Hyppää sisältöön
Media

Lainvalmistelun laatu 

Lainvalmistelun laadun parantamiseksi laaditaan paremman sääntelyn kokonaisvaltainen toimintaohjelma, joka koskee koko valtioneuvostoa.

Paremman sääntelyn toimintaohjelma sisältyy pääministeri Marinin hallitusohjelmaan. Valmistelua ohjaa Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä. Toimintaohjelmassa kehitetään

•    lainvalmistelun suunnitelmallisuutta ja osaamista,
•    vuorovaikutusta ja viestintää lainvalmistelussa,
•    lainvalmistelun vaikutusten arviointia sekä
•    teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä lainvalmistelussa.

Toimintaohjelman toimikausi on 2020-2023, mutta osa hankkeista voi jatkua myös pidempään. Oikeusministeriö vastaa lainvalmistelun kehittämisen koordinoinnista valtioneuvostossa, mutta kehittämistyötä ja –hankkeita toteutetaan  myös muissa ministeriöissä.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että ministeriöiden tukea lisätään, jotta ne voivat perusteellisesti arvioida lakiesitysten vaikutukset ihmisille, ympäristölle ja yrityksille. Lainsäädännön arviointineuvoston roolia vahvistetaan ja lainsäädännön vaikutusten jälkiarviointia kehitetään. Yrityksiä koskevan sääntelyn sujuvoittamista jatketaan. Lisäksi laajennetaan kokeilua, jolla pyritään hillitsemään tarpeettoman sääntelytaakan kasvua.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet:

Säädösehdotusten vaikutusarvioinnin ohjetta uudistava työryhmä (https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM076:00/2020)

Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkosto (https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM018:00/2021)

Jälkiarviointijärjestelmän luomista koskeva VN TEAS –selvitys
ja jälkiarvioinnin kehittämistä valtioneuvostossa koskeva hanke (https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM041:00/2021)

Lainvalmisteluprosessin laatuindikaattoreita koskeva VN TEAS –hanke
(https://tietokayttoon.fi/-/kohti-laadukasta-lainvalmistelua)

Sääntelyn sujuvoittamisen ohjausryhmä

Yhteystiedot

Susanna Siitonen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus Finlex  parempi sääntely  säädösvalmistelun kehittäminen  0295150083  


Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus parempi sääntely  säädösvalmistelun kehittäminen  0295150169  


Hanna-Leena Iso-Ketola, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto lainvalmistelun kehittäminen  parempi sääntely  0295150506  

Ajankohtaista

Sivun alkuun