna Marin halltõõzz prograammâst da tõt lij valmštõllum vuõiggâdvuõttministeria ǩieʹssem tåimmkååʹddest, koozz Sääʹmteʹǧǧ še vuässõõđi. Eʹtǩǩõõzz čõõđ mõõneeʹn Lääʹdd lääʹjjšiõttummuš lij suåvâst meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžživuiʹm da väldd lokku meeraikõskksaž vuõiggâdvuõđ tääʹzzest mõõnni lååieeʹǩǩpõõʹji ääiʹj šõddâm õuddnummuž. Eʹtǩǩõõzz veâl vuõltteet še Sääʹmtegga priimmâmnalla. 

Lääʹjj lie jurddum pueʹttem viõʹǩǩe eeʹjj 2 023, leša ođđ vaalšiõttmõõžžid jeät ǩiõrggnuku suåvlted veâl eeʹjj 2 023 sääʹmteʹǧǧvaalid.

Eʹtǩǩõõzz priʹmmeš jiõnin 11 - 3. Minister Kurvinen kuõʹđi eʹtǩǩõʹsse čorrneei juurd, koozz ministeeʹr Lintilä da Kaikkonen õʹhtte.

Lââʹssteâđ: Saǥstõõlli veʹrǧǧneǩ Yrsa Nyman, t. 295 150 293 [email protected]

Haʹŋǩǩõs-seidd: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM002:00/2020   

Ođđâz leät tiuddääm 21.11.2022 čiâss 9.55 teâđain jiõnstempuäđõõzzâst.

Sivun alkuun